Jak mám nakupovat?

Všeobecné smluvní podmínky
Ochrana osobních údajů
Všeobecné smluvní podmínky
Prohlášení o ochraně údajů

 

Weisson Ltd. ("poskytovatel služeb" nebo "správce údajů") se řídí následujícími informacemi.

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 95/46 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÉ UNIE ze dne 27. dubna 2016) poskytujeme následující informace.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravuje zpracování údajů na následujících stránkách:

Informace o správě dat jsou k dispozici na následující stránce: odkaz

Změny prospektu vstoupí v platnost zveřejněním na výše uvedené adrese.

Správce údajů a kontaktní údaje:

Název: Weisson Kft.

Sídlo: 2011 Budakalász, Vincellér u 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@sportlampa.hu

Telefon: +36 20 460 36 47

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno: Máté Fehér

Sídlo: 2011 Budakalász, Vincellér u 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@sportlampa.hu

Telefon: +36 20 460 36 47

Definice pojmů

„Osobními údaji“ veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“); identifikovat fyzickou osobu, která přímo nebo nepřímo, zejména pomocí identifikátoru, jako je jméno, číslo, umístění, online identifikátor nebo jeden nebo více faktorů týkajících se fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identity přírodní identifikovatelná osoba;

„Zpracováním“ se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory, ať už automatizovanými nebo neautomatizovanými, jako je shromažďování, zaznamenávání, systematizace, třídění, ukládání, transformace nebo změna, vyhledávání, konzultace, používání, komunikace, přenos, distribuce nebo jiná harmonizace nebo propojení, omezení, vymazání nebo zničení;

„Správcem“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný orgán, který sám nebo společně s ostatními určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky zpracování stanoveny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro určení správce stanovena také právem Unie nebo členského státu;


„Zpracovatelem“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce;

„Příjemcem“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, jemuž jsou osobní údaje sdělovány, ať už jde o třetí stranu či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou mít přístup k osobním údajům v rámci individuálního vyšetřování v souladu s právem Unie nebo členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s příslušnými pravidly ochrany údajů v souladu s účely zpracování;

„Souhlasem subjektu údajů“ se rozumí dobrovolné, konkrétní a dobře informované a jednoznačné prohlášení o záměru subjektu údajů vyjádřit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, prostřednictvím prohlášení nebo jednoznačného prohlášení o potvrzení;

„Incident porušení ochrany údajů“ je narušení bezpečnosti vedoucí k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému vyzrazení nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům, které byly předány, uloženy nebo jinak zpracovány.

 

Osobní informace:

je prováděno zákonně, spravedlivě a pro dotčenou osobu průhledně ("zákonnost, spravedlnost a průhlednost");

shromažďovány pouze pro stanovené, explicitní a legitimní účely a není s nimi zacházeno způsobem neslučitelným s těmito účely; další zpracování pro účely údajů pro archivaci ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely („omezení účelu“) se nepovažuje za neslučitelné s původním účelem v souladu s čl. 89 odst. 1;

musí být přiměřené a relevantní pro účely zpracování údajů a omezeny na to, co je nezbytné („ukládání údajů“);

musí být přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá přiměřená opatření k zajištění toho, aby osobní údaje, které jsou pro účely zpracování nepřesné, byly neprodleně vymazány nebo opraveny („přesnost“);

budou uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů, ne déle, než je nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Osobní údaje mohou být uchovávány po delší dobu, pouze pokud je zpracování osobních údajů prováděno v souladu s čl.89 odst.1 za účelem archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely, v souladu s tímto nařízením . s výhradou zavedení vhodných technických a organizačních opatření na ochranu svých svobod („omezená skladovací kapacita“);

bude zacházeno tak, aby byla zajištěna přiměřená bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením osobních údajů („integrita a důvěrnost“), za použití vhodných technických nebo organizačních opatření.


Správce odpovídá za soulad s výše uvedeným a musí být schopen tento soulad prokázat („odpovědnost“).


Správa dat

Správa dat související s provozem webového obchodu.

Skutečnost sběru údajů, rozsah zpracovávaných údajů a účel správy údajů:


Osobní data

Účel správy údajů

Uživatelské jméno: Identifikace, povolení registrace. Poskytuje zabezpečený přístup k uživatelskému účtu.

Příjmení a jméno: Vyžadováno pro kontakt, nákup a řádnou fakturaci.

E-mailová adresa: Udržovat kontakty, koordinovat fakturaci nebo problémy s dodávkami efektivnějším způsobem.

Fakturační jméno a adresa: Vystavení řádné faktury, jakož i vytvoření smlouvy, stanovení jejího obsahu, úprava, sledování jejího plnění, fakturace poplatků z ní vyplývajících a vymáhání souvisejících nároků.

Název a adresa doručení: Povolení doručování domů.

Datum nákupu / registrace: Proveďte technickou operaci.

IP adresa v době nákupu / registrace: Proveďte technickou operaci.

Vaše uživatelské jméno ani vaše e-mailová adresa nemusí obsahovat osobní údaje.

Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany zaregistrované / kupující na webových stránkách webového obchodu.

Doba správy údajů, lhůta pro smazání údajů: Okamžitě smazáním registrace. S výjimkou účetních dokladů, protože tyto údaje musí být uchovávány po dobu 8 let podle § 169 odst. 2 zákona C z roku 2000 o účetnictví.

Účetní doklad (včetně účtů hlavní knihy, analytických a podrobných záznamů), který přímo a nepřímo podporuje účetní záznamy, musí být uchováván v čitelné formě po dobu nejméně 8 let, lze je získat zpět na základě účetních záznamů. Totožnost potenciálních správců údajů oprávněných k přístupu k údajům, příjemci osobních údajů: Osobní údaje mohou zpracovávat prodejní a marketingoví pracovníci správce údajů, a to při respektování výše uvedených zásad.


Popis práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním údajů:

Subjekt údajů může od správce požadovat přístup, opravu, výmazání nebo omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a
může vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů a subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů a svůj souhlas kdykoli odvolat.

Subjekt údajů může zahájit přístup k vymazání, změně nebo omezení zpracování osobních údajů, přenositelnosti údajů, protestu proti zpracování údajů následujícími způsoby:


poštou na adresu 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
e-mailem na e-mailovou adresu ugyfelszolgalat@sportlampa.hu,
telefonicky na +3620 460 36 47.

Právní základ pro správu údajů:
Souhlas subjektu údajů, čl. 6 odst. 1 písm. A), Infotv. § 5 odst. 1,
Zákon CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti. Zákon (dále jen: zákon Elker) 13 / A. § ​​(3):
Poskytovatel služby může za účelem poskytování služby zpracovávat osobní údaje, které jsou technicky nezbytné pro poskytování služby. Pokud jsou ostatní podmínky stejné, musí si poskytovatel služby zvolit a ve všech případech použít prostředky použité při poskytování služby informační společnosti tak, aby byly osobní údaje zpracovávány, pouze pokud je to pro poskytování služby nezbytné a jiné účely uvedené v tomto zákoně. nezbytné, ale v tomto případě pouze v rozsahu a na nezbytně nutnou dobu.

6 odst. 1 písm. C) v případě faktury v souladu s účetními předpisy.

Informujeme vás, že správa dat je
• na základě vašeho souhlasu.
• je povinen poskytnout osobní údaje, abychom mohli vaši objednávku splnit.
• neposkytnutí informací bude mít za následek neschopnost zpracovat vaši objednávku.
• Použité procesory AnchorData
Doprava
Činnost zpracování dat: Dodání zboží, přeprava
Jméno a kontaktní údaje zpracovatele údajů:

GLS Hungary Kft
H-1239 Budapešť, Ócsai út 1-3.
Telefon: + 3630 / 458-6000

Fakt správy dat, rozsah spravovaných dat: název doručení, adresa doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.
Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany požadující dodání domů.
Účel správy dat: Dodání objednaného produktu domů.
Doba správy dat, termín pro smazání dat: Trvá do dokončení doručení domů.
Právní základ zpracování údajů: souhlas uživatele, čl. 6 odst. 1 písm. A), Infotv. Oddíl 5 odst. 1.

Platba přes internet
Činnost zpracování údajů: online platba
Jméno a kontaktní údaje zpracovatele údajů:
Erste Bank Hungary Zrt.
2000 Szentendre Dunakorzó 18.
Tel: (+3626) 501254 Fax: (+3626) 501259

Fakt správy dat, rozsah spravovaných dat: fakturační jméno, fakturační adresa, e-mailová adresa.

Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany požadující online nákup.
Účel správy dat: Monitorování podvodů pro monitorování online plateb, potvrzení transakcí a ochranu uživatelů.
Doba správy dat, termín pro smazání dat: Trvá do provedení platby online.

Právní základ zpracování údajů: souhlas uživatele, Infotv. Oddíl 5 odst. 1, čl. 6 odst. 1 písm. A) a zákon CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti. Zákon 13 / A. § ​​(3).

Poskytovatel hostingu
Činnost zpracování údajů: Hostingové služby
Jméno a kontaktní údaje zpracovatele údajů:
Rackhost Zrt.
Zákaznický servis: +36 1 445 1200
Technická služba: +36 1 445 1204
Fax: +36 1445 1201
E-mail: info@rackhost.hu
Web: www.rackhost.hu

Fakt správy údajů, rozsah zpracovávaných údajů: Všechny osobní údaje poskytnuté subjektem údajů.
Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany, které používají web.
Účel správy dat: Zpřístupnit web a správně jej provozovat.
Doba zpracování údajů, lhůta pro vymazání údajů: Zpracování údajů trvá do ukončení dohody mezi správcem údajů a poskytovatelem hostingu nebo do žádosti subjektu údajů o výmaz u poskytovatele hostingu.

Právní základ zpracování údajů: souhlas uživatele, Infotv. Oddíl 5 odst. 1, čl. 6 odst. 1 písm. A) a zákon CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti. Zákon 13 / A. § ​​(3).
Správa cookies
Soubory cookie specifické pro webový obchod jsou takzvaná „hesla používaná pro relace chráněné heslem“, „soubory cookie nákupního košíku“ a „bezpečnostní soubory cookie“, jejichž používání nevyžaduje předchozí souhlas zúčastněných stran.
Fakt správy dat, rozsah spravovaných dat: jedinečné identifikační číslo, data, časy
Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany, které navštíví web.
Účel správy dat: Chcete-li identifikovat uživatele, zaznamenejte „nákupní košík“ a sledujte návštěvníky.
Doba správy dat, termín pro vymazání dat:
Typ souboru cookie
Právní základ pro správu údajů
Zpracování údajů

Provozovatel hostingu

Session cookie
2001 CVIII o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti. Zákon (Elkertv.) 13 / A. § ​​(3)
Relevantní: období do konce návštěvnické relace

připojit.sid

Totožnost potenciálních správců údajů oprávněných k přístupu k údajům: Správce údajů nezpracovává osobní údaje pomocí souborů cookie.

