Jak mám nakupovat?

Všeobecné smluvní podmínky
Ochrana osobních údajů
Všeobecné smluvní podmínky
Preambule a otisk: Údaje o poskytovateli služby (prodejce, podnikatel)

Vítejte na našich webových stránkách. Děkujeme, že jste si nás vybrali pro svůj nákup. Vaší důvěry v nás si velmi vážíme.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto všeobecných obchodních podmínek, používání webových stránek, konkrétních produktů, nákupního procesu nebo v případě, že s námi budete chtít probrat své individuální potřeby, kontaktujte prosím naše pracovníky na níže uvedených kontaktních údajích!

 

Otisk: Údaje poskytovatele služeb (prodejce, obchodní společnost)

Název firmy: Weisson Kft.

Sídlo: Maďarsko 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

Poštovní adresa: Maďarsko 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

Registrační orgán: Budapest Környéki Törvényszék

Registrační číslo společnosti: 13-09-193431

Daňové číslo: 14585445-2-13, číslo DPH EU: HU14585445

Zastoupená: Rozina Rita Székely

E-mail: info@sportlampa.com

Webové stránky: http://sportlampa.cz

Číslo bankovního účtu: 11600006-00000000-32039933 (pro platby v HUF, CZK Erste bank).

Číslo IBAN: BE85967165874006 (pro platbu v EUR, Wise)

Údaje poskytovatele hostingových služeb:

Název firmy: UNAS Online Kft.

Sídlo: Maďarsko 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Kontaktní údaje: unas@unas.hu

Webové stránky: unas.hu

Rozsah platnosti a přijetí VOP, příslušná právní ustanovení

Rozsah působnosti a přijetí VOP

Obsah smlouvy uzavřené mezi námi je vedle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů určen těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP). V souladu s tím tyto VOP upravují práva a povinnosti vás a nás, podmínky uzavření smlouvy, podmínky plnění, dodací a platební podmínky, pravidla odpovědnosti a podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Technické informace potřebné pro používání webových stránek, které nejsou obsaženy v těchto VOP, jsou uvedeny v doplňkových informacích dostupných na webových stránkách.

Před podáním objednávky jste povinni se seznámit s ustanoveními těchto VOP.

Jazyk a forma smlouvy

Jazykem smluv uzavíraných podle těchto VOP je čeština.

Smlouvy uzavřené podle těchto VOP se nepovažují za písemné smlouvy a prodávající je nevede v evidenci.

Příslušné zákony

 • Zákon CLV 1997 o ochraně spotřebitele
 • Zákon CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti
 • Zákon V z roku 2013 o občanském zákoníku Maďarska
 • Vládní nařízení 151/2003 (IX.22.) o povinné záruce na zboží dlouhodobé spotřeby
 • Vládní nařízení 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a společnostmi
 • Vyhláška 19/2014. (IV.29.) ministra národního hospodářství o procesních pravidlech pro správu záručních a garančních nároků týkajících se zboží dlouhodobé spotřeby prodávaného na základě smluv mezi spotřebiteli a společnostmi
 • Zákon LXXVI z roku 1999 o autorském právu
 • Zákon CXII z roku 2011 o informačním sebeurčení a svobodě informací
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na základě státní příslušnosti, místa bydliště nebo místa usazení zákazníků na vnitřním trhu a o změně nařízení 2006/2004/ES a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES
 • NAŘÍZENÍ PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Nařízení vlády 373/2021 (VI. 30.) o podrobných pravidlech smluv o koupi zboží, poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb mezi spotřebiteli a společnostmi

Doložka o oddělitelnosti, kodex chování

Pokud je některá část VOP právně neúplná nebo neplatná, zůstávají ostatní části smlouvy přesto platné a místo neplatné nebo vadné části se použijí příslušné právní předpisy.

Prodávající nemá kodex chování v souladu se zákonem zakazujícím nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům.

Ceny a fakturace

Ceny

Ceny jsou uvedeny v EUR včetně DPH.

Sazba DPH v ČR: 21 %

Prodávající může z obchodních důvodů čas od času změnit ceny. Tyto změny cen se nevztahují na smlouvy, které již byly uzavřeny. V případě, že prodávající uvedl chybnou cenu a byla přijata objednávka na předmětný produkt, avšak mezi stranami dosud nedošlo k uzavření smlouvy, bude prodávající postupovat v souladu s částí „Postup v případě chybné ceny“.

Postup v případě chybné ceny

Za zjevně nesprávnou cenu se považuje následující:

 • Cena 0 EUR
 • Cena snížená o slevu, pokud je sleva chybně uvedena (např. produkt s cenou 100 EUR, na který je poskytnuta sleva 20 %, je uvedena cena 30 EUR).

Je-li cena uvedena chybně, prodávající nabízí možnost zakoupit předmětný Produkt za skutečnou cenu a Kupující se s přihlédnutím k této informaci může rozhodnout, zda si předmětný Produkt za tuto skutečnou cenu objedná, nebo objednávku zruší. bez jakýchkoli právních následků.

Elektronická fakturace

Naše společnost uplatňuje elektronickou fakturaci v souladu s maďarským § 175 zákona CXXVII z roku 2007. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s používáním elektronické fakturace.

Správa stížností a právní prostředky

Spotřebitel může uplatnit reklamaci zboží nebo podat stížnost na jednání, činnost nebo opomenutí prodávajícího prostřednictvím následujících kontaktních údajů a způsobů:

 • Písemně prostřednictvím následující webové stránky: https://www.sportlampa.cz/
 • Písemně na e-mailovou adresu: info@sportlampa.com
 • Písemně poštou: Maďarsko, 2241 Sülysáp, Tápió u 3.
 • Osobně ústně na telefonním čísle: +36204603647

Spotřebitel může společnosti vyjádřit své znepokojení ústně nebo písemně ohledně jednání, činností nebo opomenutí společnosti nebo jakékoli osoby jednající jménem společnosti nebo v jejím zájmu a přímo související s distribucí nebo prodejem zboží spotřebitelům. .

Společnost je povinna urychleně prošetřit ústní stížnosti a v případě potřeby zjednat nápravu. V případě, že spotřebitel nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo okamžité prošetření reklamace není možné, je společnost povinna reklamaci a její reakci na ni neprodleně zaznamenat. V případě ústní stížnosti podané osobně musí společnost poskytnout spotřebiteli její kopii na místě. U reklamací podaných telefonicky nebo jinou službou elektronické komunikace je podnikatel povinen zaslat spotřebiteli do 30 dnů věcnou odpověď spolu s vysvětlením v souladu s požadavky na odpověď na písemnou reklamaci. V opačném případě musí Společnost reagovat na písemné stížnosti následovně.

Společnost musí, nestanoví-li přímo použitelný právní akt Evropské unie jinak, poskytnout věcnou a ověřitelnou odpověď a přijmout vhodná opatření, aby o tom spotřebitele informovala do třiceti dnů od obdržení písemné stížnosti. V případě zamítnutí stížnosti musí společnost spotřebitele písemně informovat prostřednictvím úřadu nebo orgánu alternativního řešení sporů, který může podle povahy stížnosti zahájit řízení. Tyto informace musí rovněž obsahovat umístění, telefonní a internetové kontaktní údaje a poštovní adresu příslušného orgánu nebo subjektu alternativního řešení sporů odpovídající místu bydliště nebo bydliště spotřebitele. Z informací musí být rovněž patrno, zda společnost učinila obecné prohlášení o podání k rozhodnutí orgánu alternativního řešení sporů.

Pokud se spotřebitelský spor mezi prodávajícím a spotřebitelem v průběhu jednání nevyřeší, má spotřebitel k dispozici následující opravné prostředky:

Postupy ochrany spotřebitele

Stížnosti lze podávat orgánům na ochranu spotřebitele. Zjistí-li spotřebitel porušení práv spotřebitele, má právo podat stížnost u orgánu ochrany spotřebitele příslušného podle místa jeho bydliště. Po přezkoumání stížnosti úřad rozhodne, zda přistoupí k řízení o ochraně spotřebitele. Primární úkoly ochrany spotřebitele provádějí státní a okresní vlády příslušné podle místa bydliště spotřebitele.

Ve své zemi se můžete obrátit na následující úřad na ochranu spotřebitele:

Česká obchodní inspekce - ČOI

Adresa: Štěpánská 15. 120 00 Praha
Webová stránka: https://www.coi.cz/

Řízení před rozhodčím senátem

Pokud vaši spotřebitelskou stížnost zamítneme, máte právo obrátit se na příslušný úřad v místě vašeho bydliště nebo na rozhodčí senát, který jste uvedli v žádosti. Předpokladem pro zahájení řízení s rozhodčím senátem je, že se spotřebitel pokusí vyřešit spor přímo s danou společností.
Pokud spotřebitel nepožádá o osobní slyšení, rozhodčí senát povede slyšení online, bez osobní přítomnosti a prostřednictvím elektronického zařízení, které umožňuje simultánní přenos zvuku a obrazu (dále jen: online slyšení).
Společnost má povinnost spolupracovat v rozhodčím řízení, v rámci kterého jsme povinni včas předložit naši odpověď na žádost rozhodčí komise. S výjimkou aplikace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o online řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES , je společnost oprávněna uzavřít smír při ústním jednání a je povinna zajistit účast osoby. Zástupce společnosti oprávněný uzavřít urovnání se musí zúčastnit online slyšení. Pokud spotřebitel požaduje osobní slyšení, musí se zplnomocněný zástupce společnosti zúčastnit alespoň on-line slyšení.
Další informace o rozhodčích senátech naleznete zde:

Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.

Adresa: Pod Altánem 99/103 Praha 10 , 10000

Webová stránka:http://www.konzument.cz/

Emailová adresa: scs@konzument.cz

Telefonní číslo: +420 261 263 574

Spotřebitelský ombudsman, z.ú.

Adresa: K lesíku 70/1 Praha 10, 10200

Webová stránka: https://onlinemediator.cz/

Emailová adresa: info@onlinemediator.cz

Telefonní číslo: +420 735 053 166

Platforma pro online řešení sporů

Evropská komise spustila webovou stránku, na které se mohou spotřebitelé registrovat a řešit své spory při nakupování online podáním žádosti, aby se vyhnuli soudnímu řízení. Spotřebitelé tak mohou uplatnit svá práva, aniž by např. B. v tom bránila vzdálenost.
Pokud si chcete stěžovat na produkt nebo službu, kterou jste si zakoupili online, a nechcete se nutně obrátit na soud, můžete využít řešení sporů online.
Na portálu můžete vy a obchodník, na kterého jste podali stížnost, společně vybrat orgán pro řešení sporů, na který se chcete obrátit se stížností.
Platformu pro online řešení sporů naleznete zde: Online řešení sporů | Evropská komise (europa.eu)

Nespotřebitelské arbitrážní postupy

Podle zákona o ochraně spotřebitele se za právnickou osobu, církevní právnickou osobu, bytové družstvo nebo společný byt, která provozuje mimo rámec své samostatné odborné činnosti a hospodářské činnosti a nakupuje, objednává, přijímá, užívá nebo reklamuje zboží nebo příjemce, považuje zboží. být spotřebitelem pro rozhodčí řízení obchodních sdělení nebo nabídek týkajících se zboží.
Určení postavení spotřebitele může přezkoumat a prošetřit rozhodčí senát. Jednací řád stanoví předpisy Rozhodčího senátu.

Právní řízení

Zákazník je oprávněn uplatnit svůj nárok vyplývající ze spotřebitelského sporu u soudu v rámci občanskoprávního řízení v souladu se zákonem V z roku 2013 o maďarském občanském zákoníku a ustanoveními zákona CXXX z roku 2016 o občanském soudním řádu.

Oprava chyb při zadávání údajů - odpovědnost za správnost poskytnutých údajů

Během procesu objednávání a před dokončením objednávky můžete zadané údaje kdykoli změnit (kliknutím na tlačítko "Zpět" v prohlížeči se otevře předchozí stránka, aby bylo možné zadané údaje opravit, i když jste se již přesunuli na další strana) .

Vezměte prosím na vědomí, že odpovídáte za správnost údajů, které zadáte, protože produkty budou fakturovány a dodány na základě údajů, které poskytnete.
Upozorňujeme také, že chybně zadaná emailová adresa nebo vyčerpání úložného prostoru spojeného se schránkou může mít za následek nedoručení potvrzení a uzavření smlouvy. Pokud kupující dokončil objednávku a zjistí chybu v poskytnutých údajích, musí co nejdříve iniciovat změnu předmětné objednávky. Kupující může svůj úmysl změnit chybnou objednávku sdělit e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při zadávání objednávky nebo telefonicky.

Použití webové stránky

K nákupu není potřeba registrace.

1. Výběr produktu a informování o jeho základních charakteristikách

Na webové stránce poskytujeme informace o základních charakteristikách zboží dostupného k nákupu v popisech doprovázejících každé zboží.

Kliknutím na kategorie produktů na webové stránce můžete vybrat požadovanou rodinu produktů a poté jednotlivé produkty v ní. Kliknutím na jednotlivé produkty uvidíte fotografii produktu, číslo položky, popis a cenu.

Upozorňujeme, že fotografie produktů slouží pouze pro ilustrační účely a jako takové nemusí vždy přesně odrážet skutečný vzhled produktu. Barva, velikost a materiál zakoupených produktů se mohou lišit od toho, co je znázorněno na obrázcích.

