Jak mám nakupovat?

Všeobecné smluvní podmínky
Ochrana osobních údajů
Všeobecné smluvní podmínky
Preambule a otisk: Údaje o poskytovateli služby (prodejce, podnikatel)

Vítejte na našich webových stránkách. Děkujeme, že jste si nás vybrali pro svůj nákup. Vaší důvěry v nás si velmi vážíme.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto všeobecných obchodních podmínek, používání webových stránek, konkrétních produktů, nákupního procesu nebo v případě, že s námi budete chtít probrat své individuální potřeby, kontaktujte prosím naše pracovníky na níže uvedených kontaktních údajích!

 

Otisk: Údaje poskytovatele služeb (prodejce, obchodní společnost)

Název firmy: Weisson Kft.

Sídlo: Maďarsko 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

Poštovní adresa: Maďarsko 2241 Sülysáp, Tápió u. 3.

Registrační orgán: Budapest Környéki Törvényszék

Registrační číslo společnosti: 13-09-193431

Daňové číslo: 14585445-2-13, číslo DPH EU: HU145885445.

Zastoupená: Rozina Rita Székely

Telefonní číslo: +36204603647

E-mail: info@sportlampa.com

Webové stránky: http://sportlampa.cz

Číslo bankovního účtu: 11600006-00000000-32039933 (pro platby v HUF, Erste bank).

Číslo IBAN: BE85967165874006 (pro platbu v EUR, Wise)

 

Údaje poskytovatele hostingových služeb:

Název firmy: UNAS Online Kft.

Sídlo: Maďarsko 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Kontaktní údaje: unas@unas.hu

Webové stránky: unas.hu

Rozsah platnosti a přijetí VOP, příslušná právní ustanovení

Rozsah působnosti a přijetí VOP

Obsah smlouvy uzavřené mezi námi je vedle ustanovení příslušných obecně závazných právních předpisů určen těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP). V souladu s tím tyto VOP upravují práva a povinnosti vás a nás, podmínky uzavření smlouvy, podmínky plnění, dodací a platební podmínky, pravidla odpovědnosti a podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Technické informace potřebné pro používání webových stránek, které nejsou obsaženy v těchto VOP, jsou uvedeny v doplňkových informacích dostupných na webových stránkách.

Před podáním objednávky jste povinni se seznámit s ustanoveními těchto VOP.

Jazyk a forma smlouvy

Jazykem smluv uzavíraných podle těchto VOP je čeština.

Smlouvy uzavřené podle těchto VOP se nepovažují za písemné smlouvy a prodávající je nevede v evidenci.

Příslušné zákony

 • Zákon CLV 1997 o ochraně spotřebitele
 • Zákon CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti
 • Zákon V z roku 2013 o občanském zákoníku Maďarska
 • Vládní nařízení 151/2003 (IX.22.) o povinné záruce na zboží dlouhodobé spotřeby
 • Vládní nařízení 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a společnostmi
 • Vyhláška 19/2014. (IV.29.) ministra národního hospodářství o procesních pravidlech pro správu záručních a garančních nároků týkajících se zboží dlouhodobé spotřeby prodávaného na základě smluv mezi spotřebiteli a společnostmi
 • Zákon LXXVI z roku 1999 o autorském právu
 • Zákon CXII z roku 2011 o informačním sebeurčení a svobodě informací
 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a jiných forem diskriminace na základě státní příslušnosti, místa bydliště nebo místa usazení zákazníků na vnitřním trhu a o změně nařízení 2006/2004/ES a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES
 • NAŘÍZENÍ PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Nařízení vlády 373/2021 (VI. 30.) o podrobných pravidlech smluv o koupi zboží, poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb mezi spotřebiteli a společnostmi

Doložka o oddělitelnosti, kodex chování

Pokud je některá část VOP právně neúplná nebo neplatná, zůstávají ostatní části smlouvy přesto platné a místo neplatné nebo vadné části se použijí příslušné právní předpisy.

Prodávající nemá kodex chování v souladu se zákonem zakazujícím nekalé obchodní praktiky vůči spotřebitelům.

Ceny a fakturace

Ceny

Ceny jsou uvedeny v EUR včetně DPH.

Sazba DPH v ČR: 21 %

Prodávající může z obchodních důvodů čas od času změnit ceny. Tyto změny cen se nevztahují na smlouvy, které již byly uzavřeny. V případě, že prodávající uvedl chybnou cenu a byla přijata objednávka na předmětný produkt, avšak mezi stranami dosud nedošlo k uzavření smlouvy, bude prodávající postupovat v souladu s částí „Postup v případě chybné ceny“.

Postup v případě chybné ceny

Za zjevně nesprávnou cenu se považuje následující:

 • Cena 0 EUR
 • Cena snížená o slevu, pokud je sleva chybně uvedena (např. produkt s cenou 100 EUR, na který je poskytnuta sleva 20 %, je uvedena cena 30 EUR).

Je-li cena uvedena chybně, prodávající nabízí možnost zakoupit předmětný Produkt za skutečnou cenu a Kupující se s přihlédnutím k této informaci může rozhodnout, zda si předmětný Produkt za tuto skutečnou cenu objedná, nebo objednávku zruší. bez jakýchkoli právních následků.

Elektronická fakturace

Naše společnost uplatňuje elektronickou fakturaci v souladu s maďarským § 175 zákona CXXVII z roku 2007. Přijetím těchto podmínek souhlasíte s používáním elektronické fakturace.

Správa stížností a právní prostředky

Spotřebitel může uplatnit reklamaci zboží nebo podat stížnost na jednání, činnost nebo opomenutí prodávajícího prostřednictvím následujících kontaktních údajů a způsobů:

 • Písemně prostřednictvím následující webové stránky: https://www.sportlampa.cz/
 • Písemně na e-mailovou adresu: info@sportlampa.com
 • Písemně poštou: Maďarsko, 2241 Sülysáp, Tápió u 3.
 • Osobně ústně na telefonním čísle: +36204603647

Spotřebitel může společnosti vyjádřit své znepokojení ústně nebo písemně ohledně jednání, činností nebo opomenutí společnosti nebo jakékoli osoby jednající jménem společnosti nebo v jejím zájmu a přímo související s distribucí nebo prodejem zboží spotřebitelům. .

Společnost je povinna urychleně prošetřit ústní stížnosti a v případě potřeby zjednat nápravu. V případě, že spotřebitel nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo okamžité prošetření reklamace není možné, je společnost povinna reklamaci a její reakci na ni neprodleně zaznamenat. V případě ústní stížnosti podané osobně musí společnost poskytnout spotřebiteli její kopii na místě. U reklamací podaných telefonicky nebo jinou službou elektronické komunikace je podnikatel povinen zaslat spotřebiteli do 30 dnů věcnou odpověď spolu s vysvětlením v souladu s požadavky na odpověď na písemnou reklamaci. V opačném případě musí Společnost reagovat na písemné stížnosti následovně.

Společnost musí, nestanoví-li přímo použitelný právní akt Evropské unie jinak, poskytnout věcnou a ověřitelnou odpověď a přijmout vhodná opatření, aby o tom spotřebitele informovala do třiceti dnů od obdržení písemné stížnosti. V případě zamítnutí stížnosti musí společnost spotřebitele písemně informovat prostřednictvím úřadu nebo orgánu alternativního řešení sporů, který může podle povahy stížnosti zahájit řízení. Tyto informace musí rovněž obsahovat umístění, telefonní a internetové kontaktní údaje a poštovní adresu příslušného orgánu nebo subjektu alternativního řešení sporů odpovídající místu bydliště nebo bydliště spotřebitele. Z informací musí být rovněž patrno, zda společnost učinila obecné prohlášení o podání k rozhodnutí orgánu alternativního řešení sporů.

Pokud se spotřebitelský spor mezi prodávajícím a spotřebitelem v průběhu jednání nevyřeší, má spotřebitel k dispozici následující opravné prostředky:

Postupy ochrany spotřebitele

Stížnosti lze podávat orgánům na ochranu spotřebitele. Zjistí-li spotřebitel porušení práv spotřebitele, má právo podat stížnost u orgánu ochrany spotřebitele příslušného podle místa jeho bydliště. Po přezkoumání stížnosti úřad rozhodne, zda přistoupí k řízení o ochraně spotřebitele. Primární úkoly ochrany spotřebitele provádějí státní a okresní vlády příslušné podle místa bydliště spotřebitele.

Ve své zemi se můžete obrátit na následující úřad na ochranu spotřebitele:

Česká obchodní inspekce - ČOI

Adresa: Štěpánská 15. 120 00 Praha
Webová stránka: https://www.coi.cz/

Řízení před rozhodčím senátem

Pokud vaši spotřebitelskou stížnost zamítneme, máte právo obrátit se na příslušný úřad v místě vašeho bydliště nebo na rozhodčí senát, který jste uvedli v žádosti. Předpokladem pro zahájení řízení s rozhodčím senátem je, že se spotřebitel pokusí vyřešit spor přímo s danou společností.
Pokud spotřebitel nepožádá o osobní slyšení, rozhodčí senát povede slyšení online, bez osobní přítomnosti a prostřednictvím elektronického zařízení, které umožňuje simultánní přenos zvuku a obrazu (dále jen: online slyšení).
Společnost má povinnost spolupracovat v rozhodčím řízení, v rámci kterého jsme povinni včas předložit naši odpověď na žádost rozhodčí komise. S výjimkou aplikace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o online řešení spotřebitelských sporů a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES , je společnost oprávněna uzavřít smír při ústním jednání a je povinna zajistit účast osoby. Zástupce společnosti oprávněný uzavřít urovnání se musí zúčastnit online slyšení. Pokud spotřebitel požaduje osobní slyšení, musí se zplnomocněný zástupce společnosti zúčastnit alespoň on-line slyšení.
Další informace o rozhodčích senátech naleznete zde:

Sdružení českých spotřebitelů, z.ú.

Adresa: Pod Altánem 99/103 Praha 10 , 10000

Webová stránka:http://www.konzument.cz/

Emailová adresa: scs@konzument.cz

Telefonní číslo: +420 261 263 574

Spotřebitelský ombudsman, z.ú.

Adresa: K lesíku 70/1 Praha 10, 10200

Webová stránka: https://onlinemediator.cz/

Emailová adresa: info@onlinemediator.cz

Telefonní číslo: +420 735 053 166

Platforma pro online řešení sporů

Evropská komise spustila webovou stránku, na které se mohou spotřebitelé registrovat a řešit své spory při nakupování online podáním žádosti, aby se vyhnuli soudnímu řízení. Spotřebitelé tak mohou uplatnit svá práva, aniž by např. B. v tom bránila vzdálenost.
Pokud si chcete stěžovat na produkt nebo službu, kterou jste si zakoupili online, a nechcete se nutně obrátit na soud, můžete využít řešení sporů online.
Na portálu můžete vy a obchodník, na kterého jste podali stížnost, společně vybrat orgán pro řešení sporů, na který se chcete obrátit se stížností.
Platformu pro online řešení sporů naleznete zde: Online řešení sporů | Evropská komise (europa.eu)

Nespotřebitelské arbitrážní postupy

Podle zákona o ochraně spotřebitele se za právnickou osobu, církevní právnickou osobu, bytové družstvo nebo společný byt, která provozuje mimo rámec své samostatné odborné činnosti a hospodářské činnosti a nakupuje, objednává, přijímá, užívá nebo reklamuje zboží nebo příjemce, považuje zboží. být spotřebitelem pro rozhodčí řízení obchodních sdělení nebo nabídek týkajících se zboží.
Určení postavení spotřebitele může přezkoumat a prošetřit rozhodčí senát. Jednací řád stanoví předpisy Rozhodčího senátu.