Popis práv subjektů údajů souvisejících se správou údajů: Subjekt údajů má možnost mazat soubory cookie v nabídce Nástroje / Nastavení prohlížečů, obvykle v nastavení položky Soukromí.

Právní základ pro zpracování údajů: Souhlas subjektu údajů není vyžadován, pokud jediným účelem použití souborů cookie je přenos komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo poskytování služby informační společnosti konkrétně požadované předplatitelem nebo uživatelem.

Sledování konverzí Google AdWords

Správce údajů používá program online reklamy s názvem „Google AdWords“ a využívá službu sledování konverzí společnosti Google. Google Conversion Tracking je analytická služba poskytovaná společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Když uživatel vstoupí na web pomocí reklamy Google, umístí se do jeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost a neobsahují žádné osobní údaje, takže uživatele nelze podle nich identifikovat.

Když uživatel prochází určité stránky webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela,

Google i správce údajů uvidí, že uživatel klikl na reklamu.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie, takže jej nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords.

Informace získané pomocí souborů cookie pro sledování konverzí se používají ke generování statistik konverzí pro zákazníky, kteří si zvolí sledování konverzí AdWords. Zákazníci tak získají informace o počtu uživatelů, kteří klikli na vaši reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Nemají však přístup k informacím, které by mohly identifikovat libovolného uživatele.

Pokud si nepřejete účastnit se sledování konverzí, můžete se odhlásit deaktivací možnosti nastavení cookies ve vašem prohlížeči. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Další informace a prohlášení o ochraně osobních údajů Google najdete na www.google.de/policies/privacy/
Použijte Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, aby pomohly webové stránce analyzovat, jak uživatelé web používají.

Informace vytvořené souborem cookie o webových stránkách používaných uživatelem se obvykle ukládají a ukládají na serveru Google v USA. Aktivací anonymizace IP na webových stránkách Google zkrátí IP adresu uživatele v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Celá adresa IP bude přenesena a zkrácena na server Google v USA pouze ve výjimečných případech. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení toho, jak uživatel web používal, k poskytování zpráv provozovateli webové stránky o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu.

V rámci Google Analytics není IP adresa přenášená prohlížečem uživatele odsouhlasena s jinými údaji Google. Uživatel může zabránit ukládání souborů cookie vhodným nastavením svého prohlížeče, avšak mějte na paměti, že v takovém případě nemusí být všechny funkce tohoto webu plně dostupné. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování a zpracování vašich informací o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) pomocí souborů cookie stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Newsletter, aktivita DM

Zákon XLVIII z roku 2008 o základních podmínkách a některých omezeních ekonomické reklamní činnosti. Podle článku 6 zákona může uživatel předem souhlasit a výslovně kontaktovat poskytovatele služeb se svými reklamními nabídkami a dalšími položkami na kontaktních údajích uvedených při registraci.

Kromě toho může mít zákazník na paměti ustanovení tohoto prospektu souhlas s tím, aby poskytovatel služeb nakládal s osobními údaji nezbytnými pro zasílání reklamních nabídek.

Poskytovatel služeb nezasílá nevyžádané reklamní zprávy a Uživatel se může odhlásit ze zasílání nabídek bezplatně bez omezení a zdůvodnění. V takovém případě poskytovatel služby vymaže všechny osobní údaje - nezbytné pro zasílání reklamních zpráv - ze svého registru a nebude uživatele kontaktovat s jeho dalšími reklamními nabídkami. Uživatel se může odhlásit z odběru reklam kliknutím na odkaz ve zprávě.

Skutečnost sběru údajů, rozsah zpracovávaných údajů a účel správy údajů:

Osobní data
Účel správy údajů
Jméno, e-mailová adresa.
Identifikace, která vám umožní přihlásit se k odběru zpravodaje.
Datum předplatného
Proveďte technickou operaci.
IP adresa v době předplatného
Proveďte technickou operaci.

Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany, které se přihlásí k odběru zpravodaje.

Účel správy dat: zasílat elektronické zprávy (e-mail, sms, push zprávy) obsahující reklamy subjektu údajů, poskytovat informace o aktuálních informacích, produktech, propagačních akcích, nových funkcích atd. Doba správy dat, lhůta pro mazání údajů: správa údajů trvá do odvolání souhlasu, tj. do odhlášení.

Totožnost potenciálních správců údajů oprávněných k přístupu k údajům, příjemci osobních údajů: Osobní údaje mohou zpracovávat prodejní a marketingoví pracovníci správce údajů, a to při respektování výše uvedených zásad.

Popis práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním údajů:

Subjekt údajů může od správce požadovat přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a může vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů a subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů a na kdykoli odvolat svůj souhlas.

Přístup, výmaz, změna nebo omezení zpracování osobních údajů, přenositelnost údajů, protest proti zpracování údajů může subjekt údajů zahájit následujícími způsoby:

poštou na adrese 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
e-mailem na e-mailovou adresu ugyfelszolgalat@sportlampa.hu,
telefonicky na +36 20 460 36 47a.

Dotčená osoba se může kdykoli zdarma odhlásit z odběru zpravodaje.

Právní základ pro zpracování údajů: souhlas subjektu údajů, čl. 6 odst. 1 písm. A), Infotv. § 5 odst. 1 zákona XLVIII z roku 2008 o základních podmínkách a některých omezeních ekonomické reklamní činnosti. § 6 odst. 5 zákona:

Inzerent, poskytovatel reklamních služeb nebo vydavatel reklamy vede záznamy o osobních údajích osob, které jim učinily prohlášení, v rozsahu uvedeném v souhlasu. Údaje obsažené v tomto registru týkající se příjemce reklamy mohou být zpracovány pouze v souladu se prohlášením o souhlasu, dokud nebudou staženy, a mohou být poskytnuty třetím osobám pouze s předchozím souhlasem dotčené osoby.

Informujeme vás, že správa dat je založena na vašem souhlasu. pokud si přejete dostávat od nás informační bulletin, jste povinni poskytnout osobní údaje. neposkytnutí informací bude mít za následek nemožnost zasílat vám informační bulletin.

Vyřizování stížností

Skutečnost sběru údajů, rozsah zpracovávaných údajů a účel správy údajů:

Osobní data
Účel správy údajů
Příjmení a jméno
Identifikace, kontakt.
Emailová adresa
Fakturační jméno a adresa

Identifikace, řešení námetek kvality, otázky a problémy spojené s objednanými produkty.

Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany, které si stěžují na webových stránkách webového obchodu a které mají kvalitní stížnost.

Doba zpracování údajů, lhůta pro vymazání údajů: Kopie záznamu, přepisu a odpovědi na námitku uvedenou v zákoně CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele. Zákon 17 / A. § ​​(7) se uchovává po dobu 5 let.

Totožnost potenciálních správců údajů oprávněných k přístupu k údajům, příjemci osobních údajů: Osobní údaje mohou zpracovávat prodejní a marketingoví pracovníci správce údajů, a to při respektování výše uvedených zásad.

Popis práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním údajů: Subjekt údajů může od správce požadovat přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a může vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, a subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů a svůj souhlas kdykoli odvolat.

Subjekt údajů může zahájit přístup k vymazání, změně nebo omezení zpracování osobních údajů, přenositelnosti údajů, protestu proti zpracování údajů následujícími způsoby:
poštou na adresu 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
e-mailem na e-mailovou adresu ugyfelszolgalat@sportlampa.hu,
telefonicky na 06 20 460 36 47a.

Právní základ pro zpracování údajů: souhlas subjektu údajů, čl. 6 odst. 1 písm. C), Infotv. § 5 odst. 1 a zákon CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele. Zákon 17 / A. § ​​(7).
Informujeme vás, že:
• poskytnutí osobních údajů je založeno na smluvním závazku.
• zpracování osobních údajů je předpokladem pro uzavření smlouvy.
• je povinen poskytnout osobní údaje, abychom mohli vyřídit vaši stížnost.
• neposkytnutí informací má za následek, že nebudeme schopni vaši stížnost vyřídit.

Sociální sítě

Skutečnost sběru dat, rozsah spravovaných dat: Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram atd. Registrované jméno na stránkách sociálních sítí a veřejný profilový obrázek uživatele.

Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany, které se zaregistrovaly na sociálních sítích Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram atd. A „olajkovaly“ web.

Účel sběru dat: Sdílení nebo „lajkování“ určitých sociálních prvků, produktů, propagačních akcí nebo samotné webové stránky na stránkách sociálních médií.

Doba zpracování údajů, lhůta pro výmaz údajů, totožnost potenciálních správců údajů oprávněných k přístupu k údajům a popis práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním údajů: Subjekt údajů může zjistit zdroj údajů, jejich zpracování, údaje správa se provádí na sociálních sítích, takže trvání a způsob správy dat, jakož i možnosti mazání a úpravy dat jsou regulovány daným webem sociálních sítí.

Právní základ pro zpracování údajů: dobrovolný souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů na sociálních sítích.

Zákaznícké vztahy a další správa dat

Pokud má správce údajů jakékoli dotazy nebo problémy během používání našich služeb správy dat, může kontaktovat správce údajů způsoby uvedenými na webových stránkách (telefon, e-mail, stránky sociálních sítí atd.).

Správce údajů pro příchozí e-maily, zprávy, telefon, Facebook atd. Smaže poskytnuté údaje spolu se jménem a e-mailovou adresou zúčastněné strany a dalšími dobrovolně poskytnutými osobními údaji, a to nejpozději do 2 let po komunikaci.

Informace o zpracování údajů, které nejsou uvedeny v tomto prospektu, budou poskytnuty v době sběru údajů.

Na základě výjimečné oficiální žádosti nebo v případě požadavku na jiné orgány na základě povolení legislativy je poskytovatel služby povinen poskytovat informace, komunikovat a předávat údaje a zpřístupňovat dokumenty.

V těchto případech poskytovatel služeb poskytne žadateli osobní údaje pouze v rozsahu a v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci účelu žádosti, pokud uvede přesný účel a rozsah údajů.

Právo na přístup

Máte právo na zpětnou vazbu od správce, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud takové zpracování probíhá, máte právo na přístup ke svým osobním údajům a informacím uvedeným v nařízení.
Právo na opravu

Máte právo na žádost správce údajů bez zbytečného odkladu opravit nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S ohledem na účel zpracování údajů máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, mimo jiné prostřednictvím doplňkového prohlášení.

Právo na zrušení

Máte právo na žádost správce bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se ho týkají, a správce je povinen za určitých podmínek bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se vás týkají.

Právo na zapomnění údajů

Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je povinen je smazat, přijme přiměřená opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci, aby informoval správce, že jste dané osobní údaje požadovali . mazání odkazů nebo kopií nebo duplikátů těchto osobních údajů.