Při nákupu musíte zaplatit cenu uvedenou na webové stránce.

2. Přidání produktů do košíku

Poté, co jste vybrali produkt, můžete produkty v požadovaném množství přidat do košíku kliknutím na tlačítko "Do košíku", aniž byste uzavřeli nákupní nebo platební závazek, protože přidání produktů do košíku se nepovažuje za nabídku. Doporučujeme vám přidávat produkty do košíku i tehdy, pokud nejste jisti, zda dané produkty chcete koupit či nikoli, abyste měli přehled o vybraných položkách a mohli je jedním kliknutím na obrazovce zobrazit a porovnat. Obsah košíku můžete libovolně měnit až do dokončení objednávky - kliknutím na tlačítko "Potvrdit objednávku" - tedy můžete libovolně odstraňovat položky z košíku, přidávat další položky nebo měnit množství položek.

3. Zobrazení košíku

Při používání webové stránky můžete kdykoli zkontrolovat obsah svého košíku kliknutím na tlačítko "Košík" nahoře na stránce. Zde máte možnost odstranit položky z košíku nebo změnit požadované množství. Po kliknutí na tlačítko "Změnit" systém zobrazí informace odpovídající vašim změněným údajům, včetně ceny produktů, které jste do košíku přidali. Pokud nechcete vybírat žádné další položky, můžete pokračovat v nákupu kliknutím na tlačítko "Objednat".

4. Zadání údajů zákazníka

Po kliknutí na tlačítko "Objednat" budete nejprve dotázáni, zda jste novým nebo stávajícím zákazníkem. Pokud jste novým zákazníkem, můžete si vybrat, zda se chcete zaregistrovat a pokračovat v nákupu, nebo zda chcete pokračovat v nákupu bez registrace, kliknutím na příslušné tlačítko. Pokud jste již zákazníkem a máte u nás účet, můžete se také přihlásit přes toto rozhraní na našem webu a pokračovat v nákupu. Budete poté požádáni o zadání údajů zákazníka. Do pole "Osobní údaje" můžete zadat svou e-mailovou adresu, jméno a telefonní číslo a musíte uvést, zda nakupujete jako podnik nebo jako soukromá osoba. Do pole "Fakturační údaje" zadejte adresu, na kterou má být faktura vystavena. Pokud nakupujete jako podnik, můžete zde uvést také své daňové identifikační číslo nebo číslo daně z přidané hodnoty EU. V dalším poli "Udaje o doručení" systém automaticky uloží údaje, které jste zadali do pole "Fakturační údaje". Pokud chcete zásilku zaslat na jinou adresu než je fakturační adresa, odškrtněte políčko, abyste mohli zadat správnou dodací adresu.

5. Kontrola vaší objednávky

Poté, co jste vyplnili výše uvedená textová pole, kliknutím na tlačítko "Dále" se dostanete na stránku "Doprava, způsob platby". Zde si můžete vybrat preferovaný způsob dopravy (v závislosti na dodací adrese můžete vybrat jednu nebo více možností) a preferovaný způsob platby. Na této stránce můžete na pravé straně obrazovky v "Přehled objednávky" zadat kód do pole "Kód kupónu", pokud máte slevový kupón. Pokud chcete něco změnit, klikněte na tlačítko "Zpět", abyste se vrátili na stránku "Košík", kde můžete upravit všechny předchozí údaje. Pokud nejsou potřebné žádné změny, klikněte na "Dále", abyste se po zadání způsobu dodání a platby dostali na přehledovou stránku. Zde uvidíte shrnutí informací, které jste již zadali, jako je obsah vašeho košíku, vaše kontaktní, fakturační a dodací údaje, částka, kterou jste zaplatili (tyto informace zde nemůžete změnit, pokud nekliknete na "Zpět") a zvolené způsoby dodání a platby. Na pravé straně můžete do pole "Poznámka" zadat další informace, které má kurýr vědět při doručování balíku, například označení zvonku, preferovaný čas doručení atd. Pokud je vše správně, klikněte na tlačítko "Potvrdit objednávku", abyste odeslali objednávku na naši prodejnu, která poté začne s vyřízením objednávky.

Ukončení objednávky (Podání nabídky)

Jakmile jste se ujistili, že ve vašem nákupním košíku jsou požadované produkty a že vaše údaje byly zadány správně, můžete objednávku dokončit kliknutím na tlačítko "Potvrdit objednávku". Údaje zadané na webu nepředstavují nabídku prodávajícího na uzavření smlouvy. Při objednávkách podle těchto obchodních podmínek jste považováni za nabízejícího. Kliknutím na tlačítko "Potvrdit objednávku" výslovně uznáváte, že vaše nabídka je považována za podanou a že vaše prohlášení, pokud je prodávajícím přijato v souladu s těmito obchodními podmínkami, znamená povinnost platit. Vaše nabídka je závazná po dobu 48 hodin. Pokud není vaše nabídka potvrzena prodávajícím do 48 hodin v souladu s těmito obchodními podmínkami, zaniká závazná lhůta vaší nabídky.

Zpracování objednávky, uzavření smlouvy

Objednávku můžete kdykoli zadat. Prodávající potvrdí vaši nabídku nejpozději následující pracovní den po dni podání vaší nabídky. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je potvrzovací e-mail odeslaný prodávajícím k dispozici ve vašem e-mailovém systému.

Platební a dodací metody

Platební metody

Za objednávku u Sportlampa můžete zaplatit bankovním převodem nebo online platební kartou.

Bankovní převod

Čekáme na převod na číslo účtu Weisson Kft.:

IBAN: BE85 9671 6587 4006
SWIFT/BIC code: TRWIBEB1XXX
Adresa: Wise Europe SA, Avenue Louise 54, Room S52, 1050, Belgium

Do oznámení prosím vložte ID objednávky.

Platba platební kartou  - Barion

Pokud chcete svou objednávku zaplatit kreditní kartou, můžete transakci bezpečně dokončit přes Barion.

Barion Smart Gateway je plně domácí platební brána nezávislá na bankách, která může přijímat bankovní karty a elektronické peníze. Kromě svých nepřekonatelných cen nabízí mnoho inovativních funkcí. Po registraci, která trvá jen minutu, je její používání ještě pohodlnější. Protože čísla bankovních karet jsou uložena v bezpečném systému s certifikací PCI DSS, stačí k použití jakékoli uložené karty zadat registrovanou e-mailovou adresu a heslo. Na webovém rozhraní Barionu zprávy, možnosti a měsíční faktury pomáhají obchodním procesům a oficiálnímu vyrovnání účtů. Transakce probíhají v reálném čase a příchozí položky lze také zobrazit v mobilní aplikaci. S pomocí bezplatné aplikace Barion mohou uživatelé Barionu platit mobilním telefonem ve stále více obchodech a restauracích, aniž by museli nosit hotovost nebo bankovní kartu. Bankovní bezpečnost je zajištěna dohledem MNB (číslo povolení MNB: H-EN-I-1064/2013). Ochrana proti zneužití bankovní karty je řešena flexibilně a spravedlivě.

Metody dopravy a dodací lhůta

Můžete si vybrat z následujících metod doručení:

 • Doručení domů do České republiky
 • Vyzvednutí na Packeta výdejním místě

V Sportlámpa jsou produkty, které lze přidat do košíku, skutečně skladem. Proto budou objednávky přijaté a zaplacené před polednem v pracovní dny odeslány ještě tentýž den a vy budete informováni e-mailem, že váš balík opustil náš sklad.

Váš balík pošleme kurýrní službou Packeta, která balík po příjezdu do České republiky předá svému místnímu doručovacímu partnerovi, který vám jej poté doručí. Místní kurýrní služba vás bude informovat e-mailem nebo SMS zprávou o očekávané době doručení balíku, která je obvykle do 2 pracovních dnů na vaši adresu v České republice. Pokud balík nedorazí v uvedené 2 denní lhůtě, prosím kontaktujte nás na naší e-mailové adrese: info@sportlampa.com

Termín dodání

Standardní lhůta pro vyřízení objednávek je maximálně 30 dnů od potvrzení objednávky. V případě zpoždění ze strany prodejce si kupující vyhrazuje právo stanovit další termín. Nedodržení tohoto prodlouženého termínu opravňuje kupujícího k odstoupení od smlouvy. Dodací lhůty, které se mohou lišit od obecné dodací doby, jsou vždy specifikovány pro každou dodací metodu.

Postup pro nepřevzaté zásilky

Pokud zákazník nevyzvedne objednané zboží, které bylo předáno k doručení, a do 14 dnů od předání zboží neoznámí prodejci zrušení objednávky bez udání důvodu podle předpisů, porušuje s prodejcem uzavřenou smlouvu, podle níž je povinen převzít zboží a tím akceptovat plnění prodejce. V tomto případě se prodávající pokusí znovu doručit zboží, pokud se mu podaří se zákazníkem dohodnout, avšak opětovné doručení může být podmíněno placením dodacího poplatku. Pokud opětovné doručení selže, nebo nelze se zákazníkem dohodnout, protože odmítá spolupracovat, je prodávající oprávněn okamžitě vypovědět smlouvu se zákazníkem pro porušení smlouvy a náklady spojené se selháním doručení a navrácením požadovat od zákazníka jako pokutu. Strany souhlasí s tím, že k vypovězení smlouvy dochází pomocí e-mailové adresy použité při objednávce, a zaznamenají, že okamžikem oznámení výpovědi je okamžik, kdy je vypovídající e-mail dostupný v e-mailové schránce zákazníka.

Omezení práv, vlastnická klauzule

Pokud jste předtím objednali produkty, ale nedošlo k jejich převzetí nebo vyzvednutí (neplatí v případě, že jste uplatnili své právo na odstoupení), nebo pokud byly vráceny prodávajícímu s označením "Nevyzvednuto", pak prodávající splní vaši objednávku pouze v případě, že zaplatíte celou kupní cenu a přepravní náklady předem.

Prodávající může odkládat dodání produktu, dokud nebude spokojen s tím, že cena produktů byla úspěšně zaplacena pomocí elektronické platební metody (včetně případu, kdy cena produktů je zaplacena bankovním převodem a kupující převádí kupní cenu v měně svého členského státu, a prodávající neobdrží plnou částku kupní ceny a dodací poplatek v důsledku konverzních nákladů a dalších bankovních poplatků a nákladů). Pokud cena produktu nebyla plně uhrazena, prodávající může požadovat doplnění kupní ceny od kupujícího.

Právo na odstoupení od smlouvy

Informace o právu na odstoupení od smlouvy pro spotřebitele

Na základě směrnice 2011/83/EU Evropského parlamentu a Rady je pouze fyzická osoba, která jedná mimo svou obchodní, živnostenskou nebo profesní činnost, považována za spotřebitele, proto právnické osoby nemohou uplatnit právo na odstoupení bez udání důvodu!

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v souladu se směrnicí 2011/83/EU Evropského parlamentu a Rady.

Na základě kupní smlouvy mezi spotřebitelem a prodejcem může spotřebitel uplatnit právo na odstoupení do čtrnácti (14) kalendářních dnů. Čtrnáctidenní lhůta začíná dnem, kdy spotřebitel nebo třetí osoba určená spotřebitelem (kromě přepravce) převezme objednané zboží. Pokud kupní smlouva zahrnuje více položek, které mají být dodány samostatně, čtrnáct (14) kalendářních dnů začíná běžet od dne, kdy byla přijata poslední položka.

Ustanovení stanovená zde neomezují právo spotřebitele uplatnit právo na odstoupení mezi dnem uzavření smlouvy a dnem převzetí zboží.

Pokud spotřebitel podal nabídku k uzavření smlouvy, má spotřebitel právo nabídku odvolat před uzavřením smlouvy, což ukončí závaznost nabídky k uzavření smlouvy.

Spotřebitel může právo na odstoupení uplatnit jasným prohlášením nebo použitím formuláře pro odstoupení dostupného na webové stránce.

Platnost prohlášení o odstoupení spotřebitele

Právo na odstoupení se považuje za uplatněné v rámci lhůty, pokud spotřebitel své prohlášení odešle výše uvedenou 14denní lhůtou. V případě písemného odstoupení nebo zrušení stačí, aby bylo odstoupení nebo oznámení o zrušení doručeno do lhůty. Spotřebitel má povinnost prokázat, že uplatnil právo na odstoupení podle tohoto ustanovení. Po obdržení prohlášení o odstoupení spotřebitele je prodejce povinen toto elektronicky potvrdit.

Povinnosti prodejce v případě odstoupení spotřebitele

Povinnost vrácení peněz prodejcem

Pokud spotřebitel podle směrnice 2011/83/EU Evropského parlamentu a Rady od smlouvy odstoupí, prodejce vrátí spotřebiteli celkovou částku zaplacenou spotřebitelem do čtrnácti (14) dnů ode dne obdržení oznámení o odstoupení, včetně všech nákladů spojených s poskytnutím, včetně nákladů na dodání. Upozorňujeme, že toto ustanovení se nevztahuje na dodatečné náklady vyplývající z volby způsobu dodání, který není nejlevnější standardní způsob dodání.

Způsob povinnosti vrácení peněz

V případě odstoupení nebo zrušení podle směrnice 2011/83/EU Evropského parlamentu a Rady prodejce vrátí spotřebiteli částku, kterou spotřebiteli dluží, stejným způsobem, jakým spotřebitel použil k provedení platby. S výslovným souhlasem spotřebitele může prodejce použít jiný způsob platby pro vrácení, ale spotřebitel za to nesmí nést žádné další poplatky. Prodejce nenese odpovědnost za zpoždění způsobená uvedením nesprávného nebo nepřesného bankovního účtu nebo poštovní adresy spotřebitele.