Právní řízení

Zákazník je oprávněn uplatnit svůj nárok vyplývající ze spotřebitelského sporu u soudu v rámci občanskoprávního řízení v souladu se zákonem V z roku 2013 o maďarském občanském zákoníku a ustanoveními zákona CXXX z roku 2016 o občanském soudním řádu.

Oprava chyb při zadávání údajů - odpovědnost za správnost poskytnutých údajů

Během procesu objednávání a před dokončením objednávky můžete zadané údaje kdykoli změnit (kliknutím na tlačítko "Zpět" v prohlížeči se otevře předchozí stránka, aby bylo možné zadané údaje opravit, i když jste se již přesunuli na další strana) .

Vezměte prosím na vědomí, že odpovídáte za správnost údajů, které zadáte, protože produkty budou fakturovány a dodány na základě údajů, které poskytnete.
Upozorňujeme také, že chybně zadaná emailová adresa nebo vyčerpání úložného prostoru spojeného se schránkou může mít za následek nedoručení potvrzení a uzavření smlouvy. Pokud kupující dokončil objednávku a zjistí chybu v poskytnutých údajích, musí co nejdříve iniciovat změnu předmětné objednávky. Kupující může svůj úmysl změnit chybnou objednávku sdělit e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím při zadávání objednávky nebo telefonicky.

Použití webové stránky

K nákupu není potřeba registrace.

1. Výběr produktu a informování o jeho základních charakteristikách

Na webové stránce poskytujeme informace o základních charakteristikách zboží dostupného k nákupu v popisech doprovázejících každé zboží.

Kliknutím na kategorie produktů na webové stránce můžete vybrat požadovanou rodinu produktů a poté jednotlivé produkty v ní. Kliknutím na jednotlivé produkty uvidíte fotografii produktu, číslo položky, popis a cenu.

Upozorňujeme, že fotografie produktů slouží pouze pro ilustrační účely a jako takové nemusí vždy přesně odrážet skutečný vzhled produktu. Barva, velikost a materiál zakoupených produktů se mohou lišit od toho, co je znázorněno na obrázcích.

Při nákupu musíte zaplatit cenu uvedenou na webové stránce.

2. Přidání produktů do košíku

Poté, co jste vybrali produkt, můžete produkty v požadovaném množství přidat do košíku kliknutím na tlačítko "Do košíku", aniž byste uzavřeli nákupní nebo platební závazek, protože přidání produktů do košíku se nepovažuje za nabídku. Doporučujeme vám přidávat produkty do košíku i tehdy, pokud nejste jisti, zda dané produkty chcete koupit či nikoli, abyste měli přehled o vybraných položkách a mohli je jedním kliknutím na obrazovce zobrazit a porovnat. Obsah košíku můžete libovolně měnit až do dokončení objednávky - kliknutím na tlačítko "Potvrdit objednávku" - tedy můžete libovolně odstraňovat položky z košíku, přidávat další položky nebo měnit množství položek.

3. Zobrazení košíku

Při používání webové stránky můžete kdykoli zkontrolovat obsah svého košíku kliknutím na tlačítko "Košík" nahoře na stránce. Zde máte možnost odstranit položky z košíku nebo změnit požadované množství. Po kliknutí na tlačítko "Změnit" systém zobrazí informace odpovídající vašim změněným údajům, včetně ceny produktů, které jste do košíku přidali. Pokud nechcete vybírat žádné další položky, můžete pokračovat v nákupu kliknutím na tlačítko "Objednat".

4. Zadání údajů zákazníka

Po kliknutí na tlačítko "Objednat" budete nejprve dotázáni, zda jste novým nebo stávajícím zákazníkem. Pokud jste novým zákazníkem, můžete si vybrat, zda se chcete zaregistrovat a pokračovat v nákupu, nebo zda chcete pokračovat v nákupu bez registrace, kliknutím na příslušné tlačítko. Pokud jste již zákazníkem a máte u nás účet, můžete se také přihlásit přes toto rozhraní na našem webu a pokračovat v nákupu. Budete poté požádáni o zadání údajů zákazníka. Do pole "Osobní údaje" můžete zadat svou e-mailovou adresu, jméno a telefonní číslo a musíte uvést, zda nakupujete jako podnik nebo jako soukromá osoba. Do pole "Fakturační údaje" zadejte adresu, na kterou má být faktura vystavena. Pokud nakupujete jako podnik, můžete zde uvést také své daňové identifikační číslo nebo číslo daně z přidané hodnoty EU. V dalším poli "Udaje o doručení" systém automaticky uloží údaje, které jste zadali do pole "Fakturační údaje". Pokud chcete zásilku zaslat na jinou adresu než je fakturační adresa, odškrtněte políčko, abyste mohli zadat správnou dodací adresu.

5. Kontrola vaší objednávky

Poté, co jste vyplnili výše uvedená textová pole, kliknutím na tlačítko "Dále" se dostanete na stránku "Doprava, způsob platby". Zde si můžete vybrat preferovaný způsob dopravy (v závislosti na dodací adrese můžete vybrat jednu nebo více možností) a preferovaný způsob platby. Na této stránce můžete na pravé straně obrazovky v "Přehled objednávky" zadat kód do pole "Kód kupónu", pokud máte slevový kupón. Pokud chcete něco změnit, klikněte na tlačítko "Zpět", abyste se vrátili na stránku "Košík", kde můžete upravit všechny předchozí údaje. Pokud nejsou potřebné žádné změny, klikněte na "Dále", abyste se po zadání způsobu dodání a platby dostali na přehledovou stránku. Zde uvidíte shrnutí informací, které jste již zadali, jako je obsah vašeho košíku, vaše kontaktní, fakturační a dodací údaje, částka, kterou jste zaplatili (tyto informace zde nemůžete změnit, pokud nekliknete na "Zpět") a zvolené způsoby dodání a platby. Na pravé straně můžete do pole "Poznámka" zadat další informace, které má kurýr vědět při doručování balíku, například označení zvonku, preferovaný čas doručení atd. Pokud je vše správně, klikněte na tlačítko "Potvrdit objednávku", abyste odeslali objednávku na naši prodejnu, která poté začne s vyřízením objednávky.

Ukončení objednávky (Podání nabídky)

Jakmile jste se ujistili, že ve vašem nákupním košíku jsou požadované produkty a že vaše údaje byly zadány správně, můžete objednávku dokončit kliknutím na tlačítko "Potvrdit objednávku". Údaje zadané na webu nepředstavují nabídku prodávajícího na uzavření smlouvy. Při objednávkách podle těchto obchodních podmínek jste považováni za nabízejícího. Kliknutím na tlačítko "Potvrdit objednávku" výslovně uznáváte, že vaše nabídka je považována za podanou a že vaše prohlášení, pokud je prodávajícím přijato v souladu s těmito obchodními podmínkami, znamená povinnost platit. Vaše nabídka je závazná po dobu 48 hodin. Pokud není vaše nabídka potvrzena prodávajícím do 48 hodin v souladu s těmito obchodními podmínkami, zaniká závazná lhůta vaší nabídky.

Zpracování objednávky, uzavření smlouvy

Objednávku můžete kdykoli zadat. Prodávající potvrdí vaši nabídku nejpozději následující pracovní den po dni podání vaší nabídky. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je potvrzovací e-mail odeslaný prodávajícím k dispozici ve vašem e-mailovém systému.

Postup pro nepřevzaté zásilky

Pokud zákazník nevyzvedne objednané zboží, které bylo předáno k doručení, a do 14 dnů od předání zboží neoznámí prodejci zrušení objednávky bez udání důvodu podle předpisů, porušuje s prodejcem uzavřenou smlouvu, podle níž je povinen převzít zboží a tím akceptovat plnění prodejce. V tomto případě se prodávající pokusí znovu doručit zboží, pokud se mu podaří se zákazníkem dohodnout, avšak opětovné doručení může být podmíněno placením dodacího poplatku. Pokud opětovné doručení selže, nebo nelze se zákazníkem dohodnout, protože odmítá spolupracovat, je prodávající oprávněn okamžitě vypovědět smlouvu se zákazníkem pro porušení smlouvy a náklady spojené se selháním doručení a navrácením požadovat od zákazníka jako pokutu. Strany souhlasí s tím, že k vypovězení smlouvy dochází pomocí e-mailové adresy použité při objednávce, a zaznamenají, že okamžikem oznámení výpovědi je okamžik, kdy je vypovídající e-mail dostupný v e-mailové schránce zákazníka.

Platební a dodací metody

Platební metody

Za objednávku u Sportlampa můžete zaplatit bankovním převodem nebo online platební kartou.

Bankovní převod

Čekáme na převod na číslo účtu Weisson Kft.:

IBAN: BE85 9671 6587 4006
SWIFT/BIC code: TRWIBEB1XXX
Adresa: Wise Europe SA, Avenue Louise 54, Room S52, 1050, Belgium

Do oznámení prosím vložte ID objednávky.

Platba platební kartou  - Barion

Pokud chcete svou objednávku zaplatit kreditní kartou, můžete transakci bezpečně dokončit přes Barion.

Barion Smart Gateway je plně domácí platební brána nezávislá na bankách, která může přijímat bankovní karty a elektronické peníze. Kromě svých nepřekonatelných cen nabízí mnoho inovativních funkcí. Po registraci, která trvá jen minutu, je její používání ještě pohodlnější. Protože čísla bankovních karet jsou uložena v bezpečném systému s certifikací PCI DSS, stačí k použití jakékoli uložené karty zadat registrovanou e-mailovou adresu a heslo. Na webovém rozhraní Barionu zprávy, možnosti a měsíční faktury pomáhají obchodním procesům a oficiálnímu vyrovnání účtů. Transakce probíhají v reálném čase a příchozí položky lze také zobrazit v mobilní aplikaci. S pomocí bezplatné aplikace Barion mohou uživatelé Barionu platit mobilním telefonem ve stále více obchodech a restauracích, aniž by museli nosit hotovost nebo bankovní kartu. Bankovní bezpečnost je zajištěna dohledem MNB (číslo povolení MNB: H-EN-I-1064/2013). Ochrana proti zneužití bankovní karty je řešena flexibilně a spravedlivě.

Metody dopravy a dodací lhůta

Můžete si vybrat z následujících metod doručení:

 • Doručení domů do České republiky
 • Vyzvednutí na Packeta výdejním místě

V Sportlámpa jsou produkty, které lze přidat do košíku, skutečně skladem. Proto budou objednávky přijaté a zaplacené před polednem v pracovní dny odeslány ještě tentýž den a vy budete informováni e-mailem, že váš balík opustil náš sklad.

Váš balík pošleme kurýrní službou Packeta, která balík po příjezdu do České republiky předá svému místnímu doručovacímu partnerovi, který vám jej poté doručí. Místní kurýrní služba vás bude informovat e-mailem nebo SMS zprávou o očekávané době doručení balíku, která je obvykle do 2 pracovních dnů na vaši adresu v České republice. Pokud balík nedorazí v uvedené 2 denní lhůtě, prosím kontaktujte nás na naší e-mailové adrese: info@sportlampa.com

Termín dodání

Standardní lhůta pro vyřízení objednávek je maximálně 30 dnů od potvrzení objednávky. V případě zpoždění ze strany prodejce si kupující vyhrazuje právo stanovit další termín. Nedodržení tohoto prodlouženého termínu opravňuje kupujícího k odstoupení od smlouvy. Dodací lhůty, které se mohou lišit od obecné dodací doby, jsou vždy specifikovány pro každou dodací metodu.