Právo na omezení zpracování údajů

Máte právo na žádost správce omezit zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

Napadli jste přesnost osobních údajů; v takovém případě se omezení vztahuje na dobu, která umožňuje správci ověřit přesnost osobních údajů;
• zpracování je nezákonné a vy se stavíte proti vymazání údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
• správce údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování údajů, ale vy je požadujete, aby uplatňovali, vymáhali nebo chránili právní nároky;
• vznesli jste námitku proti zpracování údajů; v takovém případě platí omezení, dokud se nezjistí, zda oprávněné důvody správce mají přednost před vašimi oprávněnými důvody.
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo obdržet osobní údaje, které se ho týkají, poskytnuté správci údajů ve strukturovaném, široce používaném strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci údajů, aniž by mu v tom bránil správce údajů, který mu poskytl osobní údaje. .

Právo na námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, včetně profilování na základě výše uvedených ustanovení, z důvodů souvisejících s vaší vlastní situací.

Námitka v případě přímého získání podniku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého získání podniku, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem, včetně profilování, pokud se týká přímého získání podniku. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého získání podniku, osobní údaje již nemusí být pro tento účel zpracovávány.

Automatizované rozhodování v jednotlivých případech, včetně profilování

Máte právo, aby se na vás nevztahovalo rozhodnutí založené pouze na automatizovaném zpracování údajů, včetně profilování, které by pro něj mělo právní nebo obdobný účinek.
Předchozí odstavec se nepoužije, pokud rozhodnutí:
• Nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů;
• umožňují právní předpisy EU nebo členských států vztahující se na správce, které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; posedlost
• Vychází z vašeho výslovného souhlasu.

Termín pro akci

Správce vás bude informovat bez zbytečného odkladu, v každém případě však do 1 měsíce od obdržení žádosti, o opatřeních přijatých na základě výše uvedených žádostí.

V případě potřeby ji lze prodloužit o 2 měsíce. Správce údajů vás bude informovat o prodloužení lhůty s uvedením důvodů zpoždění do 1 měsíce od obdržení žádosti.

Pokud správce na základě vaší žádosti nezasáhne, bude vás neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti, informovat o důvodech nečinnosti a o tom, že můžete podat stížnost u dozorový úřad a mít soudní opravný prostředek.

Zabezpečení správy dat

Správce a zpracovatel přijmou vhodná technická a organizační opatření, aby zohlednili stav vědy a techniky a náklady na implementaci, jakož i povahu, rozsah, okolnosti a účely zpracování a různou pravděpodobnost a závažnost riziko pro práva a svobody jednotlivců. zaručit úroveň zabezpečení údajů přiměřenou stupni rizika, mimo jiné včetně:

 • pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
  • zajištění trvalé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb používaných ke zpracování osobních údajů;
  • v případě fyzického nebo technického incidentu schopnost včas obnovit přístup k osobním údajům a jejich dostupnost;
  • postup pravidelného testování, hodnocení a hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření přijatých k zajištění bezpečnosti zpracování údajů.

Informování subjektu údajů o incidentu ochrany údajů

Pokud je pravděpodobné, že incident v oblasti ochrany údajů bude představovat vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, informuje správce subjekt údajů o incidentu v oblasti ochrany údajů bez zbytečného prodlení.

Informace poskytované subjektu údajů musí jasně a srozumitelně popisovat povahu incidentu ochrany údajů a jméno a kontaktní údaje inspektora ochrany údajů nebo jiné kontaktní osoby poskytující další informace; je třeba popsat pravděpodobné důsledky incidentu ochrany údajů; popište opatření přijatá nebo plánovaná správcem k nápravě incidentu ochrany údajů, včetně případných opatření ke zmírnění negativních důsledků incidentu ochrany údajů.

Subjekt údajů nemusí být informován, pokud je splněna některá z následujících podmínek:
• správce zavedl vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření a tato opatření byla aplikována na data ovlivněná incidentem ochrany údajů, zejména ta opatření, jako je použití šifrování, které znemožňuje pochopení osobám neoprávněným k přístupu k osobním údajům data; data;
• správce přijal další opatření v návaznosti na incident týkající se ochrany údajů, aby zajistil, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů již pravděpodobně nebude existovat;
• informace by vyžadovaly nepřiměřené úsilí. V takových případech bude subjekt údajů informován prostřednictvím veřejně dostupných informací nebo bude přijato obdobné opatření k zajištění toho, aby byl subjekt údajů informován stejně účinným způsobem.
Pokud správce údajů dosud neinformoval subjekt údajů o incidentu ochrany údajů, může orgán dozoru po posouzení, zda je pravděpodobné, že incident ochrany údajů bude zahrnovat vysoké riziko, nařídit informování subjektu údajů.

 

Hlášení incidentu v oblasti ochrany údajů příslušnému orgánu

Správce ohlásí incident ochrany údajů orgánu dozoru příslušnému podle článku 55 bez zbytečného odkladu, a pokud je to možné, nejpozději do 72 hodin poté, co se o incidentu ochrany údajů dozvěděl, pokud není pravděpodobné, že by incident ochrany údajů ohrozil práva jednotlivců. a jeho svobody. Není-li oznámení učiněno do 72 hodin, musí být uvedeny důvody zpoždění.

 

Možnost podání stížnosti

Stížnosti proti možnému porušení povinnosti správce údajů lze podat u Národního úřadu pro ochranu údajů a svobody informací:
Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací
1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet avenue 22 / C.
Poštovní adresa: 1530 Budapešť, poštovní schránka: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: + 36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Závěrečné poznámky

Při přípravě prospektu jsme zohlednili následující právní předpisy:
O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení nařízení (ES) č. 95/46 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADA z dubna 2016 27.)
• 2011 CXII. Zákon - o právu na rozhodování o informacích a svobodě informací (dále jen Infotv.)
• Zákon CVIII z roku 2001 - o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb souvisejících s informační společností (zejména § 13 / A)
• Zákon XLVII z roku 2008 o zákazu nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům;
• Zákon XLVIII z roku 2008 - o základních podmínkách a určitých omezeních komerční reklamy (zejména § 6)
• 2005 XC. Zákon o elektronické svobodě informací
• Zákon C z roku 2003 o elektronických komunikacích (konkrétně § 155)
• 16/2011. s. Stanovisko k doporučení agentury EASA / IAB o osvědčených postupech pro behaviorální online reklamu
• Doporučení Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací o požadavcích na ochranu údajů pro předchozí informace
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 95 / 46

Podmínky nákupu

 

 

Informujeme vás, že používáním www.sportlampa.com přijímáte ustanovení těchto podmínek používání. Pokračujte v používání služeb našeho internetového obchodu, pouze pokud jste si přečetli a plně souhlasíte s těmito podmínkami použití.

 1. Všeobecná ustanovení
  1.1 Webový obchod sportlampa.com provozuje společnost Weisson Kft. (Dále jen „Provozovatel“). Údaje o společnosti a kontaktní údaje provozovatele jsou následující:

Název společnosti: Weisson Kft
Sídlo společnosti: Maďarsko, 2011 Budakalász Vincellér utca 9.
Daňové číslo: 14585445-2-13
Telefonní číslo: +3620 460 36 47
E-mail: ugyfelszolgalat@sportlampa.hu
Registrační soud okresního soudu v Budapešti
registrační číslo společnosti: 13-09-193431
Kontaktní osoba: Máté Fehér
Jazyk smlouvy: maďarština

1.2 Prohlížením, registrací nebo nákupem ve Sportlampa dochází k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a uživatelem a kupujícím webového obchodu v souladu VOP. Jako uživatel a zákazník Sportlampy jste povinni přijmout podmínky těchto VOP. Pokud nepřijmete žádné z ustanovení VOP, nesmíte tento web používat ani nakupovat ve webovém obchodě.

1.3 Používání Sportlampy a poskytování údajů nezbytných pro využívání služby poskytované Sportlampou je prováděno na dobrovolné bázi, Údaje jsou Provozovatelem využívány pouze v rozsahu nezbytném pro řádné poskytování služby. Informace o ochraně osobních údajů najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů.

1.4 Provozovatel dodržuje ustanovení těchto VOP, rozsah prodávaných produktů, kupní cenu, termíny atd., Můžete je změnit. Povinnost Provozovatele prodat daný produkt za danou cenu trvá do zveřejnění ceny produktu ve webovém obchodě. Změna je účinná ode dne jeho zobrazení ve webovém obchodě. Každý kupující, který nesouhlasí se změnou pravidel, musí přestat nakupovat. Změny nemají vliv na již přijaté, potvrzené objednávky.

1.5 Uživatel, zákazník (spotřebitel) internetového obchodu má možnost obrátit se na příslušný smírčí orgán za účelem mimosoudního urovnání sporu (spotřebitelského sporu) týkajícího se uzavření a plnění smlouvy mezi spotřebitelem a provozovatelem.

Kontaktní údaje Smírčího orgánu:
název: smírčí rada v Budapešti
poštovní adresa: 1016 Budapešť, Krisztina krt. 99.

 1. Proces nákupu, uzavření kupní smlouvy

2.1 Kromě smluvního vztahu založeného prohlížením webových stránek je mezi kupujícím - uživatelem a prodávajícím v případě nákupu v internetovém obchodě uzavřena dodací (kupní) smlouva, která se řídí objednávkou i potvrzením a ustanovení těchto VOP. Internetový obchod je povinen potvrdit objednávku zákazníka do 48 hodin, v opačném případě je zákazník zproštěn povinnosti učinit nabídku.
2.2 Mezi uživatelem jako kupujícím a Weisson Kft jako prodávajícím mezi 45/2014. (II. 26.) vlády se uzavírá „smlouva uzavřená mimo obchodní prostory a uzavřená mezi nepřítomnými“.
2.3 Objednávky jsou automaticky ukládány v elektronické podobě webovým obchodem, který si zákazník může později prohlédnout. Strany se budou řídit zákonem CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti. Je dohodnuto v souladu s ustanoveními zákona č. Na smlouvu se vztahují ustanovení těchto VOP.

2.4 Vzhledem k tomu, že smlouva je písemnou smlouvou, strany se dohodly, že komunikace mezi Provozovatelem a zákazníkem na e-mailovou adresu uvedenou v registraci zákazníka nebo v podrobnostech objednávky je písemnou komunikací.

2.5 Potvrzení objednávky e-mailem je obsahem smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a uživatelem, zákazníkem a její zaslání e-mailem odpovídá 45/2014. (II. 26.) Korm. požadavky tohoto nařízení. Tyto dokumenty si prosím přečtěte a uschovejte. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte náš zákaznický servis.
2.6 Rozsah produktů a služeb, které lze zakoupit
2.6.1. Sportlampa.hu prodává svítilny, světlomety, cyklistické lampy, baterie, nabíječky, pouzdra, držáky a další produkty související s přenosnými lampami pro sport. Obrázky zobrazené na produktech se mohou lišit od reality, v některých případech pouze ilustrace. Naše společnost není odpovědná za jakékoli změny v technických specifikacích bez předchozího upozornění dodavatele nebo z důvodů mimo jeho kontrolu. Ceny uvedené u každého produktu jsou hrubé částky, které nezahrnují náklady na doručení domů. Neexistuje žádný další poplatek za balení.
2.6.2 Zobrazené produkty lze objednat pouze s doručením domů a doručením do balíkového místa, není zde možnost osobního odběru nebo poštovního doručení.