Další náklady

Pokud spotřebitel výslovně zvolí způsob dodání, který není nejlevnější standardní způsob dodání, není prodejce povinen nahradit žádné dodatečné náklady, které tímto způsobem vzniknou. V takových případech zůstává naše povinnost vrácení omezena na uvedené obecné dodací poplatky.

Právo na zadržení

Prodejce může zadržet částku dluženou spotřebiteli, dokud spotřebitel nevrátí zboží nebo jednoznačně neprokáže, že je vrátil. Bude se brát v úvahu dřívější z těchto dvou dat. Hotové nebo na dobírku zaslané zásilky nemohou být akceptovány.

Povinnosti spotřebitele v případě odstoupení nebo zrušení

Vrácení zboží

Pokud spotřebitel podle směrnice 2011/83/EU Evropského parlamentu a Rady od smlouvy odstoupí, je povinen zboží vrátit okamžitě, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení, buď vrácením, nebo předáním prodejci nebo osobě zmocněné prodejcem. Vrácení se považuje za provedené včas, pokud spotřebitel zboží odešle před uplynutím lhůty.

Přenašeč nákladů souvisejících s vrácením zboží

Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Zboží musí být zasláno na adresu dohodnutou s prodejcem. Upozorňujeme, že neakceptujeme zboží zaslání na dobírku nebo jako poštovné na příjem.

Zodpovědnost spotřebitele za snížení hodnoty

Spotřebitel je odpovědný za snížení hodnoty zboží vzniklé manipulací, která přesahuje určení jeho povahy, vlastností a funkce.

Pokud podle příslušných právních předpisů nelze nebo lze uplatnit právo na odstoupení jen za určitých podmínek, není kupující oprávněn používat zboží ke zkoušení.

Prodejce informuje spotřebitele, že produkty, u kterých nelze uplatnit právo na odstoupení (např. zkázné zboží), nejsou prodávány na webové stránce.

Informace pro spotřebitele

Informace o právu na výpověď ze strany fyzické osoby Kupující

Podle § 8:1 § 8:1 bodu 3 odst. 1 maďarského občanského zákoníku se za spotřebitele považují pouze fyzické osoby, které jednají mimo rámec svého povolání, povolání nebo podnikatelské činnosti, právnické osoby tedy nejsou oprávněny uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez odůvodnění.

Podle § 20 nařízení vlády č. 45/2014 (II. 26.), mají spotřebitelé právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Spotřebitelé mohou uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v určité lhůtě, která začíná:

 1. a) v případě smluv o prodeji Produktů,
 2. aa) ke dni, kdy je Produkt,
 3. ab) v případě prodeje více než jednoho Produktu, kdy je každý Produkt dodán v jinou dobu, kdy naposledy dodaný Produkt obdrží spotřebitel nebo třetí osoba, jiná než dopravce, určená spotřebitelem, pokud tato lhůta činí 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy stanovená v nařízení vlády č. 45/2014. (II. 26.) činí 14 dnů a dodatečnou lhůtu pro odstoupení od smlouvy přebírá Prodávající v těchto VOP dobrovolně nad rámec lhůty stanovené zákonem. Ustanoveními v tomto oddíle není dotčeno právo spotřebitele uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy stanovené v tomto oddíle, a to i v období ode dne uzavření smlouvy do dne převzetí produktu.

Byl-li návrh na uzavření smlouvy učiněn spotřebitelem, má spotřebitel právo od nabídky odstoupit, čímž končí závazná lhůta nabídky na uzavření smlouvy.

V případě, že prodávající neinformoval spotřebitele o lhůtě a dalších podmínkách pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (zejména těch, které jsou obsaženy v § 22 nařízení vlády), jakož i o vzorovém prohlášení dle přílohy č. 2, výše uvedená lhůta pro odstoupení od smlouvy se prodlouží o 12 měsíců. Pokud prodávající poskytl spotřebiteli informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy do 12 měsíců od uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy, lhůta pro odstoupení od smlouvy nebo zrušení vyprší 14. dnem ode dne sdělení této informace.

Prohlášení o odstoupení od smlouvy, uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy nebo ukončení smlouvy

Spotřebitel může uplatnit své právo podle § 20 nařízení vlády č. 45/2014 Sb. 26.) jasným prohlášením v tomto ohledu nebo použitím vzorového prohlášení, které je ke stažení také na webových stránkách.

Platnost prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se považuje za včas uplatněné, pokud spotřebitel zašle prohlášení v přiměřené lhůtě. Lhůta je: 14 dní. V případě písemného odstoupení nebo výpovědi stačí zaslat prohlášení o odstoupení nebo výpovědi do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy stanovená v nařízení vlády č. 45/2014. (II. 26.) činí 14 dnů a dodatečnou lhůtu pro odstoupení od smlouvy přebírá Prodávající v těchto VOP dobrovolně nad rámec lhůty stanovené zákonem. Důkazní břemeno ohledně toho, že spotřebitel uplatnil své právo na odstoupení od smlouvy v souladu s tímto ustanovením, nese spotřebitel. Po jeho obdržení je prodávající povinen potvrdit odstoupení od smlouvy kupujícímu na elektronickém nosiči dat.

Povinnosti prodávajícího v případě odstoupení spotřebitele

Povinnost prodávajícího vrátit peníze

Pokud v souladu s § 22 nařízení vlády č. 45/2014 (II. 26.), odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající do 14 dnů celou částku zaplacenou kupujícím jako protiplnění, včetně nákladů vynaložených v souvislosti s plněním, jako je například poplatek za doručení. Vezměte prosím na vědomí, že toto ustanovení se nevztahuje na dodatečné náklady vzniklé v důsledku výběru jiné možnosti doručení, než je nejlevnější standardní způsob doručení.

Způsob splnění povinnosti prodávajícího vrátit peníze

V případě odvolání nebo ukončení výkonu v souladu s § 22 nařízení vlády č. 45/2014 (II. 26.), prodávající vrátí spotřebiteli částku splatnou stejným způsobem platby, který spotřebitel použil. S výslovným souhlasem spotřebitele může prodávající použít jiný způsob platby, ale spotřebiteli v důsledku toho nesmí být účtovány žádné další poplatky. Prodávající nenese odpovědnost za prodlení vzniklé v důsledku nesprávného a/nebo nepřesného uvedení čísla bankovního účtu nebo poštovní adresy spotřebitelem.

Dodatečné náklady

Pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější standardní způsob dodání, není prodávající povinen uhradit náklady vzniklé v důsledku této volby. V takových případech bude naše povinnost vrácení peněz zahrnovat pouze uvedené standardní poplatky za doručení.

Právo odepřít plnění

Prodávající může zadržet částku splatnou spotřebiteli, dokud spotřebitel nevrátí produkt nebo neprokáže nade vší pochybnost, že jej vrátil; Z těchto dvou dat je třeba vzít v úvahu dřívější datum. Nejsme schopni přijímat zásilky zaslané na dobírku nebo službu příjemce platí.

Povinnosti spotřebitele v případě jejich odstoupení nebo ukončení

Vrácení produktu

Pokud v souladu s § 22 nařízení vlády č. 45/2014 (II. 26.), spotřebitel odstoupí od smlouvy, je povinen vrátit Produkt, popřípadě předat Produkt Prodávajícímu nebo osobě určené Prodávajícím k převzetí Produktů, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy. Povinnost vrácení zboží se považuje za splněnou včas, pokud spotřebitel odešle produkt před uplynutím lhůty.

Nesení přímých nákladů vzniklých v souvislosti s vrácením produktu

Přímé náklady na vrácení produktu nese spotřebitel. Produkt musí být zaslán na adresu prodávajícího. V případě, že prodávající prodává zboží i v provozovně a spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy osobně v provozovně, je oprávněn současně vrátit zboží provozovně. Pokud spotřebitel po zahájení plnění vypoví, smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mimo obchodní prostory nebo jako smlouvu uzavřenou na dálku, je povinen uhradit Provozovateli poplatek úměrný poskytnuté službě do dne podání výpovědi. Tato přiměřená částka, kterou má spotřebitel zaplatit, se určí na základě celkové částky protiplnění stanovené ve smlouvě připočtením příslušných daní. Pokud spotřebitel prokáže, že celková takto stanovená částka je nepřiměřeně vysoká, vypočítá se přiměřená částka na základě tržní hodnoty služeb poskytnutých do data ukončení smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme schopni přijímat zásilky zaslané na dobírku nebo zásilky zaslané příjemcem.

Odpovědnost spotřebitele za amortizaci

Spotřebitel je odpovědný za amortizaci vyplývající z jakéhokoli použití přesahujícího použití nezbytné k určení povahy, vlastností a provozu produktu.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v následujících případech

Prodávající výslovně upozorňuje, že své právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v případech uvedených v odstavci (1) § 29 nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.):

 • po úplném poskytnutí služby, je-li však smlouvou pro spotřebitele stanovena platební povinnost, lze tuto výjimku uplatnit pouze v případě, že spotřebitel před zahájením plnění výslovně souhlasil a vzal na vědomí, že ztratí právo na odstoupení od smlouvy, jakmile bude smlouva plně splněna ze strany Podniku;
 • pokud jde o Produkty nebo služby, jejichž cena nebo poplatek závisí na výkyvech finančního trhu, které nemohou být ovlivněny Podnikáním a které je možné i během lhůty stanovené pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy;
 • v případě neprefabrikovaných produktů, které byly vyrobeny na základě pokynů a výslovného požadavku spotřebitele, nebo v případě produktů, které byly zjevně přizpůsobeny spotřebiteli;
 • v případě Výrobků podléhajících rychlé zkáze nebo Výrobků s krátkou trvanlivostí;
 • v případě Produktů s uzavřeným obalem, které nelze po otevření vrátit po dodání z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů;
 • v případě Produktů, které jsou vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchány s jinými Produkty;
 • jde-li o alkoholické nápoje, jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách finančního trhu, které nelze ovlivnit Podnikáním, a jejichž cena byla smluvními stranami sjednána při uzavření kupní smlouvy, avšak smlouva bude splněna až po třicátém dni od uzavření smlouvy;
 • v případě smluv o poskytování služeb, kdy Podnik kontaktuje spotřebitele na výslovnou žádost spotřebitele za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby;
 • pokud jde o prodej a nákup zvukových a obrazových nahrávek v zapečetěných obalech nebo kopií počítačového softwaru, pokud spotřebitel po dodání obal otevřel;
 • pokud jde o noviny, časopisy a časopisy, s výjimkou smluv o předplatném;
 • v případě smluv uzavřených ve veřejné dražbě;
 • s výjimkou ubytovacích služeb, jde-li o smlouvy o poskytování ubytování, dopravy, pronájmu automobilů, stravovacích služeb nebo o službách souvisejících s volnočasovými aktivitami, byla-li ve smlouvě stanovena lhůta nebo lhůta pro plnění;
 • jde-li o digitální obsah poskytnutý na nefyzickém nosiči dat, pokud prodávající započal s jeho plněním s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a pokud spotřebitel současně s udělením tohoto souhlasu v prohlášení uznal skutečnost, že zaniká právo na odstoupení od smlouvy, jakmile je plnění zahájeno, a Podnik zaslal spotřebiteli potvrzení.

Informace o odpovědnosti za výrobek a předpokládané záruce s ohledem na záruku shody produktů v případě spotřebitelských smluv

Tato část informací pro spotřebitele byla vypracována na základě odstavce 3 § 9 nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.) s ohledem na přílohu č. 3 tohoto nařízení.

Tyto informace pro spotřebitele se vztahují pouze na kupující, kteří se kvalifikují jako spotřebitelé, pravidla platná pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli, jsou uvedena v samostatné kapitole.

Požadavek smluvního plnění v případě spotřebitelských smluv

Požadavek smluvního plnění obecně v případě výrobků a produktů obsahujících digitální prvky prodávaných na základě spotřebitelské smlouvy

V době plnění musí Produkty a plnění splňovat požadavky předepsané v nařízení vlády č. 373/2021 (VI.30.).

Aby bylo plnění smluvní, musí Produkt, který slouží jako předmět smlouvy:

 • v souladu s popisem, množstvím, jakostí a typem stanoveným ve smlouvě, musí mít funkčnost, kompatibilitu, interoperabilitu, jakož i další vlastnosti stanovené ve smlouvě
 • být vhodné pro jakýkoli účel stanovený spotřebitelem, na který spotřebitel upozornil prodávajícího nejpozději při uzavření smlouvy a který prodávající přijal
 • mít veškeré příslušenství a uživatelské příručky uvedené ve smlouvě, včetně pokynů pro uvedení do provozu, pokynů pro instalaci a zákaznickou podporu, a
 • poskytovat aktualizace stanovené ve smlouvě.