Informace pro spotřebitele

Informace o právu na výpověď ze strany fyzické osoby Kupující

Podle § 8:1 bodu 3 odst. 1 maďarského občanského zákoníku se za spotřebitele považují pouze fyzické osoby, které jednají mimo rámec svého povolání, zaměstnání nebo podnikatelské činnosti, právnické osoby tedy nejsou oprávněny uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez odůvodnění.

Podle § 20 nařízení vlády č. 45/2014 (II. 26.) mají spotřebitelé právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Spotřebitelé mohou uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v určité lhůtě, která začíná:

a) v případě smluv o prodeji Produktů:

aa) ke dni, kdy je Produkt doručen,

ab) v případě prodeje více než jednoho Produktu, kdy je každý Produkt dodán v jinou dobu, ke dni, kdy je poslední dodaný Produkt doručen spotřebiteli nebo třetí osobě, jiná než dopravce, určená spotřebitelem, pokud tato lhůta činí 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy stanovená v nařízení vlády č. 45/2014 (II. 26.) činí 14 dnů, a dodatečnou lhůtu pro odstoupení od smlouvy poskytuje Prodávající v těchto VOP dobrovolně nad rámec lhůty stanovené zákonem. Ustanoveními v tomto oddíle není dotčeno právo spotřebitele uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy stanovené v tomto oddíle, a to i v období ode dne uzavření smlouvy do dne převzetí produktu.

Byl-li návrh na uzavření smlouvy učiněn spotřebitelem, má spotřebitel právo od nabídky odstoupit, čímž končí závazná lhůta nabídky na uzavření smlouvy.

V případě, že prodávající neinformoval spotřebitele o lhůtě a dalších podmínkách pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (zejména těch, které jsou obsaženy v § 22 nařízení vlády), jakož i o vzorovém prohlášení dle přílohy č. 2, výše uvedená lhůta pro odstoupení od smlouvy se prodlouží o 12 měsíců. Pokud prodávající poskytl spotřebiteli informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy do 12 měsíců od uplynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy, lhůta pro odstoupení od smlouvy nebo zrušení vyprší 14. dnem ode dne sdělení této informace.

Prohlášení o odstoupení od smlouvy, uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy nebo ukončení smlouvy

Spotřebitel může uplatnit své právo podle § 20 nařízení vlády č. 45/2014 Sb. jasným prohlášením v tomto ohledu nebo použitím vzorového prohlášení, které je ke stažení také na webových stránkách.

Platnost prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy se považuje za včas uplatněné, pokud spotřebitel zašle prohlášení v přiměřené lhůtě. Lhůta je 14 dní. V případě písemného odstoupení nebo výpovědi stačí zaslat prohlášení o odstoupení nebo výpovědi do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy stanovená v nařízení vlády č. 45/2014 Sb. činí 14 dnů a dodatečnou lhůtu pro odstoupení od smlouvy poskytuje prodávající v těchto VOP dobrovolně nad rámec lhůty stanovené zákonem. Důkazní břemeno ohledně toho, že spotřebitel uplatnil své právo na odstoupení od smlouvy v souladu s tímto ustanovením, nese spotřebitel. Po jeho obdržení je prodávající povinen potvrdit odstoupení od smlouvy kupujícímu na elektronickém nosiči dat.

Povinnosti prodávajícího v případě odstoupení spotřebitele

Povinnost prodávajícího vrátit peníze

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy v souladu s § 22 nařízení vlády č. 45/2014 (II. 26.), prodávající mu vrátí do 14 dnů veškerou částku, kterou kupující zaplatil jako protiplnění, včetně nákladů souvisejících s plněním, jako je například poplatek za doručení. Upozorňujeme, že toto ustanovení se nevztahuje na dodatečné náklady vzniklé v důsledku výběru jiné možnosti doručení než nejlevnější standardní způsob doručení.

Způsob splnění povinnosti prodávajícího vrátit peníze

V případě odstoupení nebo ukončení smlouvy v souladu s § 22 nařízení vlády č. 45/2014 (II. 26.) prodávající vrátí spotřebiteli částku stejným způsobem platby, který spotřebitel použil. S výslovným souhlasem spotřebitele může prodávající použít jiný způsob platby, ale spotřebiteli v důsledku toho nesmí být účtovány žádné další poplatky. Prodávající nenese odpovědnost za prodlení vzniklé v důsledku nesprávného a/nebo nepřesného uvedení čísla bankovního účtu nebo poštovní adresy spotřebitelem.

Dodatečné náklady

Pokud si spotřebitel explicitně zvolí jiný způsob doručení než nejlevnější standardní možnost doručení, není prodávající povinen hradit náklady spojené s touto volbou. V takových případech bude naše povinnost vrátit peníze zahrnovat pouze uvedené standardní poplatky za doručení.

Právo odepřít plnění

Prodávající si může ponechat částku splatnou spotřebiteli, dokud spotřebitel nevrátí produkt nebo neprokáže nade vší pochybnost, že jej vrátil; z těchto dvou dat je třeba vzít v úvahu dřívější datum. Nejsme schopni přijmout zásilky zaslány na dobírku nebo službu, kterou platí příjemce.

Povinnosti spotřebitele v případě jejich odstoupení nebo ukončení

Vrácení produktu

Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy v souladu s § 22 nařízení vlády č. 45/2014 (II. 26.), je povinen vrátit Produkt, případně ho předat Prodávajícímu nebo osobě určené Prodávajícím k převzetí Produktu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy. Povinnost vrácení zboží se považuje za splněnou včas, pokud spotřebitel odešle produkt před uplynutím lhůty.

Nesení přímých nákladů vzniklých v souvislosti s vrácením produktu

Přímé náklady na vrácení produktu nese spotřebitel. Produkt musí být zaslán na adresu prodávajícího. V případě, že prodávající prodává zboží také v provozovně a spotřebitel uplatní své právo na odstoupení od smlouvy osobně v provozovně, má právo zboží vrátit také do provozovny. Pokud spotřebitel po zahájení plnění vypoví smlouvu o poskytování služeb uzavřenou mimo obchodní prostory nebo jako smlouvu uzavřenou na dálku, je povinen uhradit Provozovateli poplatek úměrný poskytnuté službě do dne podání výpovědi. Tato přiměřená částka, kterou má spotřebitel zaplatit, se určí na základě celkové částky protiplnění stanovené ve smlouvě připočtením příslušných daní. Pokud spotřebitel prokáže, že celková takto stanovená částka je nepřiměřeně vysoká, vypočítá se přiměřená částka na základě tržní hodnoty služeb poskytnutých do data ukončení smlouvy. Upozorňujeme, že nejsme schopni přijímat zásilky zaslané na dobírku nebo zásilky zaslané příjemcem.

Odpovědnost spotřebitele za opotřebení

Spotřebitel je odpovědný za opotřebení vyplývající z jakéhokoli použití přesahujícího použití nezbytné k určení povahy, vlastností a provozu produktu.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v následujících případech

Prodávající výslovně upozorňuje, že své právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v případech uvedených v odstavci (1) § 29 nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.):

 • po úplném poskytnutí služby, jestliže však smlouvou pro spotřebitele byla stanovena platební povinnost, lze tuto výjimku uplatnit pouze v případě, že spotřebitel před zahájením plnění výslovně souhlasil a vzal na vědomí, že ztratí právo na odstoupení od smlouvy, jakmile bude smlouva plně splněna ze strany Podniku;
 • pokud jde o Produkty nebo služby, jejichž cena nebo poplatek závisí na výkyvech finančního trhu, které nemohou být ovlivněny Podnikáním a které je možné i během lhůty stanovené pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy;
 • v případě neprefabrikovaných produktů, které byly vyrobeny na základě pokynů a výslovného požadavku spotřebitele, nebo v případě produktů, které byly zjevně přizpůsobeny spotřebiteli;
 • v případě Výrobků podléhajících rychlé zkáze nebo Výrobků s krátkou trvanlivostí;
 • v případě Produktů s uzavřeným obalem, které nelze po otevření vrátit po dodání z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů;
 • v případě Produktů, které jsou vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchány s jinými Produkty;
 • jde-li o alkoholické nápoje, jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách finančního trhu, které nelze ovlivnit Podnikáním, a jejichž cena byla smluvními stranami sjednána při uzavření kupní smlouvy, avšak smlouva bude splněna až po třicátém dni od uzavření smlouvy;
 • v případě smluv o poskytování služeb, kdy Podnik kontaktuje spotřebitele na výslovnou žádost spotřebitele za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby;
 • pokud jde o prodej a nákup zvukových a obrazových nahrávek v zapečetěných obalech nebo kopií počítačového softwaru, pokud spotřebitel po dodání obal otevřel;
 • pokud jde o noviny, časopisy a časopisy, s výjimkou smluv o předplatném;
 • v případě smluv uzavřených ve veřejné dražbě;
 • s výjimkou ubytovacích služeb, jde-li o smlouvy o poskytování ubytování, dopravy, pronájmu automobilů, stravovacích služeb nebo o službách souvisejících s volnočasovými aktivitami, byla-li ve smlouvě stanovena lhůta nebo lhůta pro plnění;
 • jde-li o digitální obsah poskytnutý na nefyzickém nosiči dat, pokud prodávající započal s jeho plněním s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a pokud spotřebitel současně s udělením tohoto souhlasu v prohlášení uznal skutečnost, že zaniká právo na odstoupení od smlouvy, jakmile je plnění zahájeno, a Podnik zaslal spotřebiteli potvrzení.

Informace o odpovědnosti za výrobek a předpokládané záruce s ohledem na záruku shody produktů v případě spotřebitelských smluv

Tato část informací pro spotřebitele byla vypracována na základě odstavce 3 § 9 nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.) s ohledem na přílohu č. 3 tohoto nařízení.

Tyto informace pro spotřebitele se vztahují pouze na kupující, kteří se kvalifikují jako spotřebitelé. Pravidla platná pro kupující, kteří nejsou spotřebiteli, jsou uvedena v samostatné kapitole.

******Požadavek smluvního plnění v případě spotřebitelských smluv

Požadavek smluvního plnění obecně v případě výrobků a produktů obsahujících digitální prvky prodávaných na základě spotřebitelské smlouvy

V době plnění musí Produkty a plnění splňovat požadavky předepsané v nařízení vlády č. 373/2021 (VI.30.).

Aby bylo plnění smluvní, musí Produkt, který slouží jako předmět smlouvy:

 • v souladu s popisem, množstvím, jakostí a typem stanoveným ve smlouvě, musí mít funkčnost, kompatibilitu, interoperabilitu, jakož i další vlastnosti stanovené ve smlouvě
 • být vhodné pro jakýkoli účel stanovený spotřebitelem, na který spotřebitel upozornil prodávajícího nejpozději při uzavření smlouvy a který prodávající přijal
 • mít veškeré příslušenství a uživatelské příručky uvedené ve smlouvě, včetně pokynů pro uvedení do provozu, pokynů pro instalaci a zákaznickou podporu, a
 • poskytovat aktualizace stanovené ve smlouvě.