2.7 Registrace

2.7.1 Registrace není nutná k procházení webového obchodu, prohlížení textového obsahu nebo produktů nebo k nákupu, ale doporučuje se, protože výhodou registrace je, že pokud si uživatel u nás chce objednat příště, není nutné zadávat nová data, několik dodacích / fakturačních adres. můžete přidat a sledovat svůj objednávkový proces.
2.7.3 Při registraci v systému sportlampa.hu je uživatel povinen uvést alespoň svoji e-mailovou adresu a zvolené uživatelské jméno. E-mailová adresa uživatele nemusí být provozovatelem zobrazena a nesmí být předána třetím osobám bez předchozího souhlasu uživatele, s výjimkou případů stanovených zákonem a s výslovným a dobrovolným souhlasem uživatele. Uživatel je odpovědný za operace prováděné pod svým vlastním jménem a za ochranu svého hesla.
2.7.4 Během registrace je důležité, aby uživatel věnoval pozornost přesnosti údajů, protože produkt bude fakturován nebo dodán na základě poskytnutých údajů. Uživatel může zadané údaje opravit v položce nabídky „vlastní stránka / nastavení“ ve webovém obchodě.
2.7.5 Uživatel nesmí upravovat vzhled nebo provoz systému, jakýmkoli způsobem zasahovat nebo narušovat provoz webových stránek, serverů, sítě připojené k webové stránce nebo ignorovat jakákoli pravidla nebo předpisy upravující provoz sítě. připojený k webové stránce. požadavky, procesní předpisy. Pokusy o to mohou mít za následek diskvalifikaci a další právní důsledky.
2.7.6 Během používání nebo v souvislosti s používáním webových stránek je uživateli zakázáno:
A. jakýmkoli způsobem porušovat práva ostatních;
b. způsobit škodu;
C. nelegální (ale zejména: výhružná, obscénní, nemorální, pomlouvačná, urážlivá nebo jinak pobuřující nebo diskriminační) elektronická komunikace jakýmkoli způsobem; Posílejte „nevyžádané“ nebo „spamové“ zprávy;
d. nahrát jakýkoli obsah, který je nezákonný (ale zejména porušuje autorská práva nebo osobní práva nebo je jinak nezákonný nebo není vlastníkem);
E. jakýkoli dotazník, průzkum veřejného mínění, pyramidové hry nebo tzv. Vytvořte „řetězový dopis“, umístěte jej na web, odešlete jej, přepošlete jej, zveřejněte;
F. umisťovat, odesílat, přenášet a zveřejňovat na webových stránkách jakoukoli komunikaci, zejména pokud jde o shromažďování finančních prostředků, reklamu na zboží nebo služby, bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele;
G. přenášet e-mailem nebo jakýmkoli jiným způsobem materiály, na které nemáte právo předávat (zejména včetně materiálů, které mohou porušovat práva duševního vlastnictví třetích stran nebo které obsahují důvěrné informace);
h. shromažďovat, používat, zveřejňovat nebo ukládat osobní údaje jiných zákazníků;
i. porušovat jakékoli příslušné předpisy, zákony nebo příslušné úmluvy.
2.7.7 Uživatel se zavazuje uhradit přímo Provozovateli nebo třetím osobám veškeré materiální a nehmotné škody a náklady (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení), které lze připsat jeho chování v souvislosti s Webovými stránkami. To zahrnuje zejména veškeré škody a náklady vyplývající z obsahu jakýmkoli způsobem zveřejněného uživatelem na webových stránkách, používání webových stránek nebo jejich souvisejících sítí, porušení podmínek používání nebo porušení práv nebo oprávněných zájmů provozovatele nebo třetích stran.
2.7.8 Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít uživateli přístup na web nebo jeho používání zcela nebo zčásti, bez předchozího upozornění, a zrušit registraci uživatele, pokud se dle svého výhradního uvážení domnívá, že chování uživatele :

 1. porušuje jakékoli ustanovení těchto podmínek používání; nebo jinak
  b. porušuje práva nebo oprávněné zájmy Provozovatele nebo třetích stran; posedlost
  C. jinak v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy.
  2.8 Objednávka, nákup
  2.8.1 Objednávky jsou zpracovávány v pracovní dny mezi 10:00 a 18:00. Je také možné zadat objednávku mimo data uvedená jako zpracování objednávky, pokud proběhne po pracovní době, bude zpracována následující den.
  2.8.2 Ve všech případech náš zákaznický servis potvrdí e-mailem, kdy můžete objednávku splnit. Obecný termín dodání do 2-3 pracovních dnů od potvrzení.
  2.8.3 Vyhrazujeme si právo odmítnout objednávky, které již byly částečně nebo úplně potvrzeny, za předpokladu, že k částečnému splnění může dojít pouze po předchozí konzultaci se zákazníkem. Pokud je kupní cena produktu zaplacena předem, částka bude zákazníkovi vrácena.
  2.8.4 Proces objednávky:
  2.8.4.1 Vložte do košíku produkt, který chcete koupit.
  2.8.4.2 Pokud si nechcete koupit jiný produkt, zkontrolujte počet produktů, které chcete koupit. Obsah košíku můžete smazat kliknutím na tlačítko „smazat“. Po zadání množství se obsah košíku automaticky aktualizuje.
  2.8.4.3 Zadejte přepravní / fakturační údaje.
  2.8.4.4 Vyberte způsob platby.
  2.8.4.5 Objednávka.

2.8.4.6 Po zadání údajů můžete objednávku odeslat kliknutím na tlačítko „Objednat“, ale předtím můžete zadané údaje znovu zkontrolovat nebo odeslat komentář k vaší objednávce.
2.8.4.7 Po odeslání objednávky obdržíte automatické potvrzení e-mailem.
2.8.4.8 Přijatou objednávku vždy potvrdíme e-mailem a údaje odsouhlasíme.
2.9 Vezměte prosím na vědomí, že každá dokončená objednávka je systémem internetového obchodu považována za samostatnou objednávku, takže objednávky zadané přímo za stejným zákazníkem na stejnou adresu budou doručeny v samostatném balíčku, v takovém případě bude poplatek za doručení účtován zvlášť pro každou objednat. Pokud jste již svou objednávku zadali, ale chcete do balíčku přidat další produkt, neprodleně kontaktujte náš zákaznický servis, takže - v závislosti na stavu objednávky, tj. Před předáním balíčku kurýrní službě - může objednávka stále upravovat.
2.10 Platba, doručení domů, informace
2.10.1 Konečná částka k zaplacení zahrnuje všechny náklady na základě shrnutí objednávky a potvrzovacího dopisu. Než obdržíte balíček, zašleme vám e-mailem k vaší objednávce e-mail, což je dostatečné množství pro uchování v elektronické podobě.
2.10.2 Je-li objednaný produkt vybrán na dobírku, je nutné jej zaplatit kurýrovi při převzetí balíčku. Poskytujeme také možnost zaplatit hodnotu produktu předem, v takovém případě můžete zaplatit bankovním převodem nebo kreditní kartou. Finančním partnerem našeho internetového obchodu je Erste Bank, platbu kartou lze provést pomocí Barion.
2.10.3. GLS Maďarsko a Foxpost Zrt. Plňte objednávky našeho internetového obchodu.
Poplatek za doručení závisí na dodavateli, způsobu platby a hodnotě objednávky.
Balíčky se obvykle doručují v pracovní dny mezi 8:00 a 17:00.
Při dodání prosím zkontrolujte balíček před kurýrem a v případě poškození produktu si vyžádejte hlášení a balíček nepřijměte. Bez stížností nemůžeme přijmout další stížnosti.
Pokud kurýr nikoho na uvedené adrese nenajde, zanechte upozornění, o balíčku se můžete informovat u dispečera na zde uvedeném telefonním čísle. Kurýr se pokusí doručit další den. Pokud se doručení nepodaří podruhé, kurýrní služba vrátí zboží do areálu a objednávka bude zrušena.
2.10.4 V případě série neúspěšných dodávek si sportlampa.hu vyhrazuje právo omezit nákupy uživatele, provádět pouze jeho nákupy vypořádané kreditní kartou nebo mobilními platbami nebo zrušit uživatele.
2.10.5 Před zadáním objednávky je možné změnit fakturační a dodací adresu. Doručovací adresu lze poté požadovat od zákaznické služby kurýrní služby až po zahájení doručování a po zaslání kurýrní služby o tom dopis s oznámením.
III. Záruka, záruka
Povinná záruka pro určité předměty dlouhodobé spotřeby je stanovena ve vyhlášce 151/2003. (IX.22.) Vlády, pro kterou zákon stanoví roční povinnou záruční dobu.
Záruka prodávajícího a záruční odpovědnost se řídí občanským zákoníkem a vyhláškou 49/2003 (VII.30.) GKM.
Záruční reklamaci lze ověřit záručním listem poskytnutým distributorem a fakturou potvrzující skutečnost nákupu bez jakýchkoli pochyb, nebo kopií.
Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou přepravou, skladováním nebo skladováním jiným způsobem, než jak je uvedeno v provozním návodu, nebo pokud není možné opravit zařízení mimo rámec výrobce, prodejce nebo servisního střediska. . z trvalého důvodu.
Záruční doba začíná skutečným výkonem, dodáním produktu zákazníkovi nebo uvedením zařízení do provozu.
Rozsah záručních práv pro každý produkt se vždy řídí záručním listem.
Během záruční doby se Provozovatel zavazuje opravit vadný výrobek v souladu se záručním listem, pokud není možné jej vyměnit, nebo je možné požádat také o snížení ceny nebo o odstoupení. Kvůli drobné chybě není prostor pro výběr.
Záruka se nevztahuje na vady, ke kterým došlo po provedení. Záruka nemá vliv na zákonná záruční práva zákazníka. O místě opravy se může kupující dozvědět na záručním listu daného produktu nebo na zákaznickém servisu provozovatele.

Záruka se nevztahuje na vady, ke kterým došlo po provedení. Záruka nemá vliv na zákonná záruční práva zákazníka. O místě opravy se může kupující dozvědět na záručním listu daného produktu nebo na zákaznickém servisu provozovatele.

V jakých případech můžete uplatnit právo na záruku na spotřební materiál?
V případě vadného plnění a / 151/2003. (IX. 22.) Vládní dekret, 49/2003. (VII.30.) Vyhláška Ministerstva hospodářství, 72/2005. (IV. 21.) a zákon V z roku 2013, Weisson Kft. Je povinen poskytnout záruku.
Jaká práva máte ze záruky a v jaké lhůtě?
Výrobce produktu poskytuje záruku po dobu uvedenou v obchodě Sportlámpa.hu v datovém listu produktu, kterou může zákazník ověřit ve značkové službě výrobce nebo vrácením produktu zákaznickému servisu Sportlámpa.hu.