Aby bylo plnění smluvní, musí Produkt, který slouží jako předmět smlouvy, rovněž:

 • být vhodné pro účely stanovené pro stejný typ Produktů zákonem, technickými normami, nebo pokud technické normy neexistují, příslušným kodexem chování
 • dodržovat množství, jakost, výkon a další vlastnosti, které může spotřebitel rozumně očekávat, zejména pokud jde o funkčnost, kompatibilitu, dostupnost, kontinuitu a bezpečnost, které jsou obvyklé pro stejný druh zboží, s přihlédnutím k veřejným prohlášením, zejména těm, která jsou učiněna v reklamě nebo na etiketě, Prodávajícím, jeho zástupcem nebo jinými osobami zapojenými do prodejního řetězce o konkrétních vlastnostech Produktů
 • mít veškeré příslušenství a návod, které může spotřebitel rozumně očekávat, včetně pokynů k balení a instalaci, a
 • v souladu s vlastnostmi a popisem Produktu prezentovaného jako vzorek nebo model nebo zpřístupněného Podnikem ve zkušební verzi před uzavřením smlouvy.

Produkt nemusí být v souladu s výše uvedenými veřejnými prohlášeními, pokud Prodávající prokáže, že:

 • nebyla a nemusela si být vědoma dotčeného veřejného prohlášení
 • dotčené veřejné prohlášení bylo do doby uzavření smlouvy řádně opraveno, nebo
 • Dotčené veřejné prohlášení nemohlo mít vliv na rozhodnutí nositele práv uzavřít smlouvu.

Požadavek smluvního plnění v případě prodeje výrobků na základě spotřebitelské smlouvy

Plnění prodávajícího je vadné, pokud vada věci vznikla neodborným uvedením do provozu, a to za předpokladu, že

 1. a) uvedení do provozu je součástí kupní smlouvy a bylo provedeno prodávajícím nebo za něj prodávající ručí; nebo
 2. b) uvedení do provozu musel provést spotřebitel a neodborné uvedení do provozu vyplývá z nedostatků pokynů pro uvedení do provozu poskytnutých Prodávajícím, nebo v případě Produktů obsahujících digitální prvky poskytovatelem digitálního obsahu nebo digitálních služeb.

Pokud na základě kupní smlouvy provádí uvedení výrobku do provozu prodávající nebo za to ručí prodávající, považuje se plnění za dokončené prodávajícím po dokončení uvedení do provozu.

Pokud je v případě Produktu obsahujícího digitální prvky v kupní smlouvě stanoveno, že digitální obsah nebo digitální služby mají být poskytovány nepřetržitě po určitou dobu, odpovídá Prodávající za vadu produktu související s digitálním obsahem, pokud vada vznikne nebo se stane zjistitelnou do dvou let od dodání produktu v případě nepřetržité služby poskytované po dobu, která nesmí přesáhnout dva roky.

Požadavek smluvního plnění v případě prodeje produktů obsahujících digitální prvky na základě spotřebitelské smlouvy

V případě produktů obsahujících digitální prvky prodávající zajistí, aby byl spotřebitel informován o aktualizacích týkajících se digitálního obsahu produktu nebo související digitální služby, včetně bezpečnostních aktualizací, a aby mu byly poskytnuty aktualizace, pokud jsou tyto aktualizace nezbytné pro zachování smluvní povahy produktu.

Prodávající zajistí dostupnost aktualizací po dobu:

 • které může spotřebitel rozumně očekávat na základě druhu a účelu produktu a digitálních prvků, jakož i individuálních okolností a povahy smlouvy, pokud kupní smlouva předepisuje jednorázové poskytnutí digitálního obsahu nebo digitální služby; nebo
 • dvou let od dodání produktu, v případě nepřetržitého poskytování po dobu nepřesahující dva roky, pokud kupní smlouva předepisuje nepřetržité poskytování digitálního obsahu na dobu určitou.

Pokud spotřebitel v přiměřené lhůtě nenainstaluje zpřístupněné aktualizace, prodávající nenese odpovědnost za vadu produktu za předpokladu, že vada vyplývá výlučně z chybějící příslušné aktualizace, a to i za předpokladu, že

 1. a) prodávající informoval spotřebitele o dostupnosti aktualizace a o důsledcích toho, že ji spotřebitel nenainstaluje; a
 2. b) neprovedení instalace aktualizace spotřebitelem nebo vadná instalace aktualizace spotřebitelem není způsobena nedostatky v návodu k instalaci poskytnutém prodávajícím.

Vadné plnění nelze prokázat, pokud spotřebitel při uzavření smlouvy obdržel samostatnou informaci o tom, že určitá vlastnost věci se liší od vlastností zde předepsaných, a tento rozdíl spotřebitel při uzavření smlouvy samostatně a výslovně uznal.

Smluvní požadavky na plnění digitálního obsahu prodávaného na základě spotřebitelské smlouvy v případě prodeje

Prodávající dodává a poskytuje digitální obsah spotřebiteli. Strany se liší v neexistenci jeho dohody, prodávající bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy poskytne spotřebiteli nejnovější digitální obsah, který je k dispozici v době podpisu verze smlouvy.

Služba se považuje za dokončenou, pokud je digitální obsah nebo – pro tento účel je vyžadován pro přístup nebo je vhodný ke stažení – jakékoli řešení pro spotřebitele nebo na fyzickém nebo virtuálním zařízení, které si spotřebitel pro tento účel vybere.

Prodávající musí zajistit, aby byl spotřebitel upozorněn na to, že digitální obsah je takové aktualizace – včetně bezpečnostních aktualizací – které jsou digitálním obsahem nebo digitálními obsahy, jsou nezbytné pro zachování smluvní povahy služby a také pro jejich přijetí.

Pokud je na základě smlouvy digitální obsah poskytován po stanovenou dobu nepřetržitě, pokud jde o digitální obsah, musí být soulad plnění se smlouvou a zajištěn po celou dobu trvání smlouvy. Pokud spotřebitel nenainstaluje aktualizace v přiměřené lhůtě poskytnuté prodávajícím, prodávající nenese odpovědnost za chybu služby, pokud se jedná pouze o příslušnou aktualizaci vyplývající z její nedostatečné aplikace, za předpokladu, že

prodávající informoval spotřebitele o dostupnosti aktualizace a instalaci spotřebitelem o důsledcích jejího selhání; a

neprovedení instalace aktualizace spotřebitelem nebo aktualizace spotřebitelem nesprávná instalace není způsobena neúplností pokynů k instalaci poskytnutých prodávajícím.

Vadné plnění nelze prokázat, pokud je spotřebiteli při uzavírání přijaté smlouvy zvlášť sděleno, že se určitá vlastnost digitálního obsahu liší od zde uvedených požadavků, a při uzavření smlouvy musí spotřebitel tuto odchylku výslovně uvést, že s ní souhlasí.

Prodávající postupuje nesprávně, pokud pochybení služby digitálního obsahu spočívá v tom, že spotřebitel je digitální, a vyplývá z jeho neprofesionálního začlenění do jeho prostředí, pokud integraci digitálního obsahu provedl prodávající nebo integraci provedl prodávající na jeho odpovědnost; digitální obsah musí být integrován spotřebitelem a neprofesionální integrace ze strany prodávajícího byla způsobena nedostatky v pokynech k integraci, které poskytl:

 • Je-li smlouva uzavřena na digitální obsah nebo je-li digitální služba po určitou dobu nepřetržitě provozována, odpovídá prodávající za vadu digitálního obsahu, pokud se vada vyskytne během doby uvedené ve smlouvě nebo se stane rozpoznatelnou.
 • Je-li smlouva uzavřena na jednorázovou službu nebo je-li do té doby prokázán opak po provedení jedné z nich, je třeba vycházet z toho, že ode dne plnění jednoho do jednoho roku vada uznaná spotřebitelem existovala již v době plnění. Nefunguje současně; prodávající je na vině, pokud prokáže, že digitální prostředí spotřebitele není slučitelné s technickými požadavky digitálního obsahu nebo digitální služby a smlouva spotřebitele před jejím uzavřením jasně a srozumitelně informovala.

Spotřebitel je povinen spolupracovat s prodávajícím tak, aby se prodávající - technický z hlediska dostupných zařízení a vyžadující co nejmenší zásah pro spotřebitele, který je používá - mohl ujistit, že příčinou chyby je digitální prostředí spotřebitele. Nesplní-li spotřebitel tuto povinnost součinnosti poté, co prodávající o této povinnosti před uzavřením smlouvy jasně a srozumitelně informoval, nese spotřebitel důkazní břemeno ohledně toho, že vada uznaná do jednoho roku od dokončení existovala již v době dokončení, posedlost služby postižené vadou uznanou v průběhu smluvního období,  služby po dobu plnění dle smlouvy, nebyla v souladu se smlouvou.

Předpokládaná záruka

V jakých případech můžete uplatnit svá předpokládaná záruční práva?

V případě vadného plnění ze strany prodávajícího můžete uplatnit nárok na implicitní záruku v souladu s ustanoveními maďarského občanského zákoníku a v případě spotřebitelské smlouvy s nařízením vlády č. 373/2021 (VI.30).

Jaká práva máte na základě vašeho předpokládaného záručního nároku?

Podle vašeho výběru můžete uplatnit následující předpokládané záruční nároky:

Můžete požádat o opravu nebo výměnu, pokud dodržení tohoto záručního práva není nemožné nebo by vedlo k nepřiměřeným nákladům na straně prodávajícího ve srovnání s alternativním opravným prostředkem. Pokud jste nepožádali nebo nemohli požádat o opravu nebo výměnu, můžete požádat o odpovídající snížení ceny, nebo v krajním případě můžete od smlouvy odstoupit.

Máte právo přejít ze záručního práva, které jste si vybrali, na jiné, ale náklady na úpravu uhradíte vy, pokud to nebylo odůvodněné nebo nezbytné jednáním prodávajícího.

V případě spotřebitelské smlouvy, není-li prokázán opak, se má za to, že vada zjištěná do jednoho roku od dodání produktu nebo výrobku obsahujícího digitální prvky existovala v době dodání, ledaže je tato domněnka neslučitelná s povahou produktu nebo vady.

V případě použitých produktů se záruka a záruční práva odchylují od obecných pravidel. Vadné plnění se může vyskytnout i v případě použitých Výrobků, přičemž je třeba vzít v úvahu okolnosti, na základě kterých mohl spotřebitel výskyt určitých vad očekávat. Kvůli zastarávání se výskyt některých vad stává stále častějším, a proto nelze očekávat, že použitý produkt může mít stejnou kvalitu jako nově zakoupený produkt. Kupující proto může uplatnit svá práva ze záruky pouze ve vztahu k vadám nad rámec vad, které vyplývají z použitelnosti Produktu a které vzniknou bez ohledu na tuto povahu. Pokud je použitý produkt vadný a kupující, který se kvalifikuje jako spotřebitel, obdržel informace o této vadě při nákupu, pak poskytovatel služby nenese odpovědnost za vadu.

Prodávající může odmítnout uvést výrobek do souladu se smlouvou, pokud by oprava nebo výměna nebyla možná nebo by vedla k nepřiměřeným nákladům na straně prodávajícího, a to s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně hodnoty představované výrobkem v bezvadném stavu a závažnosti porušení smlouvy.

Spotřebitel může v závislosti na závažnosti porušení smlouvy požadovat přiměřené snížení protiplnění nebo dokonce odstoupit od kupní smlouvy, pokud

 • prodávající neprovedl opravu nebo výměnu, nebo provedl opravu nebo výměnu, ale zcela nebo zčásti nesplnil následující podmínky:

 

 • prodávající převezme vyměněné zboží zpět na vlastní náklady
 • vyžaduje-li oprava nebo výměna odstranění výrobku, který byl v souladu s povahou a účelem výrobku uveden do provozu před tím, než se závada stala zjistitelnou, pak povinnost provést opravu nebo výměnu zahrnuje odstranění nevyhovujícího výrobku a uvedení náhradního nebo opraveného výrobku do provozu, nebo úhradu nákladů na takové odstranění a uvedení do provozu.
 • prodávající odmítl uvést věc do souladu se smlouvou
 • vyskytne-li se při plnění opakovaná vada, přestože se prodávající pokusil uvést věc do souladu se smlouvou, závažnost porušení je natolik závažná, že odůvodňuje okamžité snížení ceny nebo okamžité ukončení kupní smlouvy, nebo
 • prodávající se nezavázal uvést věc do souladu se smlouvou, nebo je z okolností zřejmé, že podnikatel neuvede věc do souladu se smlouvou v přiměřené lhůtě nebo bez podstatného poškození zájmů spotřebitele.

Chce-li spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vadného plnění, nese důkazní břemeno ohledně nepodstatnosti vady prodávající.

Spotřebitel má právo odstoupit od zbývající části kupní ceny zcela nebo zčásti podle závažnosti porušení smlouvy, a to do doby, než prodávající splní svou povinnost týkající se souladu plnění se smlouvou a vadného plnění.

Obecně platí, že:

 • prodávající vrátí vyměněný výrobek na vlastní náklady
 • Pokud oprava nebo výměna vyžaduje odstranění výrobku, který byl v souladu s povahou a účelem výrobku uveden do provozu před tím, než se závada stala zjistitelnou, zahrnuje povinnost provést opravu nebo výměnu odstranění nevyhovujícího výrobku a uvedení náhradního nebo opraveného výrobku do provozu nebo úhradu nákladů na toto odstranění a uvedení do provozu.

Přiměřená lhůta pro opravu nebo výměnu výrobku se počítá od okamžiku, kdy spotřebitel oznámil vadu podniku.

Spotřebitel zpřístupní výrobek podniku, aby mohl provést opravu nebo výměnu.