Aby bylo plnění smluvní, musí Produkt, který slouží jako předmět smlouvy, rovněž:

 • být vhodné pro účely stanovené pro stejný typ Produktů zákonem, technickými normami, nebo pokud technické normy neexistují, příslušným kodexem chování
 • dodržovat množství, jakost, výkon a další vlastnosti, které může spotřebitel rozumně očekávat, zejména pokud jde o funkčnost, kompatibilitu, dostupnost, kontinuitu a bezpečnost, které jsou obvyklé pro stejný druh zboží, s přihlédnutím k veřejným prohlášením, zejména těm, která jsou učiněna v reklamě nebo na etiketě, Prodávajícím, jeho zástupcem nebo jinými osobami zapojenými do prodejního řetězce o konkrétních vlastnostech Produktů
 • mít veškeré příslušenství a návod, které může spotřebitel rozumně očekávat, včetně pokynů k balení a instalaci, a
 • v souladu s vlastnostmi a popisem Produktu prezentovaného jako vzorek nebo model nebo zpřístupněného Podnikem ve zkušební verzi před uzavřením smlouvy.

Produkt nemusí být v souladu s výše uvedenými veřejnými prohlášeními, pokud Prodávající prokáže, že:

 • nebyla a nemusela si být vědoma dotčeného veřejného prohlášení
 • dotčené veřejné prohlášení bylo do doby uzavření smlouvy řádně opraveno, nebo
 • Dotčené veřejné prohlášení nemohlo mít vliv na rozhodnutí nositele práv uzavřít smlouvu.

Požadavek smluvního plnění v případě prodeje výrobků na základě spotřebitelské smlouvy

Plnění prodávajícího je vadné, pokud vada věci vznikla neodborným uvedením do provozu, a to za předpokladu, že

 1. a) uvedení do provozu je součástí kupní smlouvy a bylo provedeno prodávajícím nebo za něj prodávající ručí; nebo
 2. b) uvedení do provozu musel provést spotřebitel a neodborné uvedení do provozu vyplývá z nedostatků pokynů pro uvedení do provozu poskytnutých Prodávajícím, nebo v případě Produktů obsahujících digitální prvky poskytovatelem digitálního obsahu nebo digitálních služeb.

Pokud na základě kupní smlouvy provádí uvedení výrobku do provozu prodávající nebo za to ručí prodávající, považuje se plnění za dokončené prodávajícím po dokončení uvedení do provozu.

Pokud je v případě Produktu obsahujícího digitální prvky v kupní smlouvě stanoveno, že digitální obsah nebo digitální služby mají být poskytovány nepřetržitě po určitou dobu, odpovídá Prodávající za vadu produktu související s digitálním obsahem, pokud vada vznikne nebo se stane zjistitelnou do dvou let od dodání produktu v případě nepřetržité služby poskytované po dobu, která nesmí přesáhnout dva roky.

Požadavek smluvního plnění v případě prodeje produktů obsahujících digitální prvky na základě spotřebitelské smlouvy

V případě produktů obsahujících digitální prvky prodávající zajistí, aby byl spotřebitel informován o aktualizacích týkajících se digitálního obsahu produktu nebo související digitální služby, včetně bezpečnostních aktualizací, a aby mu byly poskytnuty aktualizace, pokud jsou tyto aktualizace nezbytné pro zachování smluvní povahy produktu.

Prodávající zajistí dostupnost aktualizací po dobu:

 • které může spotřebitel rozumně očekávat na základě druhu a účelu produktu a digitálních prvků, jakož i individuálních okolností a povahy smlouvy, pokud kupní smlouva předepisuje jednorázové poskytnutí digitálního obsahu nebo digitální služby; nebo
 • dvou let od dodání produktu, v případě nepřetržitého poskytování po dobu nepřesahující dva roky, pokud kupní smlouva předepisuje nepřetržité poskytování digitálního obsahu na dobu určitou.

Pokud spotřebitel v přiměřené lhůtě nenainstaluje zpřístupněné aktualizace, prodávající nenese odpovědnost za vadu produktu za předpokladu, že vada vyplývá výlučně z chybějící příslušné aktualizace, a to i za předpokladu, že

 1. a) prodávající informoval spotřebitele o dostupnosti aktualizace a o důsledcích toho, že ji spotřebitel nenainstaluje; a
 2. b) neprovedení instalace aktualizace spotřebitelem nebo vadná instalace aktualizace spotřebitelem není způsobena nedostatky v návodu k instalaci poskytnutém prodávajícím.

Vadné plnění nelze prokázat, pokud spotřebitel při uzavření smlouvy obdržel samostatnou informaci o tom, že určitá vlastnost věci se liší od vlastností zde předepsaných, a tento rozdíl spotřebitel při uzavření smlouvy samostatně a výslovně uznal.

Smluvní požadavky na plnění digitálního obsahu prodávaného na základě spotřebitelské smlouvy v případě prodeje

Prodávající dodává a poskytuje digitální obsah spotřebiteli. Strany se liší v neexistenci jeho dohody, prodávající bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy poskytne spotřebiteli nejnovější digitální obsah, který je k dispozici v době podpisu verze smlouvy.

Služba se považuje za dokončenou, pokud je digitální obsah nebo – pro tento účel je vyžadován pro přístup nebo je vhodný ke stažení – jakékoli řešení pro spotřebitele nebo na fyzickém nebo virtuálním zařízení, které si spotřebitel pro tento účel vybere.

Prodávající musí zajistit, aby byl spotřebitel upozorněn na to, že digitální obsah je takové aktualizace – včetně bezpečnostních aktualizací – které jsou digitálním obsahem nebo digitálními obsahy, jsou nezbytné pro zachování smluvní povahy služby a také pro jejich přijetí.

Pokud je na základě smlouvy digitální obsah poskytován po stanovenou dobu nepřetržitě, pokud jde o digitální obsah, musí být soulad plnění se smlouvou a zajištěn po celou dobu trvání smlouvy. Pokud spotřebitel nenainstaluje aktualizace v přiměřené lhůtě poskytnuté prodávajícím, prodávající nenese odpovědnost za chybu služby, pokud se jedná pouze o příslušnou aktualizaci vyplývající z její nedostatečné aplikace, za předpokladu, že prodávající informoval spotřebitele o dostupnosti aktualizace a instalaci spotřebitelem o důsledcích jejího selhání; a neprovedení instalace aktualizace spotřebitelem nebo aktualizace spotřebitelem nesprávná instalace není způsobena neúplností pokynů k instalaci poskytnutých prodávajícím. 

Vadné plnění nelze prokázat, pokud je spotřebiteli při uzavírání přijaté smlouvy zvlášť sděleno, že se určitá vlastnost digitálního obsahu liší od zde uvedených požadavků, a při uzavření smlouvy musí spotřebitel tuto odchylku výslovně uvést, že s ní souhlasí.

Prodávající postupuje nesprávně, pokud pochybení služby digitálního obsahu spočívá v tom, že spotřebitel je digitální, a vyplývá z jeho neprofesionálního začlenění do jeho prostředí, pokud integraci digitálního obsahu provedl prodávající nebo integraci provedl prodávající na jeho odpovědnost; digitální obsah musí být integrován spotřebitelem a neprofesionální integrace ze strany prodávajícího byla způsobena nedostatky v pokynech k integraci, které poskytl:

 • Je-li smlouva uzavřena na digitální obsah nebo je-li digitální služba po určitou dobu nepřetržitě provozována, odpovídá prodávající za vadu digitálního obsahu, pokud se vada vyskytne během doby uvedené ve smlouvě nebo se stane rozpoznatelnou.
 • Je-li smlouva uzavřena na jednorázovou službu nebo je-li do té doby prokázán opak po provedení jedné z nich, je třeba vycházet z toho, že ode dne plnění jednoho do jednoho roku vada uznaná spotřebitelem existovala již v době plnění. Nefunguje současně; prodávající je na vině, pokud prokáže, že digitální prostředí spotřebitele není slučitelné s technickými požadavky digitálního obsahu nebo digitální služby a smlouva spotřebitele před jejím uzavřením jasně a srozumitelně informovala.

Spotřebitel je povinen spolupracovat s prodávajícím tak, aby se prodávající - technický z hlediska dostupných zařízení a vyžadující co nejmenší zásah pro spotřebitele, který je používá - mohl ujistit, že příčinou chyby je digitální prostředí spotřebitele. Nesplní-li spotřebitel tuto povinnost součinnosti poté, co prodávající o této povinnosti před uzavřením smlouvy jasně a srozumitelně informoval, nese spotřebitel důkazní břemeno ohledně toho, že vada uznaná do jednoho roku od dokončení existovala již v době dokončení, posedlost služby postižené vadou uznanou v průběhu smluvního období,  služby po dobu plnění dle smlouvy, nebyla v souladu se smlouvou.

Předpokládaná záruka

V jakých případech můžete uplatnit svá předpokládaná záruční práva?

V případě vadného plnění ze strany prodávajícího můžete uplatnit nárok na implicitní záruku v souladu s ustanoveními maďarského občanského zákoníku a v případě spotřebitelské smlouvy s nařízením vlády č. 373/2021 (VI.30).

Jaká práva máte na základě vašeho předpokládaného záručního nároku?

Podle vašeho výběru můžete uplatnit následující předpokládané záruční nároky:

Můžete požádat o opravu nebo výměnu, pokud dodržení tohoto záručního práva není nemožné nebo by vedlo k nepřiměřeným nákladům na straně prodávajícího ve srovnání s alternativním opravným prostředkem. Pokud jste nepožádali nebo nemohli požádat o opravu nebo výměnu, můžete požádat o odpovídající snížení ceny, nebo v krajním případě můžete od smlouvy odstoupit.

Máte právo přejít ze záručního práva, které jste si vybrali, na jiné, ale náklady na úpravu uhradíte vy, pokud to nebylo odůvodněné nebo nezbytné jednáním prodávajícího.

V případě spotřebitelské smlouvy, není-li prokázán opak, se má za to, že vada zjištěná do jednoho roku od dodání produktu nebo výrobku obsahujícího digitální prvky existovala v době dodání, ledaže je tato domněnka neslučitelná s povahou produktu nebo vady.

V případě použitých produktů se záruka a záruční práva odchylují od obecných pravidel. Vadné plnění se může vyskytnout i v případě použitých Výrobků, přičemž je třeba vzít v úvahu okolnosti, na základě kterých mohl spotřebitel výskyt určitých vad očekávat. Kvůli zastarávání se výskyt některých vad stává stále častějším, a proto nelze očekávat, že použitý produkt může mít stejnou kvalitu jako nově zakoupený produkt. Kupující proto může uplatnit svá práva ze záruky pouze ve vztahu k vadám nad rámec vad, které vyplývají z použitelnosti Produktu a které vzniknou bez ohledu na tuto povahu. Pokud je použitý produkt vadný a kupující, který se kvalifikuje jako spotřebitel, obdržel informace o této vadě při nákupu, pak poskytovatel služby nenese odpovědnost za vadu.

Prodávající může odmítnout uvést výrobek do souladu se smlouvou, pokud by oprava nebo výměna nebyla možná nebo by vedla k nepřiměřeným nákladům na straně prodávajícího, a to s přihlédnutím ke všem okolnostem, včetně hodnoty představované výrobkem v bezvadném stavu a závažnosti porušení smlouvy.