Kdy je podnik zproštěn záruční povinnosti?
Společnost je zproštěna záruční povinnosti pouze v případě, že prokáže, že příčina vady vznikla po splnění.
Kvůli stejné vadě nemůžete současně a současně uplatnit záruční a záruční nárok ani záruku na výrobek a záruční reklamaci.

Záruka:
Záruka znamená odpovědnost prodávajícího za vadné plnění. Výkon je vadný, pokud produkt v době plnění nesplňuje charakteristiky stanovené zákonem nebo ve smlouvě.
Z důvodu vadného výkonu můžeme požadovat opravu nebo výměnu produktu, ze které si obecně můžeme vybrat. Neexistuje způsob, jak si vybrat, pokud není možné vyhovět zvolené záruční reklamaci. Existuje také možnost snížení cen a zrušení.
Oprava nebo výměna bude provedena bez významných obtíží pro spotřebitele, přičemž oprava nebo výměna nebude trvat déle než patnáct dní. Distributor vede záznam o námitce spotřebitele, jehož kopii obdrží spotřebitel. Zboží bude prodejcem přijato k opravě na základě stvrzenky.
Nárok na záruku lze uplatnit během dvouleté promlčecí doby od data plnění.
Podle občanského zákoníku může držitel práva uplatnit svá záruční práva v promlčecí lhůtě šesti měsíců ode dne plnění.
Záruka prodávajícího a záruční odpovědnost se řídí občanským zákoníkem a vyhláškou 49/2003 (VII.30.) GKM.

 1. Právo na odstoupení

4.1 45/2014 o smlouvách uzavřených v nepřítomnosti. (II.265.) Vlády může spotřebitel odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a vrátit objednaný produkt do 14 dnů od převzetí objednaného produktu.
4.2 Spotřebitel může uplatnit právo stanovená v bodě 4.1 prostřednictvím jasného prohlášení o odstoupení od smlouvy. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení, můžete tak učinit písemně: dopisem nebo e-mailem na jednom z kontaktních údajů uvedených v nabídce kontaktů s odkazem na produkt a ID objednávky. Při písemném oznámení poštou se zohlední datum zveřejnění.
4.3 V případě uplatnění práva na odstoupení je spotřebitel povinen vrátit produkt na naši adresu uvedenou v kontaktním menu okamžitě, nejpozději však do 14 dnů od oznámení o odstoupení. Objednaný produkt nám můžete vrátit poštou nebo kurýrní službou. Náklady na vrácení produktu prodejci v případě odstoupení nese kupující. Naše společnost není schopna přijímat zásilky zaslané na dobírku.
4.4 V případě odstoupení od smlouvy obchodník uhradí celou částku zaplacenou za objednávku zadanou spotřebitelem na oplátku za objednávku zadanou spotřebitelem, a to neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy se o odstoupení dozvěděl. Vrácení peněz může být naší společností zadrženo, dokud nedostaneme produkt zpět.
Ačkoli spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení produktu, může podnik požadovat náhradu materiálních škod způsobených nesprávným použitím. Při vracení proto věnujte zvláštní pozornost zamýšlenému použití výrobku a jeho obalu. Buďte zvlášť opatrní, abyste na obal výrobku nic nelepili a nepoužívejte obal produktu jako krabici při jeho vracení, protože by došlo k znehodnocení / poškození produktu a my vám odečteme 2 000 HUF jako odpisový poplatek, když vrácení obalu.
4.5 Pokud v případě smlouvy o poskytnutí služby uplatní spotřebitel své právo na ukončení smlouvy po zahájení plnění, je povinen uhradit přiměřené náklady podnikání během vypořádání.

4.6 Spotřebitel odpovídá pouze za amortizaci vyplývající z použití, které přesahuje použití nutné k určení povahy, vlastností a fungování produktu. V souladu s tím může obchodník požadovat náhradu za amortizaci a přiměřené náklady vyplývající z užívání, které přesahují použití nezbytné k určení povahy, vlastností a fungování produktu, pokud smlouvu o poskytování služeb provedl předčasně a uplatnil své právo na odstoupení od smlouvy u spotřebitele. výslovný požadavek.
4.7 V některých případech však spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy. Takové případy jsou:
a) v případě smlouvy o poskytování služby po provedení služby jako celku, pokud podnik zahájil plnění s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel uznal, že ztrácí právo na ukončení po výkon služby;
b) pokud jde o produkt nebo službu, jejichž cenu nebo poplatek nemůže ovlivnit podnik peněžního trhu, 45/2014. (II. 26.) vlády Maďarské republiky;
c) v případě prefabrikovaného výrobku, který byl vyroben podle pokynů spotřebitele nebo na jeho výslovnou žádost, nebo v případě výrobku, který je jasně přizpůsoben spotřebiteli;

 1. Omezení odpovědnosti

5.1 Nákup v internetovém obchodě předpokládá znalost kupujícího a přijetí možností a omezení internetu, zejména s ohledem na technické vlastnosti a možné chyby.
5.2 Webový obchod nenese žádnou odpovědnost za níže uvedené položky, a to z jakéhokoli důvodu:
a.) nepřijetí nebo náhodné pozměnění jakýchkoli dat odeslaných a / nebo přijatých na internetu;
b.) jakákoli porucha v internetové síti, která brání bezproblémovému fungování webového obchodu a nákupu;
c.) jakákoli porucha jakéhokoli přijímacího zařízení na komunikačních linkách;
d.) ztráta jakéhokoli dopisu zaslaného v nedoporučeném nebo zpětném potvrzení o přijetí, ať už přijatého v papírové nebo elektronické podobě, ale zejména jakýchkoli údajů;
e.) nesprávné fungování jakéhokoli softwaru;
f.) důsledky jakékoli chyby programu, mimořádné události nebo technické chyby.
5.3 Webový obchod nenese žádnou odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody způsobené připojením k webovému obchodu nebo prohlížením webového obchodu.
5.4 Uživatel je plně a neomezeně odpovědný za škody vyplývající z poskytnutí osobních údajů jiné osoby nebo jejich zveřejnění ve webovém obchodě. V takovém případě provozovatel poskytne veškerou pomoc jednajícím orgánům za účelem zjištění totožnosti porušovatele.
5.5 Všichni uživatelé mohou používat veřejné komunikační kanály (např. Recenze produktů), které jsou součástí webového obchodu, na vlastní riziko. Webový obchod není automaticky moderován, avšak pokud je oznámení nebo oznámení týkající se porušování nebo porušování obsahu přijato nebo se o něm Provozovatel dozví jiným způsobem, je Provozovatel oprávněn dočasně nebo trvale odstranit jakýkoli obsah nebo jeho část bez udání důvodu. V případě opakovaného nebo závažného porušení je Provozovatel oprávněn trvale vyloučit daného uživatele z používání stránky, včetně zrušení jeho registrace.
5.6 Při psaní recenze produktu uživatel bere na vědomí, že jím odeslaná recenze produktu může být webovým obchodem odstraněna nebo publikována bez dotazu. Odesláním recenze produktu uživatel souhlasí se zobrazením svého uživatelského jména v souvislosti s kontrolou produktu.

 1. Autorská práva

6.1 Autorské právo na veškerý obsah (obrázky, obrázky, texty, články, informace o produktech, informace, tyto VOP atd.) Na webu sportlampa.hu náleží provozovateli sportlampa.hu bez jakýchkoli prostorových a časových omezení. Zejména je zakázáno používat obsah stažený z webového obchodu k jiným účelům než k nákupu ve webovém obchodě, k jejich přepracování nebo kopírování. Provozovatel neprodleně zahájí soudní řízení proti porušovateli v případě porušení autorských práv a dalších práv webového obchodu nebo porušení této smlouvy. Používáním webového obchodu uživatel souhlasí s tím, že kopírování obsahu webu nebo jeho používání pro jiné účely, než které jsou zde uvedeny, je považováno za porušení, i když nemusí být chráněno autorským právem.
6.2 Internetový obchod si vyhrazuje právo zahájit soudní řízení proti jakékoli osobě, která se dopustí nebo se pokusí o porušení předpisů pomocí internetového obchodu (včetně nákupu). Webový obchod nemůže nést odpovědnost za jakékoli porušení, kterého se dopustí třetí strana na úkor uživatele nebo zákazníka.

6.3 V případě jakéhokoli porušení používání stránky nebo stránky nebo jakéhokoli porušení zájmu prodávajícího má provozovatel internetového obchodu právo s okamžitou platností pozastavit registraci uživatele, vymazat jeho osobní a další údaje a jeho registrace. Údaje mohou být nadále zpracovávány pro účely řízení o nesplnění povinnosti nebo protiprávního jednání. Webový obchod není povinen upozorňovat uživatele na výše uvedené kroky.
6.4 Webový obchod nebo jeho část v jiné doméně, např. jako zarámovaná aplikace je jako součást jejích vlastních stránek možná pouze s předchozím písemným souhlasem.
6.5 Web, na který je umístěn odkaz na webový obchod sportlampa.hu, nesmí budit dojem, že provozovatel webového obchodu doporučuje, podporuje použití nebo nákup služby nebo produktu prodávaného nebo nabízeného na dané stránce. Odkazující web nesmí obsahovat nepravdivé informace o právním vztahu mezi webovým obchodem, odkazujícím webem a webovým obchodem. Internetový obchod se postaví proti použití jakýchkoli odkazů na něj, což poškodí pověst a zájmy webového obchodu.

VII. Zpravodaj

7.1 Na žádost uživatele webový obchod zašle na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem při registraci informační bulletin o tématu uvedeném při registraci a e-mailem poskytne informace o jeho pravidelných událostech. .
7.2 Přihlášením k odběru zpravodaje dává uživatel služby zpravodaje svůj předchozí, dobrovolný a výslovný souhlas se zasíláním zpravodaje obsahujícího informace o produktech internetového obchodu na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. spravujte svou e-mailovou adresu a poskytujte službu zpravodaje. Uživatel má právo kdykoli zrušit odběr odběru služby zpravodaje, jako je souhlas se zasíláním informačních položek a zpracovávání osobních údajů uživatele za tímto účelem.