Snížení protiplnění se považuje za přiměřené, pokud se jeho výše rovná rozdílu mezi hodnotou věci, kterou by spotřebitel obdržel, pokud by plnění prodávajícího bylo smluvní, a hodnotou věci, kterou spotřebitel skutečně obdržel.

Právo spotřebitele na předpokládanou záruku na odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit právním prohlášením adresovaným prodávajícímu, v němž je vyjádřeno rozhodnutí o výpovědi.

Týká-li se vadné plnění pouze určité části věci dodané na základě smlouvy a jsou-li ve vztahu k této části splněny podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, může spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy pouze ve vztahu k vadnému výrobku, může však kupní smlouvu vypovědět i ve vztahu k jinému výrobku získanému společně s vadným výrobkem, nelze-li to rozumně očekávat od spotřebitele, aby si ponechal pouze produkty v souladu se smlouvou.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy zcela nebo s ohledem na část produktů dodaných na základě kupní smlouvy

 • spotřebitel vrátí dotčený výrobek prodávajícímu na náklady prodávajícího a
 • Prodávající neprodleně vrátí spotřebiteli kupní cenu zaplacenou za předmětný produkt, jakmile prodávající obdrží produkt nebo doklad o vrácení produktu.

V jaké lhůtě můžete uplatnit svůj předpokládaný nárok na záruku?

Po zjištění závady jste povinni ji neprodleně nahlásit. Závada nahlášená do dvou měsíců od jejího zjištění se považuje za závadu oznámenou neprodleně. Upozorňujeme však, že žádný předpokládaný záruční nárok nelze uplatnit po uplynutí dvouleté promlčecí lhůty počínající dokončením smlouvy. Do promlčecí lhůty se nezapočítává doba trvání opravy, po kterou Kupující nemůže Produkt používat v souladu s jeho určením. Pokud jde o část výrobku, která byla opravena nebo vyměněna, začíná promlčecí lhůta pro předpokládané záruční nároky běžet znovu. Toto pravidlo platí i v případě, že se v důsledku opravy vyskytne jiná závada. Je-li předmětem smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem použitý výrobek, mohou se strany dohodnout na kratší promlčecí lhůtě, avšak v žádném případě nelze platně sjednat promlčecí lhůtu kratší než jeden rok.

Vůči komu můžete uplatnit své předpokládané záruční nároky?

Svůj předpokládaný záruční nárok můžete uplatnit vůči prodejci.

Jaké jsou další podmínky pro uplatnění vašeho předpokládaného záručního nároku?

Pro uplatnění předpokládaného záručního nároku do jednoho roku od plnění neexistují žádné jiné podmínky než nahlášení vady za předpokladu, že prokážete, že produkt byl dodán prodávajícím. Po uplynutí roční lhůty počínající výkonem plnění jste však povinni prokázat, že vada, kterou jste zjistili, existovala již v době plnění.

Odpovědnost za výrobek

V jakých případech můžete uplatnit svá práva z odpovědnosti za výrobek?

V případě vady hmotného majetku (produktu) můžete podle svého výběru uplatnit předpokládané záruční nároky nebo nároky z odpovědnosti za výrobek.

Jaká práva máte na základě svého nároku z odpovědnosti za výrobek?

Jako nárok z odpovědnosti za výrobek můžete požadovat pouze opravu nebo výměnu vadného produktu.

V jakých případech se produkt kvalifikuje jako vadný? Výrobek se považuje za vadný, pokud nesplňuje požadavky na jakost platné v době, kdy byl uveden na trh, nebo pokud nemá vlastnosti uvedené v popisu poskytnutém výrobcem.

V jaké lhůtě můžete uplatnit nárok z odpovědnosti za výrobek?

Nárok z odpovědnosti za výrobek můžete uplatnit do dvou let od doby, kdy byl výrobek uveden na trh výrobcem. Po uplynutí této lhůty ztrácíte právo uplatnit nárok z odpovědnosti za vady výrobku.

Vůči komu a za jakých dalších podmínek můžete uplatnit svůj nárok z odpovědnosti za vady výrobku?

Svůj nárok z odpovědnosti za výrobek můžete uplatnit pouze vůči výrobci nebo distributorovi hmotné věci. Při uplatnění nároku z odpovědnosti za výrobek budete muset prokázat vadu produktu.

V jakých případech je výrobce (distributor) zproštěn povinnosti odpovědnosti za výrobek?

Výrobce (distributor) bude zproštěn svých povinností týkajících se odpovědnosti za vady výrobků pouze tehdy, bude-li schopen prokázat, že:

 • Výrobek nevyrobil nebo jej neuvedl na trh v rámci své podnikatelské činnosti, nebo
 • podle stavu techniky nebyla vada zjistitelná v době uvedení Výrobku na trh, nebo
 • vada produktu vyplývá z použití zákonů nebo regulačních předpisů předepsaných úřady.

Výrobce (distributor) musí prokázat pouze jednu z výše uvedených příčin.

Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete uplatnit předpokládaný záruční nárok a nárok z odpovědnosti za výrobek současně, paralelně vedle sebe na základě stejné vady. V případě úspěšně uplatněného nároku na předpokládanou záruku však můžete uplatnit svůj nárok z odpovědnosti za výrobek vůči výrobci, pokud jde o vyměněný výrobek nebo jeho opravené díly.

Záruka

V jakých případech můžete uplatnit svá záruční práva?

Podle nařízení vlády č. 151/2003 (IX.22.) o povinné záruce na některé zboží dlouhodobé spotřeby má prodávající záruční povinnost při prodeji nového zboží dlouhodobé spotřeby uvedeného ve vyhlášce, jakož i jeho příslušenství a součástí v rozsahu v něm uvedeném (dále jen pro účely tohoto oddílu společně označované jako spotřební zboží).

Práva vyplývající ze záruky lze uplatnit záručním listem, který nemůže být podmínkou vrácení otevřeného obalu spotřebního výrobku spotřebitelem. Záruční list v případě, že jej spotřebitel nezpřístupní, je uzavření smlouvy prokázáno, je třeba vzít v úvahu, pokud spotřebitel předloží potvrzení o zaplacení protiplnění - týkající se obecné faktury s daní z obratu nebo účtenky vystavené ze zákona. V takovém případě lze práva vyplývající ze záruky uplatnit potvrzením o zaplacení protiplnění.

Kromě toho může prodávající dobrovolně převzít záruční povinnost, v takovém případě musí kupujícímu, který se kvalifikuje jako spotřebitel, poskytnout záruční list.

Záruční list musí být spotřebiteli poskytnut na trvalém nosiči nejpozději v době dodání výrobku.

Záruční list musí obsahovat:

 • jasné prohlášení o tom, že pokud je produkt dodán vadně, je spotřebitel oprávněn bezplatně uplatnit svá předpokládaná záruční práva podle zákona, přičemž tato práva nebudou zárukou dotčena
 • jméno a adresa garanta
 • postup, který musí spotřebitel dodržet při uplatňování záručních nároků
 • označení výrobku, na který se vztahuje záruka, a
 • podmínky záruky.

Jaká práva máte z povinné záruky a v jaké lhůtě můžete tato práva uplatnit?

Záruční práva

Na základě záručních práv může kupující požadovat opravu nebo výměnu, požadovat snížení ceny v zákonem stanovených případech nebo v krajním případě odstoupit od smlouvy, pokud oprávněný opravu nebo výměnu neprovedl nebo tuto povinnost nesplnil v přiměřené lhůtě s ohledem na zájem držitele práv,  nebo zájem držitele práv na opravu nebo výměnu zanikl. Kupující může podle své volby uplatnit nárok na opravu přímo v sídle prodávajícího, v kterémkoli místě podnikání nebo pobočce, nebo v opravárenském servisu určeném prodávajícím na záručním listu.

Lhůta pro uplatnění nároku

Záruční nároky lze uplatnit v záruční době, která je podle nařízení vlády č. 151/2003. (IX. 22.) následující:

 • dva roky u zboží, jehož pořizovací cena dosahuje 10 000 HUF, ale nepřesahuje 250 000 HUF,
 • tři roky pro zboží, jehož kupní cena přesahuje 250 000 HUF, ale nepřesahuje 250 000 HUF.

Nedodržením výše uvedených lhůt zanikají záruční práva, avšak v případě opravy spotřebního zboží se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemůže z důvodu vady výrobek užívat v souladu s jeho určením, a to ode dne dodání k opravě. Záruční doba začíná běžet dnem dodání spotřebního zboží kupujícímu nebo dnem uvedení do provozu, pokud bylo provedeno prodávajícím nebo jím pověřeným pracovníkem. V případě, že kupující nechá spotřební zboží uvést do provozu více než šest měsíců po dodání, je dnem počátku záruční doby den dodání.

Pravidla pro vyřizování záručních reklamací

Při sjednávání opravy se prodávající bude snažit provést opravu do 15 dnů. Lhůta pro opravu začíná běžet dnem převzetí spotřebního zboží k opravě.

Pokud doba trvání opravy nebo výměny přesáhne patnáct dní, je prodávající povinen informovat kupujícího o předpokládané době trvání opravy nebo výměny.

Zjistí-li prodávající při první opravě spotřebního zboží v záruční době, že spotřební zboží nelze opravit, je povinen spotřební zboží do osmi dnů vyměnit, neurčí-li kupující jinak. Není-li výměna spotřebního zboží možná, je prodávající povinen do osmi dnů vrátit kupujícímu kupní cenu uvedenou na záručním listu nebo doklad o zaplacení úplaty za spotřební zboží – fakturu nebo účtenku vystavenou v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty – předloženou spotřebitelem. Kupující akceptací VOP zároveň souhlasí se zasíláním potřebných informací elektronicky nebo jiným způsobem vhodným k prokázání přijetí informací kupujícím.

Nemůže-li prodávající opravit spotřební zboží do 30 dnů:

 • opravu lze provést v delší lhůtě, pokud s ní kupující souhlasil, nebo
 • nesouhlasí-li kupující s provedením opravy v delší lhůtě nebo neučiní-li v tomto ohledu žádné prohlášení, musí být spotřební zboží vyměněno do osmi dnů po marném uplynutí třicetidenní lhůty, nebo
 • nesouhlasí-li kupující s provedením opravy v delší lhůtě nebo se k tomu nevyjádří, ale není možná ani výměna spotřebního zboží, bude kupujícímu vrácena kupní cena uvedená na faktuře nebo při převzetí spotřebního zboží do osmi dnů od marného uplynutí třicetidenní lhůty.

Má-li spotřební zboží vadu počtvrté, bude spotřební zboží vyměněno do osmi dnů, nebo není-li výměna spotřebního zboží možná, bude kupujícímu do osmi dnů vrácena kupní cena uvedená na faktuře nebo při převzetí spotřebního zboží.

Spotřební zboží v rozsahu povinné záruky podle nařízení vlády č. 151/2003 Sb., které je instalováno s pevným připojením, těžší než 10 kg, nebo které nelze přepravovat jako příruční zavazadlo ve veřejné dopravě, musí být opraveno, s výjimkou vozidel, v místě jeho provozu. Nelze-li opravu provést v místě provozu, zajistí demontáž a instalaci, jakož i dodání a vrácení spotřebního zboží v podniku nebo v případě reklamace uplatněné přímo u opravny.

Výjimky ze záruky

Ustanovení zde pod nadpisem "Pravidla pro vyřizování záručních reklamací" se nevztahují na elektrická jízdní kola, elektrické skútry, čtyřkolky, motocykly, mopedy, automobily, karavany, obytné vozy, obytné vozy s přívěsem, přívěsy a motorové čluny. I v případě těchto produktů je však prodávající povinen usilovat o vyřízení reklamace do 15 dnů. Pokud doba trvání opravy nebo výměny přesáhne patnáct dní, je prodávající povinen informovat kupujícího o předpokládané době trvání opravy nebo výměny.

Jaký je vztah mezi zárukou a ostatními záručními právy?

Záruční práva existují vedle záručních práv (odpovědnost za výrobek a předpokládaná záruka), přesto zásadní rozdíl mezi obecnými záručními právy a zárukou spočívá v tom, že důkazní břemeno je v případě záruky pro spotřebitele příznivější.

Dobrovolný záruční závazek prodávajícího během povinné záruční doby nesmí zahrnovat pro spotřebitele podmínky, které jsou nevýhodnější než práva stanovená závaznými záručními pravidly. Poté však mohou být podmínky dobrovolné záruky bezplatné, nicméně záruka nemůže mít vliv na spotřebitele ani v tomto případě vyplývající - tedy včetně existence práv založených na doplňkové záruce.

Reklamace výměny do tří pracovních dnů

Nárok na výměnu do tří pracovních dnů platí také v případě nákupů v internetových obchodech. Nárok na výměnu do tří pracovních dnů lze uplatnit u nového spotřebního zboží podle nařízení vlády č. 151/2003. (IX. 22.) který předepisuje, že pokud osoba uplatní nárok na výměnu do tří pracovních dnů, pak prodávající bude mít za to, že produkt byl vadný v době jeho prodeje, a produkt neprodleně vymění.

V jakých případech bude prodávající zproštěn své záruční povinnosti?

Prodávající je zproštěn záruční povinnosti pouze v případě, že prokáže, že příčina následku nastala až po plnění.

Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že můžete uplatnit záruku na příslušenství a záruční nárok, jakož i záruku na výrobek a záruční reklamaci současně, paralelně vedle sebe, kvůli stejné vadě. Na druhou stranu, pokud jste jednou úspěšně uplatnili svůj nárok vyplývající z vadného plnění v důsledku konkrétní chyby (například společnost vyměnila výrobek), nemůžete již uplatnit nárok na stejnou chybu z jiných právních důvodů.