Spotřebitel může v závislosti na závažnosti porušení smlouvy požadovat přiměřené snížení protiplnění nebo dokonce odstoupit od kupní smlouvy, pokud prodávající neprovedl opravu nebo výměnu, nebo provedl opravu nebo výměnu, ale zcela nebo zčásti nesplnil následující podmínky:

 • prodávající převezme vyměněné zboží zpět na vlastní náklady
 • vyžaduje-li oprava nebo výměna odstranění výrobku, který byl v souladu s povahou a účelem výrobku uveden do provozu před tím, než se závada stala zjistitelnou, pak povinnost provést opravu nebo výměnu zahrnuje odstranění nevyhovujícího výrobku a uvedení náhradního nebo opraveného výrobku do provozu, nebo úhradu nákladů na takové odstranění a uvedení do provozu.
 • prodávající odmítl uvést věc do souladu se smlouvou
 • vyskytne-li se při plnění opakovaná vada, přestože se prodávající pokusil uvést věc do souladu se smlouvou, závažnost porušení je natolik závažná, že odůvodňuje okamžité snížení ceny nebo okamžité ukončení kupní smlouvy, nebo
 • prodávající se nezavázal uvést věc do souladu se smlouvou, nebo je z okolností zřejmé, že podnikatel neuvede věc do souladu se smlouvou v přiměřené lhůtě nebo bez podstatného poškození zájmů spotřebitele.

Chce-li spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vadného plnění, nese důkazní břemeno ohledně nepodstatnosti vady prodávající.

Spotřebitel má právo odstoupit od zbývající části kupní ceny zcela nebo zčásti podle závažnosti porušení smlouvy, a to do doby, než prodávající splní svou povinnost týkající se souladu plnění se smlouvou a vadného plnění.

Obecně platí, že:

 • prodávající vrátí vyměněný výrobek na vlastní náklady
 • Pokud oprava nebo výměna vyžaduje odstranění výrobku, který byl v souladu s povahou a účelem výrobku uveden do provozu před tím, než se závada stala zjistitelnou, zahrnuje povinnost provést opravu nebo výměnu odstranění nevyhovujícího výrobku a uvedení náhradního nebo opraveného výrobku do provozu nebo úhradu nákladů na toto odstranění a uvedení do provozu.

Přiměřená lhůta pro opravu nebo výměnu výrobku se počítá od okamžiku, kdy spotřebitel oznámil vadu podniku.

Spotřebitel zpřístupní výrobek podniku, aby mohl provést opravu nebo výměnu.

Snížení protiplnění se považuje za přiměřené, pokud se jeho výše rovná rozdílu mezi hodnotou věci, kterou by spotřebitel obdržel, pokud by plnění prodávajícího bylo smluvní, a hodnotou věci, kterou spotřebitel skutečně obdržel.

Právo spotřebitele na předpokládanou záruku na odstoupení od kupní smlouvy lze uplatnit právním prohlášením adresovaným prodávajícímu, v němž je vyjádřeno rozhodnutí o výpovědi.

Týká-li se vadné plnění pouze určité části věci dodané na základě smlouvy a jsou-li ve vztahu k této části splněny podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy, může spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy pouze ve vztahu k vadnému výrobku, může však kupní smlouvu vypovědět i ve vztahu k jinému výrobku získanému společně s vadným výrobkem, nelze-li to rozumně očekávat od spotřebitele, aby si ponechal pouze produkty v souladu se smlouvou.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy zcela nebo s ohledem na část produktů dodaných na základě kupní smlouvy

 • spotřebitel vrátí dotčený výrobek prodávajícímu na náklady prodávajícího a
 • Prodávající neprodleně vrátí spotřebiteli kupní cenu zaplacenou za předmětný produkt, jakmile prodávající obdrží produkt nebo doklad o vrácení produktu.

V jaké lhůtě můžete uplatnit svůj předpokládaný nárok na záruku?

Po zjištění závady jste povinni ji neprodleně nahlásit. Závada nahlášená do dvou měsíců od jejího zjištění se považuje za závadu oznámenou neprodleně. Upozorňujeme však, že žádný předpokládaný záruční nárok nelze uplatnit po uplynutí dvouleté promlčecí lhůty počínající dokončením smlouvy. Do promlčecí lhůty se nezapočítává doba trvání opravy, po kterou Kupující nemůže Produkt používat v souladu s jeho určením. Pokud jde o část výrobku, která byla opravena nebo vyměněna, začíná promlčecí lhůta pro předpokládané záruční nároky běžet znovu. Toto pravidlo platí i v případě, že se v důsledku opravy vyskytne jiná závada. Je-li předmětem smlouvy mezi spotřebitelem a podnikatelem použitý výrobek, mohou se strany dohodnout na kratší promlčecí lhůtě, avšak v žádném případě nelze platně sjednat promlčecí lhůtu kratší než jeden rok.

Vůči komu můžete uplatnit své předpokládané záruční nároky?

Svůj předpokládaný záruční nárok můžete uplatnit vůči prodejci.

Jaké jsou další podmínky pro uplatnění vašeho předpokládaného záručního nároku?

Pro uplatnění předpokládaného záručního nároku do jednoho roku od plnění neexistují žádné jiné podmínky než nahlášení vady za předpokladu, že prokážete, že produkt byl dodán prodávajícím. Po uplynutí roční lhůty počínající výkonem plnění jste však povinni prokázat, že vada, kterou jste zjistili, existovala již v době plnění.

Odpovědnost za výrobek

V jakých případech můžete uplatnit svá práva z odpovědnosti za výrobek?

V případě vady hmotného majetku (produktu) můžete podle svého výběru uplatnit předpokládané záruční nároky nebo nároky z odpovědnosti za výrobek.

Jaká práva máte na základě svého nároku z odpovědnosti za výrobek?

Jako nárok z odpovědnosti za výrobek můžete požadovat pouze opravu nebo výměnu vadného produktu.

V jakých případech se produkt kvalifikuje jako vadný? Výrobek se považuje za vadný, pokud nesplňuje požadavky na jakost platné v době, kdy byl uveden na trh, nebo pokud nemá vlastnosti uvedené v popisu poskytnutém výrobcem.

V jaké lhůtě můžete uplatnit nárok z odpovědnosti za výrobek?

Nárok z odpovědnosti za výrobek můžete uplatnit do dvou let od doby, kdy byl výrobek uveden na trh výrobcem. Po uplynutí této lhůty ztrácíte právo uplatnit nárok z odpovědnosti za vady výrobku.

Vůči komu a za jakých dalších podmínek můžete uplatnit svůj nárok z odpovědnosti za vady výrobku?

Svůj nárok z odpovědnosti za výrobek můžete uplatnit pouze vůči výrobci nebo distributorovi hmotné věci. Při uplatnění nároku z odpovědnosti za výrobek budete muset prokázat vadu produktu.

V jakých případech je výrobce (distributor) zproštěn povinnosti odpovědnosti za výrobek?

Výrobce (distributor) bude zproštěn svých povinností týkajících se odpovědnosti za vady výrobků pouze tehdy, bude-li schopen prokázat, že:

 • Výrobek nevyrobil nebo jej neuvedl na trh v rámci své podnikatelské činnosti, nebo
 • podle stavu techniky nebyla vada zjistitelná v době uvedení Výrobku na trh, nebo
 • vada produktu vyplývá z použití zákonů nebo regulačních předpisů předepsaných úřady.

Výrobce (distributor) musí prokázat pouze jednu z výše uvedených příčin.

Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete uplatnit předpokládaný záruční nárok a nárok z odpovědnosti za výrobek současně, paralelně vedle sebe na základě stejné vady. V případě úspěšně uplatněného nároku na předpokládanou záruku však můžete uplatnit svůj nárok z odpovědnosti za výrobek vůči výrobci, pokud jde o vyměněný výrobek nebo jeho opravené díly.

Záruka

V jakých případech můžete uplatnit svá záruční práva?

Podle nařízení vlády č. 151/2003 (IX.22.) o povinné záruce na některé zboží dlouhodobé spotřeby má prodávající záruční povinnost při prodeji nového zboží dlouhodobé spotřeby uvedeného ve vyhlášce, jakož i jeho příslušenství a součástí v rozsahu v něm uvedeném (dále jen pro účely tohoto oddílu společně označované jako spotřební zboží).

Práva vyplývající ze záruky lze uplatnit záručním listem, který nemůže být podmínkou vrácení otevřeného obalu spotřebního výrobku spotřebitelem. Záruční list v případě, že jej spotřebitel nezpřístupní, je uzavření smlouvy prokázáno, je třeba vzít v úvahu, pokud spotřebitel předloží potvrzení o zaplacení protiplnění - týkající se obecné faktury s daní z obratu nebo účtenky vystavené ze zákona. V takovém případě lze práva vyplývající ze záruky uplatnit potvrzením o zaplacení protiplnění.

Kromě toho může prodávající dobrovolně převzít záruční povinnost, v takovém případě musí kupujícímu, který se kvalifikuje jako spotřebitel, poskytnout záruční list.

Záruční list musí být spotřebiteli poskytnut na trvalém nosiči nejpozději v době dodání výrobku.

Záruční list musí obsahovat:

 • jasné prohlášení o tom, že pokud je produkt dodán vadně, je spotřebitel oprávněn bezplatně uplatnit svá předpokládaná záruční práva podle zákona, přičemž tato práva nebudou zárukou dotčena
 • jméno a adresa garanta
 • postup, který musí spotřebitel dodržet při uplatňování záručních nároků
 • označení výrobku, na který se vztahuje záruka, a
 • podmínky záruky.

Jaká práva máte z povinné záruky a v jaké lhůtě můžete tato práva uplatnit?

Záruční práva

Na základě záručních práv může kupující požadovat opravu nebo výměnu, požadovat snížení ceny v zákonem stanovených případech nebo v krajním případě odstoupit od smlouvy, pokud oprávněný opravu nebo výměnu neprovedl nebo tuto povinnost nesplnil v přiměřené lhůtě s ohledem na zájem držitele práv,  nebo zájem držitele práv na opravu nebo výměnu zanikl. Kupující může podle své volby uplatnit nárok na opravu přímo v sídle prodávajícího, v kterémkoli místě podnikání nebo pobočce, nebo v opravárenském servisu určeném prodávajícím na záručním listu.

Lhůta pro uplatnění nároku

Záruční nároky lze uplatnit v záruční době, která je podle nařízení vlády č. 151/2003. (IX. 22.) následující:

 • dva roky u zboží, jehož pořizovací cena dosahuje 10 000 HUF, ale nepřesahuje 250 000 HUF,
 • tři roky pro zboží, jehož kupní cena přesahuje 250 000 HUF, ale nepřesahuje 250 000 HUF.

Nedodržením výše uvedených lhůt zanikají záruční práva, avšak v případě opravy spotřebního zboží se záruční doba prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemůže z důvodu vady výrobek užívat v souladu s jeho určením, a to ode dne dodání k opravě. Záruční doba začíná běžet dnem dodání spotřebního zboží kupujícímu nebo dnem uvedení do provozu, pokud bylo provedeno prodávajícím nebo jím pověřeným pracovníkem. V případě, že kupující nechá spotřební zboží uvést do provozu více než šest měsíců po dodání, je dnem počátku záruční doby den dodání.

Pravidla pro vyřizování záručních reklamací

Při sjednávání opravy se prodávající bude snažit provést opravu do 15 dnů. Lhůta pro opravu začíná běžet dnem převzetí spotřebního zboží k opravě.

Pokud doba trvání opravy nebo výměny přesáhne patnáct dní, je prodávající povinen informovat kupujícího o předpokládané době trvání opravy nebo výměny.

Zjistí-li prodávající při první opravě spotřebního zboží v záruční době, že spotřební zboží nelze opravit, je povinen spotřební zboží do osmi dnů vyměnit, neurčí-li kupující jinak. Není-li výměna spotřebního zboží možná, je prodávající povinen do osmi dnů vrátit kupujícímu kupní cenu uvedenou na záručním listu nebo doklad o zaplacení úplaty za spotřební zboží – fakturu nebo účtenku vystavenou v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty – předloženou spotřebitelem. Kupující akceptací VOP zároveň souhlasí se zasíláním potřebných informací elektronicky nebo jiným způsobem vhodným k prokázání přijetí informací kupujícím.