VIII. Vyřizování stížností

8.1 Adresa, kterou lze použít k hlášení a kontaktování stížností, je stejná jako adresa zákaznického servisu webového obchodu, adresa elektronické pošty je ugyfelszolgalat@sportlampa.hu.
8.2 Zákazník může reklamaci nahlásit písemně zákaznickému servisu. Nelze považovat za stížnost, pokud zákazník požaduje informace nebo řešení v souvislosti s provozem a činnostmi webového obchodu.
8.3 Webový obchod odpoví na písemnou stížnost (včetně elektronické) do 30 dnů. Zaznamenaná stížnost musí obsahovat jméno, adresu a popis stížnosti stěžovatele. Společnost je povinna své stanovisko zamítnout zamítnutím reklamace a rovněž upozorňuje kupujícího na možnosti opravných prostředků. Musí si ponechat kopii odpovědi a na její žádost ji předložit kontrolním orgánům. Zápisy zaznamenané webovým obchodem obsahují CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele. údaje požadované zákonem
X. Závěrečná prohlášení
10.1 Používáním služby uživatel bere na vědomí výše uvedené a souhlasí s tím, že pokud jím zveřejněný obsah porušuje nebo porušuje zájmy Provozovatele, má Provozovatel právo jej smazat.
10.2 Při používání webového obchodu budou webové aktivity uživatele protokolovány tak, jak to povolují příslušné zákony. Protokoly používá Provozovatel pouze pro statistické účely a má k nim přístup pouze Provozovatel.
10.3 Přijetí těchto podmínek se považuje za písemné prohlášení, které bude Provozovatelem uloženo elektronicky tak, aby bylo k němu možné později získat přístup.
10.4 Přijetím těchto podmínek uživatel prohlašuje, že je kdykoli písemně potvrdí.

Záruka

 

Na všechny nové produkty, které prodáváme, se vztahuje záruka minimálně 12 měsíců. Delší záruční doba je vyznačena na detailech produktu!

V souladu s předpisy na ochranu spotřebitele je výrobce v případě závady na výrobcích zjištěných do 72 hodin povinen vyměnit vadný výrobek. Reklamaci lze uplatnit předložením společně uvedených dokumentů:
- Kompletní tovární balení produktu se všemi továrními doplňky
- Kopie dokladu nebo faktury
- Záruční list vydaný naší společností
V případě jejich částečné nebo úplné absence nemůžeme přijmout záruční reklamaci!


Zařízení zaslaná naší společnosti se záručním problémem budou předána našemu příslušnému dodavateli, který poskytne naší společnosti záruční zázemí, který v souladu s příslušnou legislativou co nejdříve zajistí jejich opravu. Doba opravy u záručních oprav a prohlídek je obvykle 1–2 týdny, avšak služby si vyhrazují právo, že tato doba může být v odůvodněných případech delší.
Výměna za 72 hodin se vztahuje pouze na produkty, u nichž došlo k selhání během jejich zamýšleného použití. Aby se zabránilo výměně chybných funkcí v důsledku nesprávného použití (např. Rozdrcení, promočení, šlapání atd. V důsledku pádu atd.), Provádějí výrobci a distributoři 72hodinovou výměnu pouze na základě oficiálního servisu názor. Co tedy dělat, pokud produkt selže do 72 hodin:
Zjištěná závada musí být nahlášena na telefonní číslo distributora. Pokud je zpráva na základě servisního šetření platná, zavazuje se výrobce produkt okamžitě vyměnit.
Pokud je jasné, že k poruše došlo v důsledku zamýšleného použití do 72 hodin, zajistíme samozřejmě okamžitou výměnu.

Pokud není zamýšlené použití jasné, náš webový obchod se zavazuje vyměnit vadný produkt do 72 hodin, ale pouze se znalostí oficiálního odborného servisu.
Náklady na vrácení záruky nese vždy kupující. Samozřejmě, pokud se po vrácení ukáže, že došlo k materiální vadě nebo problému, na který se vztahují záruční podmínky, Sportlampa uhradí náklady na dodání pozadu. V případě problémů opravených třetí stranou nebo v důsledku nesprávné manipulace, seřízení a krytí záručními podmínkami nejsme schopni uhradit náklady na doručení.

Pokud záruka nebo záruční doba na produkt není uvedena, informujte se o jeho záruce nebo záruční době telefonicky v zákaznickém servisu.

Ochrana osobních údajů
Prohlášení o ochraně údajů

Weisson Ltd. ("poskytovatel služeb" nebo "správce údajů") se řídí následujícími informacemi.

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 95/46 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÉ UNIE ze dne 27. dubna 2016) poskytujeme následující informace.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravuje zpracování údajů na následujících stránkách:

Informace o správě dat jsou k dispozici na následující stránce: odkaz

Změny prospektu vstoupí v platnost zveřejněním na výše uvedené adrese.

Správce údajů a kontaktní údaje:

Název: Weisson Kft.

Sídlo: 2011 Budakalász, Vincellér u 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@sportlampa.hu

Telefon: +36 20 460 36 47

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno: Máté Fehér

Sídlo: 2011 Budakalász, Vincellér u 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@sportlampa.hu

Telefon: +36 20 460 36 47

Definice pojmů

„Osobními údaji“ veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjekt údajů“); identifikovat fyzickou osobu, která přímo nebo nepřímo, zejména pomocí identifikátoru, jako je jméno, číslo, umístění, online identifikátor nebo jeden nebo více faktorů týkajících se fyzické, fyziologické, genetické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identity přírodní identifikovatelná osoba;

„Zpracováním“ se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory, ať už automatizovanými nebo neautomatizovanými, jako je shromažďování, zaznamenávání, systematizace, třídění, ukládání, transformace nebo změna, vyhledávání, konzultace, používání, komunikace, přenos, distribuce nebo jiná harmonizace nebo propojení, omezení, vymazání nebo zničení;

„Správcem“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný orgán, který sám nebo společně s ostatními určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky zpracování stanoveny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro určení správce stanovena také právem Unie nebo členského státu;


„Zpracovatelem“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce;

„Příjemcem“ je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, jemuž jsou osobní údaje sdělovány, ať už jde o třetí stranu či nikoli. Orgány veřejné moci, které mohou mít přístup k osobním údajům v rámci individuálního vyšetřování v souladu s právem Unie nebo členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s příslušnými pravidly ochrany údajů v souladu s účely zpracování;

„Souhlasem subjektu údajů“ se rozumí dobrovolné, konkrétní a dobře informované a jednoznačné prohlášení o záměru subjektu údajů vyjádřit svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, prostřednictvím prohlášení nebo jednoznačného prohlášení o potvrzení;

„Incident porušení ochrany údajů“ je narušení bezpečnosti vedoucí k náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému vyzrazení nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům, které byly předány, uloženy nebo jinak zpracovány.

 

Osobní informace:

je prováděno zákonně, spravedlivě a pro dotčenou osobu průhledně ("zákonnost, spravedlnost a průhlednost");

shromažďovány pouze pro stanovené, explicitní a legitimní účely a není s nimi zacházeno způsobem neslučitelným s těmito účely; další zpracování pro účely údajů pro archivaci ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely („omezení účelu“) se nepovažuje za neslučitelné s původním účelem v souladu s čl. 89 odst. 1;

musí být přiměřené a relevantní pro účely zpracování údajů a omezeny na to, co je nezbytné („ukládání údajů“);

musí být přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá přiměřená opatření k zajištění toho, aby osobní údaje, které jsou pro účely zpracování nepřesné, byly neprodleně vymazány nebo opraveny („přesnost“);

budou uchovávány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů, ne déle, než je nezbytné pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Osobní údaje mohou být uchovávány po delší dobu, pouze pokud je zpracování osobních údajů prováděno v souladu s čl.89 odst.1 za účelem archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého a historického výzkumu nebo pro statistické účely, v souladu s tímto nařízením . s výhradou zavedení vhodných technických a organizačních opatření na ochranu svých svobod („omezená skladovací kapacita“);

bude zacházeno tak, aby byla zajištěna přiměřená bezpečnost osobních údajů, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním, náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením osobních údajů („integrita a důvěrnost“), za použití vhodných technických nebo organizačních opatření.


Správce odpovídá za soulad s výše uvedeným a musí být schopen tento soulad prokázat („odpovědnost“).


Správa dat

Správa dat související s provozem webového obchodu.

Skutečnost sběru údajů, rozsah zpracovávaných údajů a účel správy údajů:


Osobní data

Účel správy údajů

Uživatelské jméno: Identifikace, povolení registrace. Poskytuje zabezpečený přístup k uživatelskému účtu.

Příjmení a jméno: Vyžadováno pro kontakt, nákup a řádnou fakturaci.

E-mailová adresa: Udržovat kontakty, koordinovat fakturaci nebo problémy s dodávkami efektivnějším způsobem.

Fakturační jméno a adresa: Vystavení řádné faktury, jakož i vytvoření smlouvy, stanovení jejího obsahu, úprava, sledování jejího plnění, fakturace poplatků z ní vyplývajících a vymáhání souvisejících nároků.

Název a adresa doručení: Povolení doručování domů.

Datum nákupu / registrace: Proveďte technickou operaci.

IP adresa v době nákupu / registrace: Proveďte technickou operaci.

Vaše uživatelské jméno ani vaše e-mailová adresa nemusí obsahovat osobní údaje.

Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany zaregistrované / kupující na webových stránkách webového obchodu.

Doba správy údajů, lhůta pro smazání údajů: Okamžitě smazáním registrace. S výjimkou účetních dokladů, protože tyto údaje musí být uchovávány po dobu 8 let podle § 169 odst. 2 zákona C z roku 2000 o účetnictví.

Účetní doklad (včetně účtů hlavní knihy, analytických a podrobných záznamů), který přímo a nepřímo podporuje účetní záznamy, musí být uchováván v čitelné formě po dobu nejméně 8 let, lze je získat zpět na základě účetních záznamů. Totožnost potenciálních správců údajů oprávněných k přístupu k údajům, příjemci osobních údajů: Osobní údaje mohou zpracovávat prodejní a marketingoví pracovníci správce údajů, a to při respektování výše uvedených zásad.


Popis práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním údajů:

Subjekt údajů může od správce požadovat přístup, opravu, výmazání nebo omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a
může vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů a subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů a svůj souhlas kdykoli odvolat.

Subjekt údajů může zahájit přístup k vymazání, změně nebo omezení zpracování osobních údajů, přenositelnosti údajů, protestu proti zpracování údajů následujícími způsoby:


poštou na adresu 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
e-mailem na e-mailovou adresu ugyfelszolgalat@sportlampa.hu,
telefonicky na +3620 460 36 47.

Právní základ pro správu údajů:
Souhlas subjektu údajů, čl. 6 odst. 1 písm. A), Infotv. § 5 odst. 1,
Zákon CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti. Zákon (dále jen: zákon Elker) 13 / A. § ​​(3):
Poskytovatel služby může za účelem poskytování služby zpracovávat osobní údaje, které jsou technicky nezbytné pro poskytování služby. Pokud jsou ostatní podmínky stejné, musí si poskytovatel služby zvolit a ve všech případech použít prostředky použité při poskytování služby informační společnosti tak, aby byly osobní údaje zpracovávány, pouze pokud je to pro poskytování služby nezbytné a jiné účely uvedené v tomto zákoně. nezbytné, ale v tomto případě pouze v rozsahu a na nezbytně nutnou dobu.

6 odst. 1 písm. C) v případě faktury v souladu s účetními předpisy.