Informace o odpovědnosti za výrobek a předpokládané záruce s ohledem na záruku shody produktů v případě, že kupující nejsou oprávněni jako spotřebitelé

Obecná pravidla předpokládaných záručních práv

Kupující, který není spotřebitelem, může podle své volby uplatnit následující předpokládané záruční nároky: Můžete požádat o opravu nebo výměnu, pokud dodržení záručního práva podle vašeho výběru není nemožné nebo by vedlo k nepřiměřeným nákladům na straně prodávajícího ve srovnání s alternativním opravným prostředkem. Pokud jste nepožádali nebo nemohli požádat o opravu nebo výměnu, můžete požádat o přiměřené snížení protiplnění, můžete vadu opravit sami nebo ji nechat opravit na náklady prodávajícího, nebo v krajním případě můžete od smlouvy odstoupit.

Máte nárok na změnu, pokud to nebylo odůvodněno nebo vynuceno jednáním prodávajícího.

V případě použitých produktů se záruka a záruční práva odchylují od obecných pravidel. Vadné plnění se může vyskytnout i v případě použitých Výrobků, přičemž je třeba vzít v úvahu okolnosti, na základě kterých mohl spotřebitel výskyt určitých vad očekávat. Kvůli zastarávání se výskyt některých vad stává stále častějším, a proto nelze očekávat, že použitý produkt může mít stejnou kvalitu jako nově zakoupený produkt. Kupující proto může uplatnit svá práva ze záruky pouze ve vztahu k vadám nad rámec vad, které vyplývají z použitelnosti Produktu a které vzniknou bez ohledu na tuto povahu. Pokud je použitý produkt vadný a kupující, který se kvalifikuje jako spotřebitel, obdržel informace o této vadě při nákupu, poskytovatel služeb nenese odpovědnost za tuto vadu. V případě kupujících, kteří nejsou spotřebiteli, je lhůta pro uplatnění nároků z předpokládané záruky 1 rok ode dne plnění (dodání).

Odpovědnost za výrobek a záruka

Pouze kupující, kteří se kvalifikují jako spotřebitelé, mají práva z odpovědnosti za výrobek a práva vyplývající z povinné záruky. Pokud prodávající poskytuje dobrovolnou záruku na produkt, uvede to samostatně při nákupu produktu. Pokud výrobce poskytuje záruku výrobce, která se vztahuje i na kupující, kteří nejsou spotřebiteli, lze takové nároky uplatnit přímo vůči výrobci.

Přeshraniční prodej

• Prodávající neprovádí rozdíl mezi kupujícími, kteří nakupují prostřednictvím webové stránky na území Maďarska, a těmi, kteří tak činí mimo území Maďarska, ale na území Evropské unie. Pokud není v těchto VOP uvedeno jinak, prodávající zajišťuje doručení/odběr objednaného zboží na území Maďarska, stejně jako v ostatních členských státech Evropské unie.

• Ustanovení těchto VOP se budou vztahovat i na nákupy mimo Maďarsko, s tím, že pro účely této sekce se „kupujícím“ myslí spotřebitel, který je občanem nebo rezidentem členského státu nebo podnikem založeným v členském státu a nakupuje produkty nebo využívá služby v rámci Evropské unie pouze pro účely konečné spotřeby. „Spotřebitel“ znamená fyzickou osobu jednající mimo rozsah svých obchodních, průmyslových, řemeslných nebo profesních aktivit.

• Hlavními komunikačními a nákupními jazyky jsou maďarština a angličtina. Prodávající není povinen komunikovat s kupujícím v jazyce kupujícího, ale využije jazyka kupujícího během komunikace, pokud je to možné.

• Prodávající není povinen dodržovat ne-smluvní požadavky, jako jsou označování nebo sektorové požadavky, stanovené v národním právu členského státu kupujícího v souvislosti s příslušnými produkty nebo informovat kupujícího o těchto požadavcích.

• Při nákupu od prodávajícího je uplatňována platná sazba DPH podle aktuální sazby DPH země odpovídající fakturační adrese kupujícího.

• Kupující může uplatnit svá opravná práva v souladu s těmito VOP.

• Pokud je použita elektronická platební metoda, platba se provede v měně stanovené prodávajícím.

• Prodávající si může ponechat dodání produktu, dokud nebude spokojen s tím, že cena produktů a dodací poplatek byly úplně a úspěšně zaplaceny pomocí elektronické platební metody (včetně případu, kdy je cena produktů zaplacena bankovním převodem a kupující převádí kupní cenu (dodací poplatek) v měně členského státu kupujícího a prodávající neobdrží plnou částku kupní ceny a dodací poplatek v důsledku konverzních nákladů a dalších bankovních poplatků a nákladů). Pokud cena produktu nebyla úplně zaplacena, může prodávající požádat kupujícího o doplnění kupní ceny.

• Za účelem zajištění dodání produktu prodávající poskytuje ne-maďarským kupujícím stejné možnosti dodání jako maďarským kupujícím. Pokud má kupující podle VOP možnost požádat od odeslání produktu na území Maďarska nebo na území jakéhokoli jiného členského státu EU, mohou ne-maďarští kupující také zvolit jakýkoli způsob doručení uvedený ve VOP.

• Pokud může kupující v souladu s VOP zvolit možnost osobního odběru produktu, mohou i ne-maďarští kupující zvolit tuto možnost.

• V opačném případě může kupující požádat o organizaci přepravy produktu na své náklady. Maďarští kupující nemají nárok na tuto možnost.

• Prodávající vyřídí objednávku po zaplacení dodacího poplatku a pokud kupující nedoplatí dodací poplatek prodávajícímu nebo pokud kupující nezorganizuje přepravu produktu do určeného data, prodávající zruší smlouvu a vrátí kupujícímu předem zaplacenou kupní cenu.

Autorská práva

Podle odstavce (1) § 1 zákona č. LXXVI/1999 o autorském právu (dále jen: Zákon o autorském právu) se web kvalifikuje jako chráněný materiál autorského práva, a proto jsou všechny jeho části chráněny autorským právem. V souladu s odstavcem (1) § 16 Zákona o autorském právu je zakázáno neoprávněné použití grafiky a softwarových řešení, počítačových programů webové stránky nebo použití jakéhokoli aplikace, která může být použita k úpravě webové stránky nebo její části. Jakýkoli materiál z webové stránky a její databáze může být použit, i se souhlasem vlastníka práv, pouze s odkazem na webovou stránku a uvedením zdroje. Vlastníkem práv je: Weisson Kft.

Ochrana osobních údajů
Zásady ochrany osobních údajů

Datum poslední aktualizace: 28. 05. 2024

Správce údajů

Název: Weisson Kft.

Sídlo: 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

Korespondenční adresa, vyřizování stížností: 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

E-mail: info@sportlampa.com

Telefonní číslo: +36204603647

Webové stránky: https://sportlampa.cz

Poskytovatel hostingových služeb

Název: UNAS Online Kft.

Poštovní adresa: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail: unas@unas.hu

Popis činností zpracování údajů prováděných v průběhu provozu internetového obchodu

Tento dokument obsahuje všechny relevantní informace o zpracování údajů týkající se provozu internetového obchodu v souladu s obecným nařízením Evropské unie o ochraně osobních údajů (2016/679) (dále jen "nařízení nebo GDPR") a zákonem CXII z roku 2011 (dále jen: zákon o ochraně osobních údajů).

Informace o používání cookies

Co je to cookie?

Při návštěvě webových stránek Správce údajů používá soubory cookie. Cookie je informační balíček skládající se z písmen a číslic, které naše webové stránky zasílají do vašeho prohlížeče za účelem uložení určitých nastavení, usnadnění používání našich webových stránek a pomoci nám shromažďovat relevantní statistické informace o našich návštěvnících. Některé soubory cookie neobsahují osobní údaje a nejsou vhodné pro identifikaci jednotlivých uživatelů, ale některé soubory cookie obsahují jedinečný identifikátor, tedy náhodně generovanou tajnou číselnou řadu, která bude uložena vaším zařízením, a proto zajistí vaši identifikaci. Provozní doba každého souboru cookie je uvedena v příslušném popisu.

Právní rámec a právní základ cookies:

Právním základem zpracování je Váš souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení.

Hlavní vlastnosti souborů cookie používaných webovými stránkami:

Nezbytně nutné soubory cookie:

Pokud nesouhlasíte s používáním souborů cookie, některé funkce vám nebudou k dispozici.

 • Soubory cookie nezbytně nutné pro provoz: Tyto soubory cookie jsou nezbytné pro používání webových stránek a umožňují používání základních funkcí webových stránek. Při absenci těchto souborů cookie vám nebudou k dispozici některé funkce webových stránek. Životnost těchto souborů cookie je omezena výhradně na dobu trvání relace.
 • Relační soubory cookie: Tyto soubory cookie ukládají polohu uživatele, jazyk prohlížeče a měnu platby. Jejich životnost trvá do zavření prohlížeče, maximálně tedy 2 hodiny.
 • Soubory cookie doporučených produktů: Zaznamenává seznam produktů, které mají být doporučeny, ve funkci "Doporučit známému". Jejich životnost je 60 dní.
 • Mobilní verze, designové cookies: Detekuje zařízení používané návštěvníkem a přepne se do plného zobrazení na mobilu. Jejich životnost je 365 dní.
 • Soubory cookie pro přijetí souborů cookie: Při příchodu na stránky souhlasíte s prohlášením o ukládání souborů cookie v příslušném okně. Jejich životnost je 365 dní.
 • Ukončit #2 cookies: Odhlásí návštěvníka po 90 dnech podle možnosti #2. Jejich životnost je 90 dní.
 • Soubory cookie identifikátoru backendu: Identifikátor backendového serveru, který web obsluhuje. Jejich životnost trvá až do zavření prohlížeče. employee_login_last_email Ukládá e-mailovou adresu při přihlášení, dokud se prohlížeč nezavře.
 • Ealrm, ealem, ealpw: Zajišťuje trvalé přihlášení. Jejich životnost je 180 dní.
 • come_from: Provede přesměrování přihlášení. Jejich životnost je 10 minut.
 • currency: Uchovává měnu kupujícího. Jejich životnost je 30 dní.
 • (Soubory cookie Barion Pixel: V rámci používání platebního řešení Barion používá společnost Barion Payment Zrt. soubory cookie k prevenci podvodů (ba_vid, ba_vid.xxx a ba_sid cookies), které zpracovávají také osobní údaje (profil). V případě platby ze strany Barionu může prodávající zajistit platbu pouze těmito cookies, nemůže je vypnout. Účel ba_vid souborů cookie na základě oznámení o souborech cookie společnosti Barion: jeho cílem je odhalit podvody s kreditními kartami na základě digitálního otisku zařízení používaného kupujícím a zvyklostí při prohlížení. Používání cookies je nezbytné k odhalování podvodníků. Soubor cookie zajišťuje, že víme, že údaje o vašich zvyklostech při prohlížení pocházejí od uživatele. Účel souborů cookie ba_vid.xxx na základě oznámení o souborech cookie společnosti Barion: jeho cílem je odhalit podvody s kreditními kartami na základě digitální stopy zařízení používaného kupujícím a zvyklostí při prohlížení. Soubor cookie zajišťuje, že Barion Zrt. může sledovat vaše zvyky při prohlížení mezi dvěma relacemi na dané webové stránce. Tyto informace jsou shromažďovány těmito soubory cookie: ba_vid, ID uživatele, což je hash sestavený z vlastností prohlížeče na základě časového razítka vaší první, aktuální a poslední návštěvy webových stránek, aktuální ID relace, povolení pro soubory cookie třetích stran. Účelem ba_sid souborů cookie na základě oznámení o souborech cookie společnosti Barion: jeho cílem je odhalit podvody s kreditními kartami na základě digitální stopy zařízení používaného kupujícím a zvyklostí při prohlížení. Soubor cookie zajišťuje, že společnost Barion Zrt. může identifikovat relaci Kupujícího napříč webovými stránkami. Doba uložení souborů cookie ba_vid a ba_vid.xxx je 1,5 roku od poslední aktualizace, doba uložení ba_sid cookie je 30 minut. Data jsou ukládána společností Barion Zrt. Oznámení společnosti Barion o souborech cookie je k dispozici zde:

https://www.barion.com/en/cookie-notice/)

Statistické soubory cookie:

 • Soubory cookie Google Analytics: Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google, který umožňuje majitelům webových stránek a aplikací získat přesnější obrázek o aktivitách jejich návštěvníků. Služba může používat soubory cookie ke shromažďování informací a vytváření zpráv o statistických údajích o používání webových stránek, aniž by společnost Google individuálně identifikovala návštěvníky. Google Analytics používá především "__ga" cookies. Kromě vykazování statistických údajů o používání webových stránek lze službu Google Analytics spolu s výše popsanými reklamními soubory cookie použít také k zobrazování relevantnějších reklam ve službách Google (např. ve Vyhledávání Google) a na webu.
 • Soubory cookie pro zlepšení uživatelského komfortu: Tyto soubory cookie shromažďují informace o způsobu, jakým uživatel používá webové stránky, například které stránky uživatel navštěvuje nejčastěji nebo jaké chybové zprávy se mu z webových stránek zobrazují. Tyto soubory cookie neshromažďují informace identifikující návštěvníka, to znamená, že pracují se zcela obecnými, anonymními informacemi. Údaje získané z těchto informací používají ke zlepšení výkonu webových stránek. Životnost těchto souborů cookie je omezena výhradně na dobu trvání relace.
 • Referenční soubory cookie: Zaznamenávají externí webové stránky, ze kterých návštěvník na web přišel. Jejich životnost trvá až do zavření prohlížeče.
 • Soubory cookie naposledy prohlížených produktů: Zaznamenává produkt, který si návštěvník naposledy prohlížel. Jejich životnost je 60 dní.
 • Soubory cookie naposledy prohlížené kategorie: Zaznamenává naposledy prohlíženou kategorii. Jejich životnost je 60 dní.
 • Soubory cookie košíku: Zaznamenává produkty přidané do košíku. Jejich životnost je 365 dní.
 • Inteligentní nabídkové cookies: Zaznamenává podmínky pro zobrazování inteligentních nabídek (např. zda návštěvník již na webu byl, zda má objednávku). Jejich životnost je 30 dní.