Nemůže-li prodávající opravit spotřební zboží do 30 dnů:

 • opravu lze provést v delší lhůtě, pokud s ní kupující souhlasil, nebo
 • nesouhlasí-li kupující s provedením opravy v delší lhůtě nebo neučiní-li v tomto ohledu žádné prohlášení, musí být spotřební zboží vyměněno do osmi dnů po marném uplynutí třicetidenní lhůty, nebo
 • nesouhlasí-li kupující s provedením opravy v delší lhůtě nebo se k tomu nevyjádří, ale není možná ani výměna spotřebního zboží, bude kupujícímu vrácena kupní cena uvedená na faktuře nebo při převzetí spotřebního zboží do osmi dnů od marného uplynutí třicetidenní lhůty.

Má-li spotřební zboží vadu počtvrté, bude spotřební zboží vyměněno do osmi dnů, nebo není-li výměna spotřebního zboží možná, bude kupujícímu do osmi dnů vrácena kupní cena uvedená na faktuře nebo při převzetí spotřebního zboží.

Spotřební zboží v rozsahu povinné záruky podle nařízení vlády č. 151/2003 Sb., které je instalováno s pevným připojením, těžší než 10 kg, nebo které nelze přepravovat jako příruční zavazadlo ve veřejné dopravě, musí být opraveno, s výjimkou vozidel, v místě jeho provozu. Nelze-li opravu provést v místě provozu, zajistí demontáž a instalaci, jakož i dodání a vrácení spotřebního zboží v podniku nebo v případě reklamace uplatněné přímo u opravny.

Výjimky ze záruky

Ustanovení zde pod nadpisem "Pravidla pro vyřizování záručních reklamací" se nevztahují na elektrická jízdní kola, elektrické skútry, čtyřkolky, motocykly, mopedy, automobily, karavany, obytné vozy, obytné vozy s přívěsem, přívěsy a motorové čluny. I v případě těchto produktů je však prodávající povinen usilovat o vyřízení reklamace do 15 dnů. Pokud doba trvání opravy nebo výměny přesáhne patnáct dní, je prodávající povinen informovat kupujícího o předpokládané době trvání opravy nebo výměny.

Jaký je vztah mezi zárukou a ostatními záručními právy?

Záruční práva existují vedle záručních práv (odpovědnost za výrobek a předpokládaná záruka), přesto zásadní rozdíl mezi obecnými záručními právy a zárukou spočívá v tom, že důkazní břemeno je v případě záruky pro spotřebitele příznivější.

Dobrovolný záruční závazek prodávajícího během povinné záruční doby nesmí zahrnovat pro spotřebitele podmínky, které jsou nevýhodnější než práva stanovená závaznými záručními pravidly. Poté však mohou být podmínky dobrovolné záruky bezplatné, nicméně záruka nemůže mít vliv na spotřebitele ani v tomto případě vyplývající - tedy včetně existence práv založených na doplňkové záruce.

Reklamace výměny do tří pracovních dnů

Nárok na výměnu do tří pracovních dnů platí také v případě nákupů v internetových obchodech. Nárok na výměnu do tří pracovních dnů lze uplatnit u nového spotřebního zboží podle nařízení vlády č. 151/2003. (IX. 22.) který předepisuje, že pokud osoba uplatní nárok na výměnu do tří pracovních dnů, pak prodávající bude mít za to, že produkt byl vadný v době jeho prodeje, a produkt neprodleně vymění.

V jakých případech bude prodávající zproštěn své záruční povinnosti?

Prodávající je zproštěn záruční povinnosti pouze v případě, že prokáže, že příčina následku nastala až po plnění.

Rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že můžete uplatnit záruku na příslušenství a záruční nárok, jakož i záruku na výrobek a záruční reklamaci současně, paralelně vedle sebe, kvůli stejné vadě. Na druhou stranu, pokud jste jednou úspěšně uplatnili svůj nárok vyplývající z vadného plnění v důsledku konkrétní chyby (například společnost vyměnila výrobek), nemůžete již uplatnit nárok na stejnou chybu z jiných právních důvodů.

Informace o odpovědnosti za výrobek a předpokládané záruce s ohledem na záruku shody produktů v případě, že kupující nejsou oprávněni jako spotřebitelé

Obecná pravidla předpokládaných záručních práv

Kupující, který není spotřebitelem, může podle své volby uplatnit následující předpokládané záruční nároky: Můžete požádat o opravu nebo výměnu, pokud dodržení záručního práva podle vašeho výběru není nemožné nebo by vedlo k nepřiměřeným nákladům na straně prodávajícího ve srovnání s alternativním opravným prostředkem. Pokud jste nepožádali nebo nemohli požádat o opravu nebo výměnu, můžete požádat o přiměřené snížení protiplnění, můžete vadu opravit sami nebo ji nechat opravit na náklady prodávajícího, nebo v krajním případě můžete od smlouvy odstoupit.

Máte nárok na změnu, pokud to nebylo odůvodněno nebo vynuceno jednáním prodávajícího.

V případě použitých produktů se záruka a záruční práva odchylují od obecných pravidel. Vadné plnění se může vyskytnout i v případě použitých Výrobků, přičemž je třeba vzít v úvahu okolnosti, na základě kterých mohl spotřebitel výskyt určitých vad očekávat. Kvůli zastarávání se výskyt některých vad stává stále častějším, a proto nelze očekávat, že použitý produkt může mít stejnou kvalitu jako nově zakoupený produkt. Kupující proto může uplatnit svá práva ze záruky pouze ve vztahu k vadám nad rámec vad, které vyplývají z použitelnosti Produktu a které vzniknou bez ohledu na tuto povahu. Pokud je použitý produkt vadný a kupující, který se kvalifikuje jako spotřebitel, obdržel informace o této vadě při nákupu, poskytovatel služeb nenese odpovědnost za tuto vadu. V případě kupujících, kteří nejsou spotřebiteli, je lhůta pro uplatnění nároků z předpokládané záruky 1 rok ode dne plnění (dodání).

Odpovědnost za výrobek a záruka

Pouze kupující, kteří se kvalifikují jako spotřebitelé, mají práva z odpovědnosti za výrobek a práva vyplývající z povinné záruky. Pokud prodávající poskytuje dobrovolnou záruku na produkt, uvede to samostatně při nákupu produktu. Pokud výrobce poskytuje záruku výrobce, která se vztahuje i na kupující, kteří nejsou spotřebiteli, lze takové nároky uplatnit přímo vůči výrobci.

Ochrana osobních údajů
Prohlášení o ochraně údajů

Weisson Ltd. ("poskytovatel služeb" nebo "správce údajů") se řídí následujícími informacemi.

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 95/46 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÉ UNIE ze dne 27. dubna 2016) poskytujeme následující informace.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravuje zpracování údajů na následujících stránkách:

Informace o správě dat jsou k dispozici na následující stránce: odkaz

Změny prospektu vstoupí v platnost zveřejněním na výše uvedené adrese.

Správce údajů a kontaktní údaje:

Název: Weisson Kft.

Sídlo: 2011 Budakalász, Vincellér u 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@sportlampa.hu

Telefon: +36 20 460 36 47

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno: Máté Fehér

Sídlo: 2011 Budakalász, Vincellér u 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@sportlampa.hu

Telefon: +36 20 460 36 47

Definice pojmů

„Osobními údaji“ veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“); identifikovat fyzickou osobu, která přímo nebo nepřímo, zejména pomocí identifikátoru, jako je jméno, číslo, umístění, online identifikátor nebo jeden nebo více faktorů týkajících se fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identity přírodní identifikovatelná osoba;

„Zpracováním“ se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory, ať už automatizovanými nebo neautomatizovanými, jako je shromažďování, zaznamenávání, systematizace, třídění, ukládání, transformace nebo změna, vyhledávání, konzultace, používání, komunikace, přenos, distribuce nebo jiná harmonizace nebo propojení, omezení, vymazání nebo zničení;

„Správcem“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný orgán, který sám nebo společně s ostatními určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky zpracování stanoveny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro určení správce stanovena také právem Unie nebo členského státu;


„Zpracovatelem“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce;

„Příjemcem“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, jemuž jsou osobní údaje sdělovány, ať už jde o třetí stranu či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou mít přístup k osobním údajům v rámci individuálního vyšetřování v souladu s právem Unie nebo členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s příslušnými pravidly ochrany údajů v souladu s účely zpracování;

„Souhlasem subjektu údajů“ se rozumí dobrovolné, konkrétní a dobře informované a jednoznačné prohlášení o záměru subjektu údajů vyjádřit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, prostřednictvím prohlášení nebo jednoznačného prohlášení o potvrzení;

„Incident porušení ochrany údajů“ je narušení bezpečnosti vedoucí k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému vyzrazení nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům, které byly předány, uloženy nebo jinak zpracovány.

 

Osobní informace:

je prováděno zákonně, spravedlivě a pro dotčenou osobu průhledně ("zákonnost, spravedlnost a průhlednost");

shromažďovány pouze pro stanovené, explicitní a legitimní účely a není s nimi zacházeno způsobem neslučitelným s těmito účely; další zpracování pro účely údajů pro archivaci ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely („omezení účelu“) se nepovažuje za neslučitelné s původním účelem v souladu s čl. 89 odst. 1;

musí být přiměřené a relevantní pro účely zpracování údajů a omezeny na to, co je nezbytné („ukládání údajů“);

musí být přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá přiměřená opatření k zajištění toho, aby osobní údaje, které jsou pro účely zpracování nepřesné, byly neprodleně vymazány nebo opraveny („přesnost“);

budou uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů, ne déle, než je nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Osobní údaje mohou být uchovávány po delší dobu, pouze pokud je zpracování osobních údajů prováděno v souladu s čl.89 odst.1 za účelem archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely, v souladu s tímto nařízením . s výhradou zavedení vhodných technických a organizačních opatření na ochranu svých svobod („omezená skladovací kapacita“);

bude zacházeno tak, aby byla zajištěna přiměřená bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením osobních údajů („integrita a důvěrnost“), za použití vhodných technických nebo organizačních opatření.


Správce odpovídá za soulad s výše uvedeným a musí být schopen tento soulad prokázat („odpovědnost“).


Správa dat

Správa dat související s provozem webového obchodu.

Skutečnost sběru údajů, rozsah zpracovávaných údajů a účel správy údajů:


Osobní data

Účel správy údajů

Uživatelské jméno: Identifikace, povolení registrace. Poskytuje zabezpečený přístup k uživatelskému účtu.

Příjmení a jméno: Vyžadováno pro kontakt, nákup a řádnou fakturaci.

E-mailová adresa: Udržovat kontakty, koordinovat fakturaci nebo problémy s dodávkami efektivnějším způsobem.

Fakturační jméno a adresa: Vystavení řádné faktury, jakož i vytvoření smlouvy, stanovení jejího obsahu, úprava, sledování jejího plnění, fakturace poplatků z ní vyplývajících a vymáhání souvisejících nároků.

Název a adresa doručení: Povolení doručování domů.

Datum nákupu / registrace: Proveďte technickou operaci.

IP adresa v době nákupu / registrace: Proveďte technickou operaci.

Vaše uživatelské jméno ani vaše e-mailová adresa nemusí obsahovat osobní údaje.

Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany zaregistrované / kupující na webových stránkách webového obchodu.