Informujeme vás, že správa dat je
• na základě vašeho souhlasu.
• je povinen poskytnout osobní údaje, abychom mohli vaši objednávku splnit.
• neposkytnutí informací bude mít za následek neschopnost zpracovat vaši objednávku.
• Použité procesory AnchorData
Doprava
Činnost zpracování dat: Dodání zboží, přeprava
Jméno a kontaktní údaje zpracovatele údajů:

GLS Hungary Kft
H-1239 Budapešť, Ócsai út 1-3.
Telefon: + 3630 / 458-6000

Fakt správy dat, rozsah spravovaných dat: název doručení, adresa doručení, telefonní číslo, e-mailová adresa.
Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany požadující dodání domů.
Účel správy dat: Dodání objednaného produktu domů.
Doba správy dat, termín pro smazání dat: Trvá do dokončení doručení domů.
Právní základ zpracování údajů: souhlas uživatele, čl. 6 odst. 1 písm. A), Infotv. Oddíl 5 odst. 1.

Platba přes internet
Činnost zpracování údajů: online platba
Jméno a kontaktní údaje zpracovatele údajů:
Erste Bank Hungary Zrt.
2000 Szentendre Dunakorzó 18.
Tel: (+3626) 501254 Fax: (+3626) 501259

Fakt správy dat, rozsah spravovaných dat: fakturační jméno, fakturační adresa, e-mailová adresa.

Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany požadující online nákup.
Účel správy dat: Monitorování podvodů pro monitorování online plateb, potvrzení transakcí a ochranu uživatelů.
Doba správy dat, termín pro smazání dat: Trvá do provedení platby online.

Právní základ zpracování údajů: souhlas uživatele, Infotv. Oddíl 5 odst. 1, čl. 6 odst. 1 písm. A) a zákon CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti. Zákon 13 / A. § ​​(3).

Poskytovatel hostingu
Činnost zpracování údajů: Hostingové služby
Jméno a kontaktní údaje zpracovatele údajů:
Rackhost Zrt.
Zákaznický servis: +36 1 445 1200
Technická služba: +36 1 445 1204
Fax: +36 1445 1201
E-mail: info@rackhost.hu
Web: www.rackhost.hu

Fakt správy údajů, rozsah zpracovávaných údajů: Všechny osobní údaje poskytnuté subjektem údajů.
Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany, které používají web.
Účel správy dat: Zpřístupnit web a správně jej provozovat.
Doba zpracování údajů, lhůta pro vymazání údajů: Zpracování údajů trvá do ukončení dohody mezi správcem údajů a poskytovatelem hostingu nebo do žádosti subjektu údajů o výmaz u poskytovatele hostingu.

Právní základ zpracování údajů: souhlas uživatele, Infotv. Oddíl 5 odst. 1, čl. 6 odst. 1 písm. A) a zákon CVIII z roku 2001 o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti. Zákon 13 / A. § ​​(3).
Správa cookies
Soubory cookie specifické pro webový obchod jsou takzvaná „hesla používaná pro relace chráněné heslem“, „soubory cookie nákupního košíku“ a „bezpečnostní soubory cookie“, jejichž používání nevyžaduje předchozí souhlas zúčastněných stran.
Fakt správy dat, rozsah spravovaných dat: jedinečné identifikační číslo, data, časy
Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany, které navštíví web.
Účel správy dat: Chcete-li identifikovat uživatele, zaznamenejte „nákupní košík“ a sledujte návštěvníky.
Doba správy dat, termín pro vymazání dat:
Typ souboru cookie
Právní základ pro správu údajů
Zpracování údajů

Provozovatel hostingu

Session cookie
2001 CVIII o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti. Zákon (Elkertv.) 13 / A. § ​​(3)
Relevantní: období do konce návštěvnické relace

připojit.sid

Totožnost potenciálních správců údajů oprávněných k přístupu k údajům: Správce údajů nezpracovává osobní údaje pomocí souborů cookie.

Popis práv subjektů údajů souvisejících se správou údajů: Subjekt údajů má možnost mazat soubory cookie v nabídce Nástroje / Nastavení prohlížečů, obvykle v nastavení položky Soukromí.

Právní základ pro zpracování údajů: Souhlas subjektu údajů není vyžadován, pokud jediným účelem použití souborů cookie je přenos komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo poskytování služby informační společnosti konkrétně požadované předplatitelem nebo uživatelem.

Sledování konverzí Google AdWords

Správce údajů používá program online reklamy s názvem „Google AdWords“ a využívá službu sledování konverzí společnosti Google. Google Conversion Tracking je analytická služba poskytovaná společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).

Když uživatel vstoupí na web pomocí reklamy Google, umístí se do jeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost a neobsahují žádné osobní údaje, takže uživatele nelze podle nich identifikovat.

Když uživatel prochází určité stránky webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela,

Google i správce údajů uvidí, že uživatel klikl na reklamu.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie, takže jej nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords.

Informace získané pomocí souborů cookie pro sledování konverzí se používají ke generování statistik konverzí pro zákazníky, kteří si zvolí sledování konverzí AdWords. Zákazníci tak získají informace o počtu uživatelů, kteří klikli na vaši reklamu a byli přesměrováni na stránku se značkou pro sledování konverzí. Nemají však přístup k informacím, které by mohly identifikovat libovolného uživatele.

Pokud si nepřejete účastnit se sledování konverzí, můžete se odhlásit deaktivací možnosti nastavení cookies ve vašem prohlížeči. Poté nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí.

Další informace a prohlášení o ochraně osobních údajů Google najdete na www.google.de/policies/privacy/
Použijte Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, aby pomohly webové stránce analyzovat, jak uživatelé web používají.

Informace vytvořené souborem cookie o webových stránkách používaných uživatelem se obvykle ukládají a ukládají na serveru Google v USA. Aktivací anonymizace IP na webových stránkách Google zkrátí IP adresu uživatele v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Celá adresa IP bude přenesena a zkrácena na server Google v USA pouze ve výjimečných případech. Z pověření provozovatele této webové stránky použije Google tyto informace k vyhodnocení toho, jak uživatel web používal, k poskytování zpráv provozovateli webové stránky o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu.

V rámci Google Analytics není IP adresa přenášená prohlížečem uživatele odsouhlasena s jinými údaji Google. Uživatel může zabránit ukládání souborů cookie vhodným nastavením svého prohlížeče, avšak mějte na paměti, že v takovém případě nemusí být všechny funkce tohoto webu plně dostupné. Můžete také zabránit společnosti Google ve shromažďování a zpracování vašich informací o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) pomocí souborů cookie stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Newsletter, aktivita DM

Zákon XLVIII z roku 2008 o základních podmínkách a některých omezeních ekonomické reklamní činnosti. Podle článku 6 zákona může uživatel předem souhlasit a výslovně kontaktovat poskytovatele služeb se svými reklamními nabídkami a dalšími položkami na kontaktních údajích uvedených při registraci.

Kromě toho může mít zákazník na paměti ustanovení tohoto prospektu souhlas s tím, aby poskytovatel služeb nakládal s osobními údaji nezbytnými pro zasílání reklamních nabídek.

Poskytovatel služeb nezasílá nevyžádané reklamní zprávy a Uživatel se může odhlásit ze zasílání nabídek bezplatně bez omezení a zdůvodnění. V takovém případě poskytovatel služby vymaže všechny osobní údaje - nezbytné pro zasílání reklamních zpráv - ze svého registru a nebude uživatele kontaktovat s jeho dalšími reklamními nabídkami. Uživatel se může odhlásit z odběru reklam kliknutím na odkaz ve zprávě.

Skutečnost sběru údajů, rozsah zpracovávaných údajů a účel správy údajů:

Osobní data
Účel správy údajů
Jméno, e-mailová adresa.
Identifikace, která vám umožní přihlásit se k odběru zpravodaje.
Datum předplatného
Proveďte technickou operaci.
IP adresa v době předplatného
Proveďte technickou operaci.

Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany, které se přihlásí k odběru zpravodaje.

Účel správy dat: zasílat elektronické zprávy (e-mail, sms, push zprávy) obsahující reklamy subjektu údajů, poskytovat informace o aktuálních informacích, produktech, propagačních akcích, nových funkcích atd. Doba správy dat, lhůta pro mazání údajů: správa údajů trvá do odvolání souhlasu, tj. do odhlášení.

Totožnost potenciálních správců údajů oprávněných k přístupu k údajům, příjemci osobních údajů: Osobní údaje mohou zpracovávat prodejní a marketingoví pracovníci správce údajů, a to při respektování výše uvedených zásad.

Popis práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním údajů:

Subjekt údajů může od správce požadovat přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a může vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů a subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů a na kdykoli odvolat svůj souhlas.

Přístup, výmaz, změna nebo omezení zpracování osobních údajů, přenositelnost údajů, protest proti zpracování údajů může subjekt údajů zahájit následujícími způsoby:

poštou na adrese 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
e-mailem na e-mailovou adresu ugyfelszolgalat@sportlampa.hu,
telefonicky na +36 20 460 36 47a.

Dotčená osoba se může kdykoli zdarma odhlásit z odběru zpravodaje.

Právní základ pro zpracování údajů: souhlas subjektu údajů, čl. 6 odst. 1 písm. A), Infotv. § 5 odst. 1 zákona XLVIII z roku 2008 o základních podmínkách a některých omezeních ekonomické reklamní činnosti. § 6 odst. 5 zákona:

Inzerent, poskytovatel reklamních služeb nebo vydavatel reklamy vede záznamy o osobních údajích osob, které jim učinily prohlášení, v rozsahu uvedeném v souhlasu. Údaje obsažené v tomto registru týkající se příjemce reklamy mohou být zpracovány pouze v souladu se prohlášením o souhlasu, dokud nebudou staženy, a mohou být poskytnuty třetím osobám pouze s předchozím souhlasem dotčené osoby.

Informujeme vás, že správa dat je založena na vašem souhlasu. pokud si přejete dostávat od nás informační bulletin, jste povinni poskytnout osobní údaje. neposkytnutí informací bude mít za následek nemožnost zasílat vám informační bulletin.

Vyřizování stížností

Skutečnost sběru údajů, rozsah zpracovávaných údajů a účel správy údajů:

Osobní data
Účel správy údajů
Příjmení a jméno
Identifikace, kontakt.
Emailová adresa
Fakturační jméno a adresa

Identifikace, řešení námetek kvality, otázky a problémy spojené s objednanými produkty.

Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany, které si stěžují na webových stránkách webového obchodu a které mají kvalitní stížnost.

Doba zpracování údajů, lhůta pro vymazání údajů: Kopie záznamu, přepisu a odpovědi na námitku uvedenou v zákoně CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele. Zákon 17 / A. § ​​(7) se uchovává po dobu 5 let.

Totožnost potenciálních správců údajů oprávněných k přístupu k údajům, příjemci osobních údajů: Osobní údaje mohou zpracovávat prodejní a marketingoví pracovníci správce údajů, a to při respektování výše uvedených zásad.