Marketingové soubory cookie:

 • Soubory cookie Google Adwords: Když někdo navštíví naše webové stránky, bude do remarketingového seznamu přidán identifikátor souboru cookie návštěvníka. Společnost Google používá soubory cookie – např. soubory cookie NID a SID – ve službách Google, například k personalizaci reklam zobrazovaných ve vyhledávání Google. Společnost Google používá tyto soubory cookie například k zapamatování vašich dřívějších vyhledávání, interakcí s reklamami určitých inzerentů nebo výsledků vyhledávání nebo návštěv webových stránek inzerentů. Sledování konverzí AdWords používá soubory cookie. Za účelem sledování prodejů a dalších konverzí vyplývajících z reklamy se soubory cookie ukládají do počítače uživatele, když uživatel klikne na reklamu. Některé běžné způsoby používání souborů cookie jsou: výběr reklam na základě toho, co je pro daného uživatele relevantní, zlepšení přehledů o výkonu kampaní a zamezení zobrazování reklam, které uživatel již viděl.
 • Remarketingové soubory cookie: Tyto soubory cookie se mohou zobrazit předchozím návštěvníkům nebo uživatelům, když procházejí jiné webové stránky v reklamní síti Google nebo vyhledávají výrazy související s jejími produkty nebo službami.
 • predictionio: Soubor cookie pro identifikaci uživatele pro doporučování personalizovaných reklam. Jejich životnost je 3 měsíce.
 • Facebook pixel (Facebook cookies): Facebook pixel je kód, který umožňuje připravit na webových stránkách zprávu o konverzích, sestavit cílové skupiny a získat podrobnou analýzu o používání webových stránek návštěvníky. Facebook pixel umožňuje zobrazování personalizovaných reklam návštěvníkům webu na platformě Facebook. Zásady ochrany osobních údajů Facebooku si můžete přečíst zde: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Další informace o mazání souborů cookie naleznete na následujících odkazech:

 • Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer
 • Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
 • Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
 • Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 • Hrana: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Údaje zpracovávané za účelem uzavření a plnění smlouvy

Za účelem uzavření a plnění smlouvy může dojít k několika případům zpracování údajů. Tímto vás informujeme, že zpracování údajů související s vyřizováním stížností a administrativou související se záručními právy bude prováděno pouze v případě, že uplatníte jedno z uvedených práv. Pokud nenakupujete prostřednictvím internetového obchodu, ale přicházíte pouze jako návštěvník, mohou se na vás vztahovat ustanovení o zpracování údajů pro marketingové účely, pokud nám k marketingovým účelům udělíte souhlas. Činnosti zpracování údajů za účelem uzavření a podrobného plnění smlouvy jsou:

Kontakt

Pokud nás například kontaktujete prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře nebo telefonicky s dotazem na produkt. Předchozí kontakt není nutný, v případě jeho nedostatku si můžete kdykoli objednat z internetového obchodu.

Zpracovávané údaje

Údaje, které nám poskytnete, když nás kontaktujete.

Doba zpracování údajů

Údaje zpracováváme po dobu 5 let v souladu s občanskoprávní promlčecí lhůtou.

Právní základ pro zpracování údajů

Váš dobrovolný souhlas udělený správci údajů tím, že nás kontaktujete. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení]

Registrace na webových stránkách

Uložením údajů poskytnutých při registraci může správce údajů poskytovat pohodlnější služby (např. subjekt údajů nebude muset poskytovat své údaje pokaždé, když nakupuje na webu). Registrace není podmínkou pro uzavření smlouvy

Zpracovávané údaje

Při zpracování údajů správce údajů zpracovává vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, vlastnosti zakoupených produktů a datum nákupu.

Doba zpracování údajů

Až do odvolání vašeho souhlasu.

Právní základ pro zpracování údajů

Váš dobrovolný souhlas udělený správci údajů registrací. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení]

Zpracování objednávky

Činnosti zpracování údajů v rámci správy objednávek nezbytné pro účely plnění smlouvy.

Zpracovávané údaje

Při zpracování údajů správce údajů zpracovává vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, vlastnosti zakoupených produktů, číslo objednávky a datum nákupu. Pokud zadáte objednávku v internetovém obchodě, zpracování a poskytnutí údajů je nezbytné pro plnění smlouvy.

Doba zpracování údajů

Údaje zpracováváme po dobu 5 let v souladu s občanskoprávní promlčecí lhůtou.

Právní základ pro zpracování údajů

Plnění smlouvy. [Zpracování údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení]

Vystavení faktury

Zpracování údajů je prováděno za účelem vystavení faktury v souladu se zákonem a splnění povinnosti uchování účetního dokladu. Podle § 169 odst. 1 až 2 zákona o účetnictví jsou hospodářské organizace povinny uchovávat účetní doklady, které přímo i nepřímo podporují účetní záznamy.

Zpracovávané údaje

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Doba zpracování údajů

Podle § 169 odst. 2 zákona o účetnictví musí být vystavené faktury uchovávány po dobu 8 let od vystavení.

Právní základ pro zpracování údajů

Podle § 159 odst. 1 zákona CXXVII z roku 2007 o dani z přidané hodnoty je vystavení faktury povinné a podle § 169 odst. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení].

Zpracování údajů souvisejících s dodáním produktu

Zpracování údajů se provádí za účelem doručení objednaného produktu.

Zpracovávané údaje

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Doba zpracování údajů

Zpracování údajů se provádí za účelem doručení objednaného produktu.

Právní základ pro zpracování údajů

Plnění smlouvy. [Zpracování údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení]

Příjemci a zpracovatelé údajů pro dodání zboží

Jméno příjemce: (Zásilkovna) Zásilkovna s.r.o.

Sídlo příjemce: t Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9

E-mailová adresa příjemce: privacy@zasilkovna.cz

Webová stránka příjemce: https://www.packeta.com/global

Správa záručních a záručních reklamací

Pokud jde o záruku a záruční práva, musíme postupovat podle vyhlášky 19/2014. (IV. 29.) ministra národního hospodářství, který určuje způsob vyřizování těchto pohledávek.

Zpracovávané údaje

Pokud jde o záruku a záruční práva, musíme postupovat podle vyhlášky 19/2014. (IV. 29.) ministra národního hospodářství.

V souladu s vyhláškou musíme provést evidenci o reklamaci nebo reklamaci, která nám byla oznámena, ve které uvedeme:

 1. vaše jméno, adresu a prohlášení o tom, že souhlasíte se zpracováním vašich údajů uvedených v evidenci podle vyhlášky,
 2. název a kupní cenu prodávaného hmotného předmětu na základě smlouvy uzavřené mezi námi,
 3. datum plnění smlouvy,
 4. datum nahlášení závady,
 5. popis závady,
 6. právo, které chcete uplatnit na základě svého záručního práva nebo záručního práva, a
 7. způsob vyřízení záruky nebo reklamace, popřípadě odůvodnění zamítnutí práva, které má být na základě reklamace uplatněno.

Pokud od vás zakoupený produkt převezmeme, musíme vystavit potvrzení o přijetí, které musí obsahovat následující:

 1. vaše jméno a adresu,
 2. údaje potřebné pro identifikaci objektu,
 3. datum přijetí předmětu a
 4. Datum, kdy můžete opravenou věc převzít.

Doba zpracování údajů

Podnikatel je povinen uchovávat záznam o podané záruce nebo záručním nároku spotřebitele po dobu tří let od převzetí záznamu a na žádost kontrolního orgánu jej v tomto ohledu předložit.

Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je dodržování zákonných povinností stanovených vyhláškou 19/2014 (IV. 29.) ministra národního hospodářství [odst. 1 odst. 4 a odst. 1 odst. 6] [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení].

Vyřizování dalších stížností na ochranu spotřebitele

Zpracování údajů bude prováděno za účelem vyřizování stížností týkajících se ochrany spotřebitele. Pokud se na nás obrátíte se stížností, zpracování údajů a poskytnutí údajů bude nevyhnutelné.

Zpracovávané údaje

Jméno kupujícího, telefonní číslo, e-mailová adresa, obsah reklamace.

Doba zpracování údajů

Reklamace spotřebitelů jsou uchovávány po dobu 3 let na základě zákona o ochraně spotřebitele.

Právní základ pro zpracování údajů

Můžete se dobrovolně rozhodnout, zda nám hodláte podat stížnost, ale pokud tak učiníte, jsme povinni vaši stížnost uchovávat po dobu 3 let podle odstavce (7) § 17/A zákona CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele [zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení].

Údaje zpracovávané v souvislosti s ověřitelností souhlasu

Při registraci, objednávce nebo přihlášení k odběru newsletteru ukládá IT systém IT údaje související se souhlasem pro účely evidence.

Zpracovávané údaje

Datum udělení souhlasu a IP adresa subjektu údajů.

Doba zpracování údajů

Z důvodu dodržení zákonných ustanovení musí být souhlas později ověřitelný, proto jsou údaje uchovávány po promlčecí dobu po ukončení zpracování údajů.

Právní základ pro zpracování údajů

Tato povinnost je stanovena čl. 7 odst. 1 Nařízení [Zpracování údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení]

Zpracování údajů pro marketingové účely

Zpracování údajů v souvislosti se zasíláním newsletterů

Zpracování údajů se provádí za účelem zasílání newsletterů.

Zpracovávané údaje

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Doba zpracování údajů

Do odvolání souhlasu subjektu údajů.

Právní základ pro zpracování údajů

Váš dobrovolný souhlas udělený správci údajů přihlášením k odběru newsletteru. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení]

Zpracování údajů související se zasíláním a zobrazováním personalizovaných reklam

Zpracování údajů se provádí za účelem zasílání reklamního obsahu v souladu s rozsahem zájmu subjektu údajů.

Zpracovávané údaje

Jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Doba zpracování údajů

Až do odvolání vašeho souhlasu.

Právní základ pro zpracování údajů

Váš dobrovolný, samostatný souhlas udělený správci údajů při shromažďování údajů. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení]

Remarketing

Zpracování údajů se provádí jako remarketingová aktivita, kterou umožňují soubory cookie.

Zpracovávané údaje

Údaje zpracovávané soubory cookie definované v oznámení o souborech cookie.

Doba zpracování údajů

Doba uložení dat daným souborem cookie. Další informace jsou k dispozici zde:

Obecné informace o souborech cookie společnosti Google:

https://www.google.com/policies/technologies/types/

Informace Google Analytics:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Informace na Facebooku:

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Právní základ pro zpracování údajů

Váš dobrovolný souhlas udělený správci údajů používáním webových stránek. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení]

Loterie

Zpracování údajů se provádí za účelem provozování loterie.

Zpracovávané údaje

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo.

Doba zpracování údajů

Údaje budou vymazány po ukončení loterie, s výjimkou údajů výherců, které je správce povinen uchovávat po dobu 8 let podle zákona o účetnictví.

Právní základ pro zpracování údajů

Váš dobrovolný souhlas udělený správci údajů používáním webových stránek. [Zpracování údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení]

*Automatizované rozhodování*

Účelem automatizovaného rozhodování je uzavření a plnění smlouvy mezi správcem a subjektem údajů, výsledek automatizovaného rozhodování bude kontrolován pracovníky správce. Subjekt údajů je oprávněn požadovat lidský zásah ze strany správce údajů v souvislosti s automatizovaným rozhodováním, vyjádřit svůj postoj a podat námitku proti rozhodnutí.

 Správce údajů uplatňuje automatizované rozhodování v následujících případech:

Pravidelná zákaznická sleva - aplikovaná logika: - důsledky pro subjekty údajů: Kód kupónu

- Aplikovaná logika: - důsledky pro subjekty údajů: Kalkulačka poplatku za doručení na základě hmotnosti

- Aplikovaná logika: - důsledky pro subjekty údajů: Kalkulačka poplatků za doručení založená na hodnotě

- Aplikovaná logika: - důsledky pro subjekty údajů:

Pokud má správce údajů v úmyslu provádět další činnosti zpracování údajů, poskytne předem informace o skutečných okolnostech zpracování údajů (právní rámec a právní základ zpracování údajů, rozsah zpracovávaných údajů, doba zpracování údajů).

Příjemci osobních údajů

Činnosti zpracovatelů údajů pro uchovávání osobních údajů

Jméno zpracovatele údajů: UNAS Online Kft.