Doba správy údajů, lhůta pro smazání údajů: Okamžitě smazáním registrace. S výjimkou účetních dokladů, protože tyto údaje musí být uchovávány po dobu 8 let podle § 169 odst. 2 zákona C z roku 2000 o účetnictví.

Účetní doklad (včetně účtů hlavní knihy, analytických a podrobných záznamů), který přímo a nepřímo podporuje účetní záznamy, musí být uchováván v čitelné formě po dobu nejméně 8 let, lze je získat zpět na základě účetních záznamů. Totožnost potenciálních správců údajů oprávněných k přístupu k údajům, příjemci osobních údajů: Osobní údaje mohou zpracovávat prodejní a marketingoví pracovníci správce údajů, a to při respektování výše uvedených zásad.


Popis práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním údajů:

Subjekt údajů může od správce požadovat přístup, opravu, výmazání nebo omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a
může vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů a subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů a svůj souhlas kdykoli odvolat.

Subjekt údajů může zahájit přístup k vymazání, změně nebo omezení zpracování osobních údajů, přenositelnosti údajů, protestu proti zpracování údajů následujícími způsoby:


poštou na adresu 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
e-mailem na e-mailovou adresu ugyfelszolgalat@sportlampa.hu,
telefonicky na +3620 460 36 47.

Právní základ pro správu údajů:
Souhlas subjektu údajů, čl. 6 odst. 1 písm. A), Infotv. § 5 odst. 1,
Zákon CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti. Zákon (dále jen: zákon Elker) 13 / A. § ​​(3):
Poskytovatel služby může za účelem poskytování služby zpracovávat osobní údaje, které jsou technicky nezbytné pro poskytování služby. Pokud jsou ostatní podmínky stejné, musí si poskytovatel služby zvolit a ve všech případech použít prostředky použité při poskytování služby informační společnosti tak, aby byly osobní údaje zpracovávány, pouze pokud je to pro poskytování služby nezbytné a jiné účely uvedené v tomto zákoně. nezbytné, ale v tomto případě pouze v rozsahu a na nezbytně nutnou dobu.

6 odst. 1 písm. C) v případě faktury v souladu s účetními předpisy.

Informujeme vás, že správa dat je
• na základě vašeho souhlasu.
• je povinen poskytnout osobní údaje, abychom mohli vaši objednávku splnit.
• neposkytnutí informací bude mít za následek neschopnost zpracovat vaši objednávku.
• Použité procesory AnchorData
Doprava
Činnost zpracování dat: Dodání zboží, přeprava
Jméno a kontaktní údaje zpracovatele údajů:

GLS Hungary Kft
H-1239 Budapešť, Ócsai út 1-3.
Telefon: + 3630 / 458-6000

Fakt správy dat, rozsah spravovaných dat: název doručení, adresa doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.
Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany požadující dodání domů.
Účel správy dat: Dodání objednaného produktu domů.
Doba správy dat, termín pro smazání dat: Trvá do dokončení doručení domů.
Právní základ zpracování údajů: souhlas uživatele, čl. 6 odst. 1 písm. A), Infotv. Oddíl 5 odst. 1.

Platba přes internet
Činnost zpracování údajů: online platba
Jméno a kontaktní údaje zpracovatele údajů:
Erste Bank Hungary Zrt.
2000 Szentendre Dunakorzó 18.
Tel: (+3626) 501254 Fax: (+3626) 501259

Fakt správy dat, rozsah spravovaných dat: fakturační jméno, fakturační adresa, e-mailová adresa.

Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany požadující online nákup.
Účel správy dat: Monitorování podvodů pro monitorování online plateb, potvrzení transakcí a ochranu uživatelů.
Doba správy dat, termín pro smazání dat: Trvá do provedení platby online.

Právní základ zpracování údajů: souhlas uživatele, Infotv. Oddíl 5 odst. 1, čl. 6 odst. 1 písm. A) a zákon CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti. Zákon 13 / A. § ​​(3).

Poskytovatel hostingu
Činnost zpracování údajů: Hostingové služby
Jméno a kontaktní údaje zpracovatele údajů:
Rackhost Zrt.
Zákaznický servis: +36 1 445 1200
Technická služba: +36 1 445 1204
Fax: +36 1445 1201
E-mail: info@rackhost.hu
Web: www.rackhost.hu

Fakt správy údajů, rozsah zpracovávaných údajů: Všechny osobní údaje poskytnuté subjektem údajů.
Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany, které používají web.
Účel správy dat: Zpřístupnit web a správně jej provozovat.
Doba zpracování údajů, lhůta pro vymazání údajů: Zpracování údajů trvá do ukončení dohody mezi správcem údajů a poskytovatelem hostingu nebo do žádosti subjektu údajů o výmaz u poskytovatele hostingu.

Právní základ zpracování údajů: souhlas uživatele, Infotv. Oddíl 5 odst. 1, čl. 6 odst. 1 písm. A) a zákon CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti. Zákon 13 / A. § ​​(3).
Správa cookies
Soubory cookie specifické pro webový obchod jsou takzvaná „hesla používaná pro relace chráněné heslem“, „soubory cookie nákupního košíku“ a „bezpečnostní soubory cookie“, jejichž používání nevyžaduje předchozí souhlas zúčastněných stran.
Fakt správy dat, rozsah spravovaných dat: jedinečné identifikační číslo, data, časy
Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany, které navštíví web.
Účel správy dat: Chcete-li identifikovat uživatele, zaznamenejte „nákupní košík“ a sledujte návštěvníky.
Doba správy dat, termín pro vymazání dat:
Typ souboru cookie
Právní základ pro správu údajů
Zpracování údajů

Provozovatel hostingu

Session cookie
2001 CVIII o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti. Zákon (Elkertv.) 13 / A. § ​​(3)
Relevantní: období do konce návštěvnické relace

připojit.sid

Totožnost potenciálních správců údajů oprávněných k přístupu k údajům: Správce údajů nezpracovává osobní údaje pomocí souborů cookie.

Popis práv subjektů údajů souvisejících se správou údajů: Subjekt údajů má možnost mazat soubory cookie v nabídce Nástroje / Nastavení prohlížečů, obvykle v nastavení položky Soukromí.

Právní základ pro zpracování údajů: Souhlas subjektu údajů není vyžadován, pokud jediným účelem použití souborů cookie je přenos komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo poskytování služby informační společnosti konkrétně požadované předplatitelem nebo uživatelem.

Sledování konverzí Google AdWords

Správce údajů používá program online reklamy s názvem „Google AdWords“ a využívá službu sledování konverzí společnosti Google. Google Conversion Tracking je analytická služba poskytovaná společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Když uživatel vstoupí na web pomocí reklamy Google, umístí se do jeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost a neobsahují žádné osobní údaje, takže uživatele nelze podle nich identifikovat.

Když uživatel prochází určité stránky webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela,

Google i správce údajů uvidí, že uživatel klikl na reklamu.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie, takže jej nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords.

Informace získané pomocí souborů cookie pro sledování konverzí se používají ke generování statistik konverzí pro zákazníky, kteří si zvolí sledování konverzí AdWords. Zákazníci tak získají informace o počtu uživatelů, kteří klikli na vaši reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Nemají však přístup k informacím, které by mohly identifikovat libovolného uživatele.

Pokud si nepřejete účastnit se sledování konverzí, můžete se odhlásit deaktivací možnosti nastavení cookies ve vašem prohlížeči. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Další informace a prohlášení o ochraně osobních údajů Google najdete na www.google.de/policies/privacy/
Použijte Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, aby pomohly webové stránce analyzovat, jak uživatelé web používají.

Informace vytvořené souborem cookie o webových stránkách používaných uživatelem se obvykle ukládají a ukládají na serveru Google v USA. Aktivací anonymizace IP na webových stránkách Google zkrátí IP adresu uživatele v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Celá adresa IP bude přenesena a zkrácena na server Google v USA pouze ve výjimečných případech. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení toho, jak uživatel web používal, k poskytování zpráv provozovateli webové stránky o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu.

V rámci Google Analytics není IP adresa přenášená prohlížečem uživatele odsouhlasena s jinými údaji Google. Uživatel může zabránit ukládání souborů cookie vhodným nastavením svého prohlížeče, avšak mějte na paměti, že v takovém případě nemusí být všechny funkce tohoto webu plně dostupné. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování a zpracování vašich informací o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) pomocí souborů cookie stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Newsletter, aktivita DM

Zákon XLVIII z roku 2008 o základních podmínkách a některých omezeních ekonomické reklamní činnosti. Podle článku 6 zákona může uživatel předem souhlasit a výslovně kontaktovat poskytovatele služeb se svými reklamními nabídkami a dalšími položkami na kontaktních údajích uvedených při registraci.

Kromě toho může mít zákazník na paměti ustanovení tohoto prospektu souhlas s tím, aby poskytovatel služeb nakládal s osobními údaji nezbytnými pro zasílání reklamních nabídek.

Poskytovatel služeb nezasílá nevyžádané reklamní zprávy a Uživatel se může odhlásit ze zasílání nabídek bezplatně bez omezení a zdůvodnění. V takovém případě poskytovatel služby vymaže všechny osobní údaje - nezbytné pro zasílání reklamních zpráv - ze svého registru a nebude uživatele kontaktovat s jeho dalšími reklamními nabídkami. Uživatel se může odhlásit z odběru reklam kliknutím na odkaz ve zprávě.

Skutečnost sběru údajů, rozsah zpracovávaných údajů a účel správy údajů:

Osobní data
Účel správy údajů
Jméno, e-mailová adresa.
Identifikace, která vám umožní přihlásit se k odběru zpravodaje.
Datum předplatného
Proveďte technickou operaci.
IP adresa v době předplatného
Proveďte technickou operaci.

Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany, které se přihlásí k odběru zpravodaje.

Účel správy dat: zasílat elektronické zprávy (e-mail, sms, push zprávy) obsahující reklamy subjektu údajů, poskytovat informace o aktuálních informacích, produktech, propagačních akcích, nových funkcích atd. Doba správy dat, lhůta pro mazání údajů: správa údajů trvá do odvolání souhlasu, tj. do odhlášení.

Totožnost potenciálních správců údajů oprávněných k přístupu k údajům, příjemci osobních údajů: Osobní údaje mohou zpracovávat prodejní a marketingoví pracovníci správce údajů, a to při respektování výše uvedených zásad.

Popis práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním údajů:

Subjekt údajů může od správce požadovat přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a může vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů a subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů a na kdykoli odvolat svůj souhlas.

Přístup, výmaz, změna nebo omezení zpracování osobních údajů, přenositelnost údajů, protest proti zpracování údajů může subjekt údajů zahájit následujícími způsoby:

poštou na adrese 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
e-mailem na e-mailovou adresu ugyfelszolgalat@sportlampa.hu,
telefonicky na +36 20 460 36 47a.

Dotčená osoba se může kdykoli zdarma odhlásit z odběru zpravodaje.

Právní základ pro zpracování údajů: souhlas subjektu údajů, čl. 6 odst. 1 písm. A), Infotv. § 5 odst. 1 zákona XLVIII z roku 2008 o základních podmínkách a některých omezeních ekonomické reklamní činnosti. § 6 odst. 5 zákona:

Inzerent, poskytovatel reklamních služeb nebo vydavatel reklamy vede záznamy o osobních údajích osob, které jim učinily prohlášení, v rozsahu uvedeném v souhlasu. Údaje obsažené v tomto registru týkající se příjemce reklamy mohou být zpracovány pouze v souladu se prohlášením o souhlasu, dokud nebudou staženy, a mohou být poskytnuty třetím osobám pouze s předchozím souhlasem dotčené osoby.