Popis práv subjektů údajů v souvislosti se zpracováním údajů: Subjekt údajů může od správce požadovat přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a může vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, a subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů a svůj souhlas kdykoli odvolat.

Subjekt údajů může zahájit přístup k vymazání, změně nebo omezení zpracování osobních údajů, přenositelnosti údajů, protestu proti zpracování údajů následujícími způsoby:
poštou na adresu 2011 Budakalász, Vincellér u 9,
e-mailem na e-mailovou adresu ugyfelszolgalat@sportlampa.hu,
telefonicky na 06 20 460 36 47a.

Právní základ pro zpracování údajů: souhlas subjektu údajů, čl. 6 odst. 1 písm. C), Infotv. § 5 odst. 1 a zákon CLV z roku 1997 o ochraně spotřebitele. Zákon 17 / A. § ​​(7).
Informujeme vás, že:
• poskytnutí osobních údajů je založeno na smluvním závazku.
• zpracování osobních údajů je předpokladem pro uzavření smlouvy.
• je povinen poskytnout osobní údaje, abychom mohli vyřídit vaši stížnost.
• neposkytnutí informací má za následek, že nebudeme schopni vaši stížnost vyřídit.

Sociální sítě

Skutečnost sběru dat, rozsah spravovaných dat: Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram atd. Registrované jméno na stránkách sociálních sítí a veřejný profilový obrázek uživatele.

Zúčastněné strany: Všechny zúčastněné strany, které se zaregistrovaly na sociálních sítích Facebook / Google + / Twitter / Pinterest / Youtube / Instagram atd. A „olajkovaly“ web.

Účel sběru dat: Sdílení nebo „lajkování“ určitých sociálních prvků, produktů, propagačních akcí nebo samotné webové stránky na stránkách sociálních médií.

Doba zpracování údajů, lhůta pro výmaz údajů, totožnost potenciálních správců údajů oprávněných k přístupu k údajům a popis práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním údajů: Subjekt údajů může zjistit zdroj údajů, jejich zpracování, údaje správa se provádí na sociálních sítích, takže trvání a způsob správy dat, jakož i možnosti mazání a úpravy dat jsou regulovány daným webem sociálních sítí.

Právní základ pro zpracování údajů: dobrovolný souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů na sociálních sítích.

Zákaznícké vztahy a další správa dat

Pokud má správce údajů jakékoli dotazy nebo problémy během používání našich služeb správy dat, může kontaktovat správce údajů způsoby uvedenými na webových stránkách (telefon, e-mail, stránky sociálních sítí atd.).

Správce údajů pro příchozí e-maily, zprávy, telefon, Facebook atd. Smaže poskytnuté údaje spolu se jménem a e-mailovou adresou zúčastněné strany a dalšími dobrovolně poskytnutými osobními údaji, a to nejpozději do 2 let po komunikaci.

Informace o zpracování údajů, které nejsou uvedeny v tomto prospektu, budou poskytnuty v době sběru údajů.

Na základě výjimečné oficiální žádosti nebo v případě požadavku na jiné orgány na základě povolení legislativy je poskytovatel služby povinen poskytovat informace, komunikovat a předávat údaje a zpřístupňovat dokumenty.

V těchto případech poskytovatel služeb poskytne žadateli osobní údaje pouze v rozsahu a v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci účelu žádosti, pokud uvede přesný účel a rozsah údajů.

Právo na přístup

Máte právo na zpětnou vazbu od správce, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud takové zpracování probíhá, máte právo na přístup ke svým osobním údajům a informacím uvedeným v nařízení.
Právo na opravu

Máte právo na žádost správce údajů bez zbytečného odkladu opravit nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S ohledem na účel zpracování údajů máte právo požadovat doplnění neúplných osobních údajů, mimo jiné prostřednictvím doplňkového prohlášení.

Právo na zrušení

Máte právo na žádost správce bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se ho týkají, a správce je povinen za určitých podmínek bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, které se vás týkají.

Právo na zapomnění údajů

Pokud správce zveřejnil osobní údaje a je povinen je smazat, přijme přiměřená opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na implementaci, aby informoval správce, že jste dané osobní údaje požadovali . mazání odkazů nebo kopií nebo duplikátů těchto osobních údajů.

Právo na omezení zpracování údajů

Máte právo na žádost správce omezit zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

Napadli jste přesnost osobních údajů; v takovém případě se omezení vztahuje na dobu, která umožňuje správci ověřit přesnost osobních údajů;
• zpracování je nezákonné a vy se stavíte proti vymazání údajů a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
• správce údajů již nepotřebuje osobní údaje pro účely zpracování údajů, ale vy je požadujete, aby uplatňovali, vymáhali nebo chránili právní nároky;
• vznesli jste námitku proti zpracování údajů; v takovém případě platí omezení, dokud se nezjistí, zda oprávněné důvody správce mají přednost před vašimi oprávněnými důvody.
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo obdržet osobní údaje, které se ho týkají, poskytnuté správci údajů ve strukturovaném, široce používaném strojově čitelném formátu a předat tyto údaje jinému správci údajů, aniž by mu v tom bránil správce údajů, který mu poskytl osobní údaje. .

Právo na námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, včetně profilování na základě výše uvedených ustanovení, z důvodů souvisejících s vaší vlastní situací.

Námitka v případě přímého získání podniku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem přímého získání podniku, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem, včetně profilování, pokud se týká přímého získání podniku. Pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů za účelem přímého získání podniku, osobní údaje již nemusí být pro tento účel zpracovávány.

Automatizované rozhodování v jednotlivých případech, včetně profilování

Máte právo, aby se na vás nevztahovalo rozhodnutí založené pouze na automatizovaném zpracování údajů, včetně profilování, které by pro něj mělo právní nebo obdobný účinek.
Předchozí odstavec se nepoužije, pokud rozhodnutí:
• Nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi vámi a správcem údajů;
• umožňují právní předpisy EU nebo členských států vztahující se na správce, které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu vašich práv a svobod a oprávněných zájmů; posedlost
• Vychází z vašeho výslovného souhlasu.

Termín pro akci

Správce vás bude informovat bez zbytečného odkladu, v každém případě však do 1 měsíce od obdržení žádosti, o opatřeních přijatých na základě výše uvedených žádostí.

V případě potřeby ji lze prodloužit o 2 měsíce. Správce údajů vás bude informovat o prodloužení lhůty s uvedením důvodů zpoždění do 1 měsíce od obdržení žádosti.

Pokud správce na základě vaší žádosti nezasáhne, bude vás neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti, informovat o důvodech nečinnosti a o tom, že můžete podat stížnost u dozorový úřad a mít soudní opravný prostředek.

Zabezpečení správy dat

Správce a zpracovatel přijmou vhodná technická a organizační opatření, aby zohlednili stav vědy a techniky a náklady na implementaci, jakož i povahu, rozsah, okolnosti a účely zpracování a různou pravděpodobnost a závažnost riziko pro práva a svobody jednotlivců. zaručit úroveň zabezpečení údajů přiměřenou stupni rizika, mimo jiné včetně:

 • pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
  • zajištění trvalé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémů a služeb používaných ke zpracování osobních údajů;
  • v případě fyzického nebo technického incidentu schopnost včas obnovit přístup k osobním údajům a jejich dostupnost;
  • postup pravidelného testování, hodnocení a hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření přijatých k zajištění bezpečnosti zpracování údajů.

Informování subjektu údajů o incidentu ochrany údajů

Pokud je pravděpodobné, že incident v oblasti ochrany údajů bude představovat vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, informuje správce subjekt údajů o incidentu v oblasti ochrany údajů bez zbytečného prodlení.

Informace poskytované subjektu údajů musí jasně a srozumitelně popisovat povahu incidentu ochrany údajů a jméno a kontaktní údaje inspektora ochrany údajů nebo jiné kontaktní osoby poskytující další informace; je třeba popsat pravděpodobné důsledky incidentu ochrany údajů; popište opatření přijatá nebo plánovaná správcem k nápravě incidentu ochrany údajů, včetně případných opatření ke zmírnění negativních důsledků incidentu ochrany údajů.

Subjekt údajů nemusí být informován, pokud je splněna některá z následujících podmínek:
• správce zavedl vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření a tato opatření byla aplikována na data ovlivněná incidentem ochrany údajů, zejména ta opatření, jako je použití šifrování, které znemožňuje pochopení osobám neoprávněným k přístupu k osobním údajům data; data;
• správce přijal další opatření v návaznosti na incident týkající se ochrany údajů, aby zajistil, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů již pravděpodobně nebude existovat;
• informace by vyžadovaly nepřiměřené úsilí. V takových případech bude subjekt údajů informován prostřednictvím veřejně dostupných informací nebo bude přijato obdobné opatření k zajištění toho, aby byl subjekt údajů informován stejně účinným způsobem.
Pokud správce údajů dosud neinformoval subjekt údajů o incidentu ochrany údajů, může orgán dozoru po posouzení, zda je pravděpodobné, že incident ochrany údajů bude zahrnovat vysoké riziko, nařídit informování subjektu údajů.

 

Hlášení incidentu v oblasti ochrany údajů příslušnému orgánu

Správce ohlásí incident ochrany údajů orgánu dozoru příslušnému podle článku 55 bez zbytečného odkladu, a pokud je to možné, nejpozději do 72 hodin poté, co se o incidentu ochrany údajů dozvěděl, pokud není pravděpodobné, že by incident ochrany údajů ohrozil práva jednotlivců. a jeho svobody. Není-li oznámení učiněno do 72 hodin, musí být uvedeny důvody zpoždění.

 

Možnost podání stížnosti

Stížnosti proti možnému porušení povinnosti správce údajů lze podat u Národního úřadu pro ochranu údajů a svobody informací:
Národní úřad pro ochranu údajů a svobodu informací
1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet avenue 22 / C.
Poštovní adresa: 1530 Budapešť, poštovní schránka: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: + 36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Závěrečné poznámky

Při přípravě prospektu jsme zohlednili následující právní předpisy:
O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení nařízení (ES) č. 95/46 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADA z dubna 2016 27.)
• 2011 CXII. Zákon - o právu na rozhodování o informacích a svobodě informací (dále jen Infotv.)
• Zákon CVIII z roku 2001 - o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb souvisejících s informační společností (zejména § 13 / A)
• Zákon XLVII z roku 2008 o zákazu nekalých obchodních praktik vůči spotřebitelům;
• Zákon XLVIII z roku 2008 - o základních podmínkách a určitých omezeních komerční reklamy (zejména § 6)
• 2005 XC. Zákon o elektronické svobodě informací
• Zákon C z roku 2003 o elektronických komunikacích (konkrétně § 155)
• 16/2011. s. Stanovisko k doporučení agentury EASA / IAB o osvědčených postupech pro behaviorální online reklamu
• Doporučení Národního úřadu pro ochranu údajů a svobodu informací o požadavcích na ochranu údajů pro předchozí informace
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 95 / 46