E-mail zpracovatele údajů: unas@unas.hu

Sídlo zpracovatele údajů: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Webové stránky zpracovatele údajů: unas.hu

Zpracovatel provádí ukládání osobních údajů na základě smlouvy uzavřené se Správcem. Zpracovatel údajů není oprávněn k přístupu k osobním údajům.

Činnosti zpracovatelů údajů související se zasíláním newsletterů

Název společnosti provozující systém zasílání newsletterů: The Rocket Science Group LLC.

Sídlo společnosti provozující systém zasílání newsletterů: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA

E-mailová adresa společnosti provozující systém zasílání newsletterů: privacy@mailchimp.com

Webové stránky společnosti provozující systém zasílání newsletterů: mailchimp.com

Zpracovatel se podílí na zasílání newsletterů na základě smlouvy uzavřené se správcem údajů. V rámci této účasti zpracovává zpracovatel údajů jméno a adresu subjektu údajů v rozsahu nezbytném pro zasílání newsletterů.

Činnosti zpracovatelů údajů související s fakturací

Jméno zpracovatele údajů: KBOSS.hu Kft.

Sídlo zpracovatele údajů: 1031 Budapešť, Záhony utca 7.

Webové stránky zpracovatele údajů: https://www.szamlazz.hu

Zpracovatel se podílí na evidenci účetních dokladů na základě smlouvy uzavřené písemně se Správcem údajů. V rámci této účasti zpracovává Zpracovatel jméno a adresu subjektu údajů v rozsahu nezbytném pro účetní záznamy po dobu v souladu s odstavcem 2 § 169 zákona o účetnictví a neprodleně je vymaže.

Zpracování údajů v souvislosti s online platbou

Jméno správce údajů: Barion Payment Zrt.

Sídlo správce: 1117 Budapešť, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5.

Webové stránky správce údajů: https://www.barion.com/hu/

Jméno správce údajů: Teya Solutions Ltd.

Sídlo správce: Third Floor, 20 Old Bailey, Londýn, EC4M 7AN, Velká Británie

Webové stránky správce údajů: https://www.teya.com/

Poskytovatel online platebních služeb se podílí na realizaci online plateb na základě písemné smlouvy uzavřené se správcem údajů, za jejímž účelem se v průběhu nákupního procesu provádí přenos údajů směrem k poskytovateli online platebních služeb. V rámci této účasti zpracovává poskytovatel internetových platebních služeb fakturační jméno a adresu subjektu údajů, jakož i číslo a datum objednávky, a to v souladu se svými vlastními zásadami ochrany soukromí. Účel přenosu údajů: poskytnout poskytovateli internetových platebních služeb transakční údaje nezbytné pro platební operaci zahájenou u poskytovatele internetových platebních služeb a související s nákupem.

Právní základ: plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Správcem údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, která zahrnuje platbu ze strany kupujícího a pro kterou je v případě online platby vyžadován přenos údajů podle tohoto oddílu.

ČINNOSTI DATOVÝCH PROCESORŮ SOUVISEJÍCÍ SE SLUŽBOU FULFILLMENT WEBSHOPU

Jméno zpracovatele údajů: Whitefish Logisztika Kft.

Sídlo zpracovatele údajů: 2336 Dunavarsány, Csenkesz utca 4.

Účel zpracování osobních údajů zpracovatelem údajů: správa objednávek, balení produktů, předání balíků poskytovateli služeb provádějící doručení, správa vrácených produktů, vystavování faktur jménem správce údajů. Kromě toho Zpracovatel údajů umožňuje Správci údajů registrovat výše uvedené údaje v systému Webshippy bez časového omezení.

Kategorie zpracovávaných údajů:

Údaje o zákaznících potřebné pro fakturaci a doručení: jméno adresáta (kupujícího), doručovací adresa, fakturační adresa (pokud fakturu vystavuje zpracovatel údajů jménem správce), telefonní číslo, e-mailová adresa, údaje o nákupu: datum, cena zakoupeného produktu, vlastnosti produktu, způsob a stav doručení, způsob a stav platby, částka, ID objednávky,  Podrobnosti o dodávce a poznámky.

Doba zpracování osobních údajů

Správce údajů dává zpracovateli pokyn, aby zpracovávané údaje uchovával po dobu 1 roku od splnění objednávky v systému Whitefish. Systém Whitefish umožňuje správci údajů nechat údaje evidovat i po uplynutí 1leté doby uchovávání objednávek, které jsou plněny prostřednictvím systému Whitefish. Správce údajů je schopen vymazat údaje z registru kdykoli po uplynutí 1leté doby uchovávání, takže systém Whitefish umožňuje správci údajů dodržet lhůty pro zpracování údajů stanovené samotným správcem údajů.

Vaše práva v průběhu zpracování údajů

Po dobu zpracování údajů vám náleží následující práva dle ustanovení Nařízení:

 • Právo odvolat souhlas
 • přístup k osobním údajům a informacím souvisejícím se zpracováním údajů
 • Právo na opravu
 • omezení zpracování údajů,
 • Právo na výmaz
 • Právo vznést námitku
 • Právo na přenositelnost údajů.

Pokud si přejete uplatnit svá práva, bude to zahrnovat vaši identifikaci a správce údajů s vámi musí nutně komunikovat. Proto pro účely identifikace bude nutné poskytnout osobní údaje (jako základ identifikace však mohou sloužit pouze vaše údaje, které již správce údajů zpracovává) a vaše stížnosti týkající se zpracování údajů budou k dispozici na vašem e-mailovém účtu ve lhůtě uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů týkajících se stížností. Pokud jste naším zákazníkem a přejete si identifikovat se za účelem vyřízení reklamace nebo řízení záruky, zadejte prosím také ID své objednávky pro identifikaci. Tímto způsobem vás můžeme identifikovat jako našeho zákazníka. Správce údajů odpoví na stížnosti týkající se zpracování údajů nejpozději do 30 dnů.

Právo na odvolání souhlasu

Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů, v takovém případě budou poskytnuté údaje z našeho systému vymazány. Upozorňujeme však, že v případě objednávky, která ještě nebyla vyřízena, může mít odvolání souhlasu za následek, že nebudeme moci dokončit doručení vaší objednávky. Kromě toho, pokud již byl nákup dokončen, nemůžeme na základě účetních předpisů vymazat z našich systémů datum související s fakturací, a pokud nám nezaplatili nějakou zbývající částku, můžeme vaše údaje zpracovávat i v případě odvolání vašeho souhlasu na základě oprávněného zájmu na vymáhání pohledávek.

Přístup k osobním údajům

Máte právo získat od správce údajů potvrzení o tom, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo:

 • získat přístup ke zpracovávaným osobním údajům a
 • a obdržet od správce údajů informace o:
  • účely zpracování údajů;
  • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
  • informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
  • předpokládaná doba zpracování osobních údajů, nebo není-li to možné, kritéria použitá ke stanovení této doby;
  • existence vašeho práva požadovat od správce údajů opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, nebo vznést námitku proti takovému zpracování;
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
  • pokud osobní údaje nejsou získány od subjektu údajů, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;
  • existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro vás.

Účelem výkonu těchto práv může být zjištění a ověření zákonnosti zpracování údajů, proto v případě vícenásobných žádostí o informace může správce údajů účtovat přiměřený poplatek výměnou za poskytnutí informací.

Přístup k osobním údajům zajišťuje Správce tím, že Vám zpracovávané osobní údaje a informace zašle e-mailem po Vaší identifikaci. Pokud jste se zaregistrovali, poskytujeme vám přístup, abyste si mohli prohlížet a kontrolovat své osobní údaje po přihlášení do svého uživatelského účtu.

Ve své žádosti prosím uveďte, že žádáte o přístup k osobním údajům nebo o informace o zpracování údajů.

Právo na opravu

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se vás týkají.

Právo na omezení zpracování údajů

Máte právo na to, aby správce omezil zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce údajů mohl přesnost osobních údajů ověřit, a pokud lze přesné údaje okamžitě zjistit, nedojde k žádnému omezení;
 • zpracování údajů je protiprávní a vy z jakéhokoli důvodu odmítáte výmaz osobních údajů (například proto, že údaje jsou nezbytné pro případné uplatnění nároku) a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování, ale důvodem pro to může být i oprávněný zájem správce, musí být zpracování údajů omezeno, dokud nebude možné zjistit, zda oprávněné důvody správce údajů převažují nad oprávněnými důvody správce údajů legitimní důvody, na které jste upozornili.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Správce údajů vás bude informovat před zrušením omezení zpracování (nejméně 3 pracovní dny před zrušením omezení).

Právo na výmaz – právo být zapomenut

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, pokud je dán jeden z následujících důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány Správcem údajů;
 • odvoláte svůj souhlas, na kterém je zpracování založeno, a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování;
 • vznesete námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu a neexistují žádné převažující oprávněné důvody (tj. oprávněný zájem) pro zpracování,
 • osobní údaje byly správcem údajů zpracovány protiprávně, pokud to bylo zjištěno na základě stížnosti,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce údajů vztahuje.

Pokud správce údajů na základě jakéhokoli zákonného důvodu zveřejnil osobní údaje a je povinen osobní údaje vymazat z některého z výše uvedených důvodů, správce s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci podnikne přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce údajů, kteří zpracovávají osobní údaje, o jejichž vymazání jste požádali, aby tito správci vymazali veškeré odkazy na,  nebo kopie či replikace těchto osobních údajů.

Výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informací;
 • nebo splnění právní povinnosti, která vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce údajů vztahuje (zpracování údajů v rámci fakturace je jedním z těchto případů, protože uchování faktury je předepsáno zákonem), nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce údajů;
 • pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků (např. pokud má správce údajů vůči vám nějaké nároky, které dosud nebyly splněny, nebo pokud probíhá proces vyřizování stížností).

Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají a které je založeno na oprávněných zájmech. V takovém případě správce údajů osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro takový marketing, což zahrnuje profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud je zpracování údajů prováděno automatizovaným způsobem nebo pokud je správa údajů založena na vašem dobrovolném souhlasu, máte právo požádat správce údajů o údaje, které jste správci údajů poskytli, a správce údajů vám je zašle ve formátu xml, JSON nebo csv, který vám bude k dispozici, a  pokud je to technicky proveditelné, můžete požádat, aby správce údajů v tomto formuláři předal jinému správci údajů.

Automatizované rozhodování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které je založeno výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilinu) a které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýká. V těchto případech správce údajů přijme vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, přinejmenším práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Výše uvedené se nepoužije, pokud rozhodnutí:

 • je nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů;
 • je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; nebo
 • je založen na vašem výslovném souhlasu.

Hlášení do registračního systému ochrany osobních údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů musí správce údajů hlásit své určité činnosti zpracování údajů registračnímu systému ochrany údajů. Tato oznamovací povinnost byla ukončena dne 25. května 2018.

Opatření pro zabezpečení dat

Správce prohlašuje, že přijal vhodná bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnou, přenosem, zveřejněním, výmazem nebo zničením, jakož i před náhodným zničením a poškozením, jakož i před nedostupností v důsledku změn v použité technologii.

Správce údajů učiní vše, co je v jeho organizačních a technických možnostech, aby zajistil, že jeho zpracovatelé údajů při práci s vašimi osobními údaji také přijmou vhodná opatření k zabezpečení údajů.

Léky

Pokud podle vašeho názoru správce údajů porušil právní ustanovení týkající se zpracování údajů nebo nevyhověl žádnému z vašich požadavků, můžete za účelem ukončení údajného nezákonného zpracování údajů zahájit vyšetřovací řízení u maďarského Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací (poštovní adresa: H-1363 Budapešť, Pf. 9.,  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefonní čísla: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838; +36 (1) 391 1400).

Rádi bychom vás také informovali, že v případě porušení zákonných ustanovení o zpracování údajů nebo v případě, že správce údajů nevyhoví některé z vašich žádostí, můžete proti správci údajů podat občanskoprávní žalobu u soudu.

Změna zásad ochrany osobních údajů

Správce údajů si vyhrazuje právo upravit tyto informace o správě údajů způsobem, který neovlivní účel a právní základ zpracování údajů. Používáním webových stránek poté, co změna vstoupí v platnost, přijímáte změněné oznámení o ochraně osobních údajů.

Pokud si správce údajů přeje provést další zpracování údajů ve vztahu ke shromážděným údajům pro jiný účel, než je účel jejich shromažďování, bude vás před zahájením dalšího zpracování údajů informovat o účelu zpracování údajů a o následujících informacích:

 • předpokládaná doba zpracování osobních údajů, nebo není-li to možné, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence vašeho práva požadovat od správce údajů přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, nebo vznést námitku proti takovému zpracování v případě zpracování údajů z důvodu oprávněného zájmu nebo požadovat zajištění přenositelnosti údajů v případě zpracování údajů na základě souhlasu nebo smluvního vztahu;
 • v případě zpracování údajů na základě souhlasu, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • zda je poskytnutí osobních údajů založeno na právních předpisech nebo smluvním závazku nebo je předpokladem pro uzavření smlouvy, jakož i zda jste povinni osobní údaje poskytnout, a jaké možné důsledky může mít neposkytnutí údajů;
 • existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro vás.

Zpracování údajů může být zahájeno až poté a v případě zpracování údajů na základě souhlasu bude kromě poskytnutí výše uvedených informací vyžadován také váš souhlas se zpracováním údajů.