Informujeme vás, že správa dat je založena na vašem souhlasu. pokud si přejete dostávat od nás informační bulletin, jste povinni poskytnout osobní údaje. neposkytnutí informací bude mít za následek nemožnost zasílat vám informační bulletin.

Vyřizování stížností

Skutečnost sběru údajů, rozsah zpracovávaných údajů a účel správy údajů:

Osobní data
Účel správy údajů
Příjmení a jméno
Identifikace, kontakt.
Emailová adresa
Fakturační jméno a adresa

Identifikace, řešení námetek kvality, otázky a problémy spojené s objednanými produkty.

Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany, které si stěžují na webových stránkách webového obchodu a které mají kvalitní stížnost.

Doba zpracování údajů, lhůta pro vymazání údajů: Kopie záznamu, přepisu a odpovědi na námitku uvedenou v zákoně CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele. Zákon 17 / A. § ​​(7) se uchovává po dobu 5 let.

Totožnost potenciálních správců údajů oprávněných k přístupu k údajům, příjemci osobních údajů: Osobní údaje mohou zpracovávat prodejní a marketingoví pracovníci správce údajů, a to při respektování výše uvedených zásad.

Popis práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním údajů: Subjekt údajů může od správce požadovat přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a může vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, a subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů a svůj souhlas kdykoli odvolat.

Subjekt údajů může zahájit přístup k vymazání, změně nebo omezení zpracování osobních údajů, přenositelnosti údajů, protestu proti zpracování údajů následujícími způsoby:
poštou na adresu 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
e-mailem na e-mailovou adresu ugyfelszolgalat@sportlampa.hu,
telefonicky na 06 20 460 36 47a.

Právní základ pro zpracování údajů: souhlas subjektu údajů, čl. 6 odst. 1 písm. C), Infotv. § 5 odst. 1 a zákon CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele. Zákon 17 / A. § ​​(7).
Informujeme vás, že:
• poskytnutí osobních údajů je založeno na smluvním závazku.
• zpracování osobních údajů je předpokladem pro uzavření smlouvy.
• je povinen poskytnout osobní údaje, abychom mohli vyřídit vaši stížnost.
• neposkytnutí informací má za následek, že nebudeme schopni vaši stížnost vyřídit.

Sociální sítě

Skutečnost sběru dat, rozsah spravovaných dat: Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram atd. Registrované jméno na stránkách sociálních sítí a veřejný profilový obrázek uživatele.

Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany, které se zaregistrovaly na sociálních sítích Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram atd. A „olajkovaly“ web.

Účel sběru dat: Sdílení nebo „lajkování“ určitých sociálních prvků, produktů, propagačních akcí nebo samotné webové stránky na stránkách sociálních médií.

Doba zpracování údajů, lhůta pro výmaz údajů, totožnost potenciálních správců údajů oprávněných k přístupu k údajům a popis práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním údajů: Subjekt údajů může zjistit zdroj údajů, jejich zpracování, údaje správa se provádí na sociálních sítích, takže trvání a způsob správy dat, jakož i možnosti mazání a úpravy dat jsou regulovány daným webem sociálních sítí.

Právní základ pro zpracování údajů: dobrovolný souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů na sociálních sítích.

Zákaznícké vztahy a další správa dat

Pokud má správce údajů jakékoli dotazy nebo problémy během používání našich služeb správy dat, může kontaktovat správce údajů způsoby uvedenými na webových stránkách (telefon, e-mail, stránky sociálních sítí atd.).

Správce údajů pro příchozí e-maily, zprávy, telefon, Facebook atd. Smaže poskytnuté údaje spolu se jménem a e-mailovou adresou zúčastněné strany a dalšími dobrovolně poskytnutými osobními údaji, a to nejpozději do 2 let po komunikaci.

Informace o zpracování údajů, které nejsou uvedeny v tomto prospektu, budou poskytnuty v době sběru údajů.

Na základě výjimečné oficiální žádosti nebo v případě požadavku na jiné orgány na základě povolení legislativy je poskytovatel služby povinen poskytovat informace, komunikovat a předávat údaje a zpřístupňovat dokumenty.

V těchto případech poskytovatel služeb poskytne žadateli osobní údaje pouze v rozsahu a v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci účelu žádosti, pokud uvede přesný účel a rozsah údajů.

Právo na přístup

Máte právo na zpětnou vazbu od správce, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud takové zpracování probíhá, máte právo na přístup ke svým osobním údajům a informacím uvedeným v nařízení.
Právo na opravu

Máte právo na žádost správce údajů bez zbytečného odkladu opravit nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S ohledem na účel zpracování údajů máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, mimo jiné prostřednictvím doplňkového prohlášení.

Právo na zrušení

Máte právo na žádost správce bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se ho týkají, a správce je povinen za určitých podmínek bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se vás týkají.

Právo na zapomnění údajů

Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je povinen je smazat, přijme přiměřená opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci, aby informoval správce, že jste dané osobní údaje požadovali . mazání odkazů nebo kopií nebo duplikátů těchto osobních údajů.

Právo na omezení zpracování údajů

Máte právo na žádost správce omezit zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

Napadli jste přesnost osobních údajů; v takovém případě se omezení vztahuje na dobu, která umožňuje správci ověřit přesnost osobních údajů;
• zpracování je nezákonné a vy se stavíte proti vymazání údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
• správce údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování údajů, ale vy je požadujete, aby uplatňovali, vymáhali nebo chránili právní nároky;
• vznesli jste námitku proti zpracování údajů; v takovém případě platí omezení, dokud se nezjistí, zda oprávněné důvody správce mají přednost před vašimi oprávněnými důvody.
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo obdržet osobní údaje, které se ho týkají, poskytnuté správci údajů ve strukturovaném, široce používaném strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci údajů, aniž by mu v tom bránil správce údajů, který mu poskytl osobní údaje. .

Právo na námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, včetně profilování na základě výše uvedených ustanovení, z důvodů souvisejících s vaší vlastní situací.

Námitka v případě přímého získání podniku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého získání podniku, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem, včetně profilování, pokud se týká přímého získání podniku. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého získání podniku, osobní údaje již nemusí být pro tento účel zpracovávány.

Automatizované rozhodování v jednotlivých případech, včetně profilování

Máte právo, aby se na vás nevztahovalo rozhodnutí založené pouze na automatizovaném zpracování údajů, včetně profilování, které by pro něj mělo právní nebo obdobný účinek.
Předchozí odstavec se nepoužije, pokud rozhodnutí:
• Nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů;
• umožňují právní předpisy EU nebo členských států vztahující se na správce, které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; posedlost
• Vychází z vašeho výslovného souhlasu.

Termín pro akci

Správce vás bude informovat bez zbytečného odkladu, v každém případě však do 1 měsíce od obdržení žádosti, o opatřeních přijatých na základě výše uvedených žádostí.

V případě potřeby ji lze prodloužit o 2 měsíce. Správce údajů vás bude informovat o prodloužení lhůty s uvedením důvodů zpoždění do 1 měsíce od obdržení žádosti.

Pokud správce na základě vaší žádosti nezasáhne, bude vás neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti, informovat o důvodech nečinnosti a o tom, že můžete podat stížnost u dozorový úřad a mít soudní opravný prostředek.

Zabezpečení správy dat

Správce a zpracovatel přijmou vhodná technická a organizační opatření, aby zohlednili stav vědy a techniky a náklady na implementaci, jakož i povahu, rozsah, okolnosti a účely zpracování a různou pravděpodobnost a závažnost riziko pro práva a svobody jednotlivců. zaručit úroveň zabezpečení údajů přiměřenou stupni rizika, mimo jiné včetně:

 • pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
  • zajištění trvalé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb používaných ke zpracování osobních údajů;
  • v případě fyzického nebo technického incidentu schopnost včas obnovit přístup k osobním údajům a jejich dostupnost;
  • postup pravidelného testování, hodnocení a hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření přijatých k zajištění bezpečnosti zpracování údajů.

Informování subjektu údajů o incidentu ochrany údajů

Pokud je pravděpodobné, že incident v oblasti ochrany údajů bude představovat vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, informuje správce subjekt údajů o incidentu v oblasti ochrany údajů bez zbytečného prodlení.

Informace poskytované subjektu údajů musí jasně a srozumitelně popisovat povahu incidentu ochrany údajů a jméno a kontaktní údaje inspektora ochrany údajů nebo jiné kontaktní osoby poskytující další informace; je třeba popsat pravděpodobné důsledky incidentu ochrany údajů; popište opatření přijatá nebo plánovaná správcem k nápravě incidentu ochrany údajů, včetně případných opatření ke zmírnění negativních důsledků incidentu ochrany údajů.

Subjekt údajů nemusí být informován, pokud je splněna některá z následujících podmínek:
• správce zavedl vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření a tato opatření byla aplikována na data ovlivněná incidentem ochrany údajů, zejména ta opatření, jako je použití šifrování, které znemožňuje pochopení osobám neoprávněným k přístupu k osobním údajům data; data;
• správce přijal další opatření v návaznosti na incident týkající se ochrany údajů, aby zajistil, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů již pravděpodobně nebude existovat;
• informace by vyžadovaly nepřiměřené úsilí. V takových případech bude subjekt údajů informován prostřednictvím veřejně dostupných informací nebo bude přijato obdobné opatření k zajištění toho, aby byl subjekt údajů informován stejně účinným způsobem.
Pokud správce údajů dosud neinformoval subjekt údajů o incidentu ochrany údajů, může orgán dozoru po posouzení, zda je pravděpodobné, že incident ochrany údajů bude zahrnovat vysoké riziko, nařídit informování subjektu údajů.

 

Hlášení incidentu v oblasti ochrany údajů příslušnému orgánu

Správce ohlásí incident ochrany údajů orgánu dozoru příslušnému podle článku 55 bez zbytečného odkladu, a pokud je to možné, nejpozději do 72 hodin poté, co se o incidentu ochrany údajů dozvěděl, pokud není pravděpodobné, že by incident ochrany údajů ohrozil práva jednotlivců. a jeho svobody. Není-li oznámení učiněno do 72 hodin, musí být uvedeny důvody zpoždění.

 

Možnost podání stížnosti

Stížnosti proti možnému porušení povinnosti správce údajů lze podat u Národního úřadu pro ochranu údajů a svobody informací:
Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací
1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet avenue 22 / C.
Poštovní adresa: 1530 Budapešť, poštovní schránka: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: + 36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Závěrečné poznámky

Při přípravě prospektu jsme zohlednili následující právní předpisy:
O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení nařízení (ES) č. 95/46 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADA z dubna 2016 27.)
• 2011 CXII. Zákon - o právu na rozhodování o informacích a svobodě informací (dále jen Infotv.)
• Zákon CVIII z roku 2001 - o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb souvisejících s informační společností (zejména § 13 / A)
• Zákon XLVII z roku 2008 o zákazu nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům;
• Zákon XLVIII z roku 2008 - o základních podmínkách a určitých omezeních komerční reklamy (zejména § 6)
• 2005 XC. Zákon o elektronické svobodě informací
• Zákon C z roku 2003 o elektronických komunikacích (konkrétně § 155)
• 16/2011. s. Stanovisko k doporučení agentury EASA / IAB o osvědčených postupech pro behaviorální online reklamu
• Doporučení Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací o požadavcích na ochranu údajů pro předchozí informace
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 95 / 46